ผังการบริหารงาน

สำหรับการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานภายในและหน่วยงานในแต่ละวิทยาเขตเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้มีการผังการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.planning.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=109(pdf)