ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดี
E-mail : chusak.l@psu.ac.th


คุณเรืองนิด วรรณวงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้าน
บริหารงานคลังและพัสดุ
E-mail : -

คุณศิริพร สิริสุวพงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านองค์กรสัมพันธ์
E-mail : Siriporn.sir@psu.ac.th


อาจารย์ พิชิต เรืองแสงวัฒนา
รองอธิการบดี
E-mail : phichit.r@psu.ac.th

รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
E-mail : perapong.t@psu.ac.th

รศ.ดร. จุฑามาส ศตสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
E-mail : chutamas.p@psu.ac.th

ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
E-mail : niwat.k@psu.ac.th

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : supote.k@psu.ac.th

ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ
E-mail : pattara.a@psu.ac.th

นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ
E-mail : kboonpra@medicine.psu.ac.th

ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์
รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
E-mail : wasin.s@psu.ac.th

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
E-mail : limjit@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ. นพพร เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ
วิทยาเขตปัตตานี
E-mail : rnopporn@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
E-mail : pachariya.c@psu.ac.th

อาจารย์บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี
E- mail : wbordin@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
E-mail : ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
E-mail: parinya.a@psu.ac.th

รศ.ภูวดล บุตรรัตน์
รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
E-mail : puwadon@phuket.psu.ac.th

รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตภูเก็ต
E-mail : worawut.w@psu.ac.th

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
E-mail : pnathavi@bunga.pn.psu.ac.th


รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
E-mail : teerapol.s@psu.ac.th

รศ.ดร. บรรจง วิทยวีระศักดิ์
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
E-mail : banjong.v@psu.ac.th

ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
E-mail : taweesak.n@psu.ac.th

รศ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
E-mail : chairat.c@psu.ac.th

รศ.นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail : sutham.p@psu.ac.th

รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : aranya.c@psu.ac.th

ผศ.ดร. สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
E-mail : sirirat.pi@psu.ac.th

รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-mail :yprajuab@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
E-mail : bussabong.c@psu.ac.th

รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
E-mail : wilaiwan.c@psu.ac.th

ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์
รักษาการในตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-mail : yutt_r@yahoo.com

รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : udomphon.p@psu.ac.th

รศ.ดร.อดิศา แซ่เตียว
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
E-mail : adisa.s@psu.ac.th

ผศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
E-mail : sekkarin@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
E-mail : wirote.y@psu.ac.th

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
รักษาการในตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
E-mail : ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
E-mail : tpun@phuket.psu.ac.th

อาจารย์วศิน สุวรรณรัตน์
รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
E-mail : wasin.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.ชิดชนก ราฮิมมูลา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
E-mail : rchidcha@bunga.pn.psu.ac.th

รศ. ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
รักษาการในตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
E-mail : crawewan@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร. ศิโรช จิตต์สุรงค์
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
E-mail : siroj.j@psu.ac.th

ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
E-mail : areewiboonpongse@gmail.com

รศ.ดร. ปรารถนา กาลเนาวกุล
คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว
E-mail : kprathan@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.ดร.สนธยา อนรรฆศิริ
คณบดีคณะวิเทศศึกษา
E-mail : sontaya.a@phuket.psu.ac.th

รศ.ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
E-mail : sanan.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
E-mail : walak@bunga.pn.psu.ac.th

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
E-mail : nipat.p@psu.ac.th

รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail : hsukree@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
E-mail : usa.ch@psu.ac.th

ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รักษาการในตำแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
E-mail : pachariya.c@psu.ac.th

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ
รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
E-mail : pnathavi@bunga.pn.psu.ac.th


อาจารย์วิโรจน์ ภู่ต้อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
E-mail : viroj@phuket.psu.ac.th

ดร. นิทัศน์ เพราแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
E-mail : nitas.p@psu.ac.th

ดร. ยูโซะ ตาเละ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
E-mail : ytalek@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
E-mail : sutham.n@psu.ac.th

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
E-mail : limjit@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.ดร.เสถียร แป้นเหลือ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่อง
E-mail : psatian@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
E-mail : montri@coe.psu.ac.th

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
E-mail : chakrit.t@psu.ac.th

อาจารย์เจษฎา โมกขกุล
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
E-mail : jedsada.m@psu.ac.th

ผศ. กมล คงทอง
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
E-mail : kkamol@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง
E-mail : prawit.t@psu.ac.th

ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิท
 ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
E-mail :  wwettayaprasit@yahoo.com

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา
E-mail : bussabong.c@psu.ac.th

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
E-mail : akkharawit.k@psu.ac.th

อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน
ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล
E-mail :  gsuebsak@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตหาดใหญ่
E-mail : nisita.b@psu.ac.th