สำนักงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ความเป็นสากล

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) ให้สอดคล้องและตอบสนอง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัถุประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เพื่อบูรณาการระบบประกันคุณภาพ ในทุกระบบการ ทุกขั้นตอน ทุกระดับ อย่างครอบคลุมชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาสู่ “วัฒนธรรมคุณภาพ” (Quality Culture)
  • เพื่อพัฒนาสำนักงานประกันคุณภาพ ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อประสานงาน ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
เบอร์ติดต่อ 0-7428-2940, 0-7428-2822
เว็บไซต์ http://www.qa.psu.ac.th/