แบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template) “ถือผลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประกวดแบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวัน “ถือผลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2552 และให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และนำแบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template) ไปใช้ในการเรียน การสอน การฝึกอบรม การประชุม และนำเสนอผลงานในโอกาสต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการน้อมนำหลักปฏิบัติ และแสดงออกถึงการถือผลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ได้พิจารณาผลงาน แบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template) ที่ส่งเข้าประกวดเสร็จสิ้น โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดผลงานไปใช้ในโอกาสต่างๆได้

แบบงานนำเสนอ (PowerPoint Template)

นางสาวปัญญานุช รักษาชัด
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นไทย
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นอังกฤษ
นายวิฑูรย์ สังฆรักษ์
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นไทย
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นอังกฤษ
นายภาณุกร ภูริปัญญานันท์
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นไทย
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นอังกฤษ