สำนักงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

สำนักงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
เบอร์โทรติดต่อ : +66-7428-2983
เวปไซต์ : http://www.lsrhiednet.psu.ac.th
แนะนำสำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาเห็นว่า ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และทรัพยากรที่จำกัด สถาบันอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นหน่วยผลิตที่สำคัญ และเป็นที่รวมทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยว จำเป็นต้องเตรียมการและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนความซับซ้อนของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเท่าทัน รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้วย การผนึกกำลังปฏิบัติงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน จัดสรรบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของสมาชิก เสริมสร้างความเข้มแข็งและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นับเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องเหมาะสมสำหรับโลกในยุคปัจจุบัน และสำหรับประเทศไทยการสร้างความร่วมมือและทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศยังเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารประเทศ

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินงานภายในประเทศ ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือหลายโครงการ อาทิ เครือข่ายบริหารงานวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัด/ภาคที่เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย เครือข่ายเพื่อการทำงานบูรณาการกับจังหวัด ซึ่งเครือข่ายต่างๆ เหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์/เนื้องาน บางเครือข่ายประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเดียวกัน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนก็มีความหลากหลาย บางเครือข่ายได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อยมากจนแทบไม่มีผลกระทบ

นอกจากนี้ยังได้รับข้อสังเกตจากสถาบันอุดมศึกษาว่ามีความซ้ำซ้อนและสับสนในระดับสถาบัน เห็นควรกำหนดให้มีเครือข่ายกลางและเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายย่อยต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมเครือข่าย และผลักดันให้เครือข่ายเป็นกลไกการทำงานพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงและลดความซ้ำซ้อน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เครือข่ายความร่วมมือเป็นโครงสร้างหนึ่งของระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา และเป็นกลไกส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางผลักดันเชิงนโยบายและโจทย์ปัญหาของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย รูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายอุดมศึกษาและการกำหนดแม่ข่ายในช่วงแรก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแนวคิดเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาโดยพิจารณาการกำหนดรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาโดยยึดพื้นที่ เป็นเกณฑ์ (Area approach) ซึ่งมีข้อดีหลายประการทั้งในเรื่องของความใกล้ชิดในพื้นที่ ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และมีโจทย์ในพื้นที่คล้าย ๆ กัน โดยจัดกลุ่มอิงตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดของรัฐบาล และผนวกกรุงเทพมหานครเข้าไว้ในภาคกลาง เป็น 9 เครือข่าย ดังนี้

  1. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
  2. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
  3. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  4. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  5. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
  6. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
  7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
  8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
  9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะใช้เครือข่ายกลางนี้เป็นแกนในการทำงานทุกเรื่อง รวมทั้งค่อย ๆ ส่งเสริมให้เครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันปรับเข้าสู่โครงสร้างเครือข่ายกลางต่อไป