ศูนย์สมุนไพรทักษิณ

เว็บไซต์ : http://herbal.pharmacy.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้ภาควิชาเภสัชเวท และเภสัชพฤกษศาสตร์ ดำเนินการจัดตั้งพิพิทธภัณฑ์สมุนไพร และยาไทยภาคใต้ เป็นหน่วยงานภายในภาควิชาฯ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ที่รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในด้านต่างๆ อาทิเช่น รวบรวมตัวอย่างพืชแห้งในรูปของพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) องค์ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย ฐานข้อมูลความรู้เรื่องสมุนไพรต่างๆ เพื่อให้บริการกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านของภาคใต้
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการศูนย์สมุนไพรทักษิณ โดยรวมเอาพิพิทธภัณฑ์สมุนไพร และยาไทยภาคใต้เข้าไว้ด้วยกันโดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน เทียบเท่าภาควิชา ของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์สมุนไพรทักษิณ อยู่ในรูปของคณะกรรมการดำเนินงาน