ระบบสืบค้นไปรษณียภัณฑ์

เว็บไซต์ http://docfinder.psu.ac.th/post/

ระบบสืบค้นไปรษณียภัณฑ์ คือจดหมายที่จ่าหน้าซองส่งถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยไม่ได้ระบุชื่อ คณะ/หน่วยงาน หรือตู้เช่าไปรษณีย์ ซึ่งไปรษณีย์ภัณฑ์ที่สามารถสืบค้นได้ ได้แก่ EMS ลงทะเบียน พัสดุ ธนาณัติ DHL (จดหมายธรรมดาสืบค้นไม่ได้)