เว็บไซต์ : http://www.confucius.psu.ac.th

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Office of Chinese Language Council International (เรียกชื่อย่อว่า ฮั่นปั้น) จะเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันที่มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ กับกว่างซี นอร์มอล ยูนิเวอซิตี้ ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้น วัตถุประสงค์หลักของสถาบันขงจื้อคือ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้น เป็นการเปิดกว้างโอกาสทางการศึกษาในเรื่องภาษาจีน และวัฒนธรรมจีนให้แก่ประชาชนไทยที่สนใจภาษาจีน เพื่อพัฒนาการศึกษาทางด้านภาษาจีนให้มีมาตรฐานมากขึ้น และสิ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น