หน่วยเภสัชสารสนเทศ DIC คณะเภสัชฯ มอ.

เว็บไซต์ : http://drug.pharmacy.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยเภสัชสารสนเทศ DIC คณะเภสัชฯ มอ. เป็นเครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศโดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน