ศูนย์วิศกรรมพลังงาน

เว็บไซต์ : http://phoenix.eng.psu.ac.th/eec/index.html

วัตถุประสงค์

     1. ให้บริการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานทั้งเบื้องต้นและโดยละเอียด ตลอดจนการตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
     2. เพื่อให้บริการวิชาการด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนทั่วไป
     3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นๆที่เกื่ยวข้อง
     4. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     5. จัดฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม และในโรงงานอุตสาหกรรม