สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่

เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 โดยสภาอาจารย์และสภาอาจารย์วิทยาเขต มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

    1. ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
       1.1 ด้านวิชาการและการบริหาร
       1.2 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารและวิชาการ
       1.3 การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์
       1.4 การเรียน การสอน และการวิจัย
       1.5 การทะนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
       1.6 การบริการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
       1.7 นโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านกิจการนักศึกษา
       1.8 เรื่องอื่น ๆ ที่สภาอาจารย์หรือสภาอาจารย์วิทยาเขตเห็นว่าจะทำให้กิจการของมหาวิทยาลัยให้ เจริญยิ่งขึ้น
       1.9 เรื่องต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
    2. รักษาสิทธิผลประโยชน์ในมหาวิทยาลัยของบุคลากรประเภทต่าง ๆ
    3. รักษามาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพของอาจารย์
    4. ออกระเบียบต่าง ๆ ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยและ/หรือสภาอาจารย์

เบอร์ติดต่อ 0-7455-8858
เว็บไซต์ http://www.psusenate.org/