หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เว็บไซต์ : http://tanee.oas.psu.ac.th/

ประวัติ

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สร้างขึ้นด้วยการริเริ่มและดำเนินการของ ฯพณฯ พันเอกถนัด คอมันตร์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะนั้น ฯพณฯ พันเอกถนัด คอมันตร์ เป็นกรรมการมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ท่านจึงได้นำเรื่องที่จะสร้างห้องสมุด เข้าปรึกษากรรมการมูลนิธิเพื่อขอความช่วยเหลือในการก่อสร้าง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารเป็นเงินทั้งสิ้น 3,595,000.00 บาท ด้วยเหตุนี้ จึงเรียกหอสมุดนี้ว่า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

หอสมุดได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2513 เป็นอาคาร 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง ทำพิธีเปิดใช้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2515 และเปิดให้บริการในปีการศึกษา 2516 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่เชื่อมต่อด้านหลัง ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินในวงเงิน 33,000,000 บาท เนื้อที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 500 ที่นั่ง

อาคารหอสมุดหลังใหม่สร้างแล้วเสร็จ (2 ชั้น) ในเดือนมกราคม 2531 และเปิดให้บริการตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปี 2531 อาคารดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบรูณ์ ทั้งนี้เนื่องจากความจำกัดในเรื่องงบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2538-2540 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้รับงบประมาณ 17 ล้านบาทเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหอสมุดฯ เข้าสูระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตามโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่หอสมุดฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

ปี 2540 สำนักวิทยบริการได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารหอสมุดฯ (ชั้น 3) เป็นเงิน 19,650,000.00 บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2543 เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2543

การบริการ

เวลาเปิด-ปิดบริการ
     ระหว่างเปิดภาคเรียน
          จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 21.30 น.
          เสาร์ : 09.00 - 20.00 น.
          อาทิตย์ : 09.00 - 17.00 น.
     ระหว่างเปิดภาคฤดูร้อน
          จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 17.30 น.
          เสาร์ : 08.30 - 16.30 น.
          อาทิตย์ : ปิดบริการ
     ระหว่างปิดภาคเรียน
          จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
          เสาร์-อาทิตย์ : ปิดบริการ