สภาข้าราชการวิทยาเขตหาดใหญ่

สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2546 ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่

คณะกรรมการสภาข้าราชการฯ ชุดแรกประกอบด้วย กรรมการผู้แทนคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและกรรมการซึ่งประธานสภาข้าราชการฯ เสนอแต่งตั้งอีกไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการผู้แทนคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี สภาข้าราชการชุดที่หนึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป โดยมี

         นายคมกริช ชนะศรี เป็นประธาน
         นางนวลสวาท ด่านวรนันท์ เป็นรองประธาน
         นายบุญเจิด วีจันทร์ เป็นกรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ
         นางสาวจินตนา สังฆรักษ์ เป็นกรรมการและประธานฝ่ายหารายได้
         นางวีณา ฤทธิ์รักษา เป็นกรรมการและเลขาธิการ
         นางมาลี หังสพฤกษ์ เป็นกรรมการและประธานฝ่ายนโยบายและแผน
         นางสุนันทา แก้วเจริญ เป็นกรรมการและประธานฝ่ายสวัสดิการ
         นางนิษณา เหมกุล เป็นกรรมการและเหร้ญญิก
         นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต เป็นกรรมการ/รองเลขาธิการ
         นายทวาทศ สุวรรณโร เป็นกรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
         และกรรมการอีก 18 คน

สภาข้าราชการชุดที่หนึ่ง ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ และฝ่ายการเงิน

เบอร์ติดต่อ 0-7428-8021
เว็บไซต์ http://www.senate.psu.ac.th/