ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย

เว็บไซต์  http://www.imt-gt.psu.ac.th

ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT Studies Center) เป็นกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 และตามมติ ครม. ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 มอบหมายให้กรมวิเทศสหการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงาน หลักรับผิดชอบในความร่วมมือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ร่วม 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเร่งรัดแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการ เคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย โดย มี รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์รับผิดชอบดำเนินการโดยไม่มีหน่วยงานรองรับ ต่อ มาที่ประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ในปี 2538 ได้เห็นชอบให้จัดตั้ง เป็น Studies Center ขึ้นในมหาวิทยาลัยหลักของแต่ละประเทศ และที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 206 (8/2539) มีมติเห็นชอบให้จัด ตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การกำกับของอธิการบดีและได้รับงบสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการประสานการพัฒนาความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพบ.) เป็นหน่วยประสานการสนับสนุน