สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เว็บไซต์  http://www.psuradio88.com

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ต้องจัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและพัฒนาตามภารกิจหลักของสถานีวิทยุฯ เริ่มกระจายเสียงด้วยระบบสเตอริโอผ่านคลื่นความถี่เอฟเอ็ม 88.0 เมกกะเฮิร์ต อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 โดยมีวัตถุประสงค์แรกก่อตั้ง เพื่อเป็นแหล่งวิชาการให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ฝึกปฏิบัติงานด้านอุปกรณ์เครื่องเสียงและเครื่องส่งวิทยุ ในระยะแรกมีกำลังส่งครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก มีช่วงเวลาออกอากาศเพียง 5 ชั่วโมงต่อวัน เฉพาะช่วงกลางคืน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาสินค้า ต่อมาในปี 2526 จึงได้รับอนุญาตให้ทำการโฆษณาสินค้าได้ เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดิน และได้ขยายเวลาออกอากาศในช่วงกลางวัน และในปี 2550 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและอุปกรณ์ส่วนควบบนเขาคอหงส์ ทำให้สามารถขยายกำลังส่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่บางส่วนของจังหวัดใกล้เคียง

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการพัฒนาเป็นลำดับ ปัจจุบันเป็นสถานีวิทยุที่มีสัดส่วนของรายการประเภทความรู้และข่าวสารสูงที่สุด เมื่อเทียบกับสถานีวิทยุอื่นๆ ในภาคใต้ ข้อได้เปรียบนี้เกิดจากการที่เป็นสถานีวิทยุของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรทางวิชาการที่มีความรู้ในสาขาต่าง ๆ สามารถอธิบายและตอบข้อสงสัยของชุมชนตามความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลได้ ผ่านทางรายการสารคดีเชิงวิชาการ และรายการสนทนาต่าง ๆ เช่น รายการสภากาแฟ, รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน และรายการรอบรั้ว มอ.วันอาทิตย์ เป็นต้น และยังเสริมแนวทางการตอบสนองสังคมด้วยรายการที่รับฟังความต้องการของชุมชน เช่น รายการแลบ้านแลเมือง เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน นำสู่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาต่อไป อันเป็นการสนองต่อภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ “การให้บริการชุมชน”

นอกจากนี้ ในยุคของโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถรับข่าวสารซึ่งถ่ายทอดผ่านดาวเทียมจากสถานีวิทยุซึ่งอยู่ต่างทวีป เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับฟังข่าวที่รวดเร็ว ฉับไว และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น ข่าว VOA จากสหรัฐอเมริกา, ข่าว BBC จากประเทศอังกฤษ และ ข่าว CRI จากประเทศจีน เป็นต้น

ในปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหม่ โดยให้มีผู้จัดการมืออาชีพมาบริหารกิจการทั้งหมดแทนการให้เอกชนแบ่งเช่าช่วงเวลา เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

แนะนำรายการข่าวมหาวิทยาลัย

     1. สภากาแฟ เป็นรายการสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง และสาระความรู้ทั่วไป ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 -11.00น. และในวันเสาร์(จิบกาแฟข้างสภา) เวลา10.00 -12.00น.
     2. เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน เป็นรายการสนทนาที่เกิดจากความร่วมมือของสถานีวิทยุในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความต้องการจะเสนอข่าว สาระความรู้ และสารคดี ให้ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งออกอากาศพร้อมกัน ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.00 -13.00น.
     3. แลบ้านแลเมือง เป็นรายการสนทนาที่มีเป้ามายเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน จากนั้นประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ รวมถึงให้สาระความรู้ในเรื่องต่างๆ แก่ประชาชนด้วย ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 -17.00น.
     4. รอบรั้ว ม.อ.วันอาทิตย์ เป็นรายการสนทนาที่นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัย การประชุมสัมมนา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต และเขตการศึกษาเป็นหลัก ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 – 19.00น.