การตรวจสอบภายในของส่วนราชการเกิดขึ้นจากกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และเทียบเท่า ให้มีตำแหน่งอัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยเฉพาะ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นโดยมอบหมายให้สำนักงานก.พ. เป็นผู้พิจารณาตำแหน่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามหนังสือที่ สร. 0201/ ว 78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา ตามมติคณะรัฐมนตรี เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2521 เป็นต้นมา ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายใน มีสถานที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยใช้ชื่อเป็นการภายในว่า หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบอร์ติดต่อ 0-7428-2014 - 9
เว็บไซต์ http://www.audit.psu.ac.th/