เว็บไซต์ https://hrmis.psu.ac.th/home/home.aspx

ระบบงาน MIS ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาและใช้มาแล้วเป็นเวลาประมาณ 15 ปี ต่อมาทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นว่า ระบบงาน MIS ที่ใช้อยู่บนเครื่อง VAX 11/785 นั้นได้ใช้งานมานานแล้ว และเกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ถูกใช้งานมานาน อีกทั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ค่อนข้างล้าสมัยหากเทียบกับเทคโนโลยีในขณะนั้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์มาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ HP K200 Memory 128 MB Hard disk 10 GB OS HP-Ux10.01 และใช้ซอฟต์แวร์ ORACLE Version7 ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความสามารถสูงและใช้ได้ดีกับระบบฐานข้อมูลใหญ่ๆ และได้พัฒนาระบบงาน MIS ขึ้นใหม่จากงานเดิมที่ใช้อยู่เป็นหลัก และได้ทำการเพิ่มเติมในบางส่วนตามความต้องการใหม่ทั้งในส่วนของคณะและหน่วยงานกลาง เพื่อให้การใช้ข้อมูลที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความต้องการทั้งของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันระบบงาน MIS ของมหาวิทยาลัย มีอยู่ทั้งสิ้น 5 ระบบงาน ได้แก่

          1. ระบบงานการเงิน
          2. ระบบงานเงินเดือน
          3. ระบบงานทะเบียนนักศึกษา
          4. ระบบงานครุภัณฑ์
          5. ระบบงานบุคลากร