ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก

เว็บไซต์ : http://adcet.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกทำหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร แก่ผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานรัฐและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจำแนกบริการออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

          - การให้บริการตรวจวิเคราะห์
          - การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
          - อบรม-สัมนา
          - การให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์การแปรรูปในระดับผลิตทดลอง ( pilot scale )
          - การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ( Contract Research )
          - การบริการหาการกระจายความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อและการส่งผ่านความร้อนในอาหารกระป๋อง
          - คลินิกอุตสาหกรรม