สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

เว็บไซต์ : http://www.bme.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถาบันเครือข่ายวิจัยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 ภายใต้ความตกลง ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายวิจัยตลอดจน จัดการ ประชุมแห่งชาติประจำปี และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อถ่าย ทอดเทคโนโลยี นอกจากนั้นสถาบันฯ ยังมีภาระกิจในการสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร ซึ่งงานวิจัยได้พัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนสามารถสร้างนวัตกรรม จดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ และกำลังจะดำเนินการจดสิทธิบัตร และสร้างต้นแบบ เชิงพาณิชย์อีกหลายรายการ

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนในการนำเอาเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัย ไปผลิตและจำหน่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์