เว็บไซต์ https://payroll.psu.ac.th/

ระบบสืบค้นเงินเดือน ม.อ. สำหรับบุคลากรใน ม.อ. สืบค้นการจ่ายเงินเดือนปัจจุบันและย้อนหลังได้