ปฏิบัติธรรม ณ ม.อ.

เว็บไชด์ : http://dental.psu.ac.th/dhamma/

ข้อมูลทั่วไป

เป็นเว็บไชด์ที่นำเสนอการจัดการดำเนินการอบรมการปฏิบัติธรรมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจัดให้ทั้งในกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ ข้าราชการและบุคคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการที่ดำเนินการมีดังนี้

  1. โครงการน้อมนำธรรมสู่ชีวิตเป็นโครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตใจเชิงปฏิบัติการ
  2. โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข เป็นโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจเชิงปฏิบัติการ
  3. โครงการสร้างตนสร้างใจเป็นโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจเชิงปฏิบัติการจัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะต่าง ๆ ในม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ดำเนินการหลักโดยคณะกรรมการโครงการน้อมนำธรรมสู่ชีวิต ร่วมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ชมรมธารใจ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุนสนับสนุนจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์