โทรศัพท์ : 074-289450-4
โทรสาร : 074-289451
email : psu-peace@group.psu.ac.th
เว็บไซต์ : http://peacestudies.psu.ac.th

วิสัยทัศน์

เป็นชุมชนวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้และมนุษยชาติตามแนวทางสันติวิธีเพื่อสร้างสังคมสันติสุข

พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อเป็นทุนทางปัญญาของสถาบัน

2. บูรณาการองค์ความรู้ตามแนวทางสันติศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์และสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

3. กระตุ้นและขับเคลื่อนแนวคิดสันติวิธีเพื่อสร้างความเสมอภาคในสังคม

แนะนำสถาบัน

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นองค์กรวิชาการด้านสันติศึกษาแห่งแรกในภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยการเสนอแนะของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ดร.เอกวิทย์ ณ ถลางและคุณโสภณ สุภาพงษ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและการนำของรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสันติวิธีด้วย กระบวนการด้านการจัดการความขัดแย้ง ด้านจิตตปัญญาศึกษา (การพัฒนามิติทางจิตใจ) ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสันติวิธีในวิถีอิสลาม ภารกิจหลักของสถาบันประกอบด้วย การเรียนการสอนโดยระดับปริญญาตรีเปิดสอนรายวิชาเลือก ระดับปริญญาโทเปิดสอนสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

ปัจจุบัน สถาบันสันติศึกษามีฐานะเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยระดับเทียบเท่าคณะมุ่งเน้นการเรียนรู้ในเชิงองค์รวมเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีศักยภาพในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดสันติภาพ ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีความร่วมมือทั้งการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการกับคณะต่างๆ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะรัฐศาสตร์ วิทยาการสื่อสาร อีกทั้งมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Royal Road University ประเทศแคนาดา Universiti Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย

หน่วยงานภายในคณะ

สำนักงานเลขานุการสถาบันสันติศึกษา
ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Center)
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education Center)
ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Studies Center)
ศูนย์สันติวิธีในวิถีอิสลาม (Islamic Perspective for Peace and Development Center)

ภารกิจ

(1) การสอน โดยเปิดสอนรายวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

(2) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งในสังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตรเหมาะสมกับวิถีสังคมไทยร่วมสมัย

(3) การบริการวิชาการ โดยให้บริการสังคมและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในรูปแบบการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การอบรม – สัมมนา และการบรรยายพิเศษ

(4) การส่งเสริมสันติวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งสันติผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นต้นว่า โครงการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม โครงการคุยผ่านหนัง การสนับสนุนกิจกรรมชมรมสันติศึกษา โครงการนักศึกษากับการสร้างสันติภาพภาคใต้ (Dream Keeper II) การอบรมระยะสั้นด้านจิตตปัญญาศึกษา