สโมสรอาจารย์และข้าราชการ

สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2522 โดยสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมและให้บริการสวัสดิการแก่สมาชิก
  2. ส่งเสริมความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก และสงเคราะห์ซี่งกันและกัน
  3. เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
  4. เป็นศูนย์กลางติดต่อกับสโมสรอื่น สมาคม องค์กรเอกชน หรือบุคคล เพื่อจัดกิจกรรม
  5. ส่งเสริมการกีฬา การบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ บริการทางด้านอำนวยการ ความสะดวกและความรู้ทางวิชาการต่างๆ
  6. ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเภณีอันดีงามของไทย
  7. หารายได้อุดหนุนกิจการสโมสรและสาธารณกุศล
  8. ช่วยเหลือและให้หารสนับสนุนกิจกรรมบรรเทาอุบัติภัย / สาธารณภัย

ที่ตั้งสำนักงาน อาคารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นร้านอาหารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ซึ่งอยู่ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำ ม.อ. และมีห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ ของวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้แต่ละชมรมได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมของสโมสรอาจารย์และข้าราชการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร 5 วิทยาเขต, การจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรภายใน วิทยาเขตหาดใหญ่ และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลนครหาดใหญ่ และ ค่ายเสนาณรงค์ รวมทั้งมีแผนจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กับบุคลากรมหาวิทยาลัยในประเทศ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเครือข่าย IMT- GT ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬา สัมมนาเชิงวิชาการ และ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์ ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ประเทศ

เว็บไซต์ http://www.staffclub.psu.ac.th