มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขตได้มีการจัดตั้งห้องสมุดได้จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา อาจารย์/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยปัจจุบันมีห้องสมุดทั้งหมด
6 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขตต่างๆ ดังต่อไปนี้

วิทยาเขตหาดใหญ่
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง | ประวัติและการบริการ
หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ประวัติและการบริการ

วิทยาเขตปัตตานี
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ | ประวัติและการบริการ

วิทยาเขตภูเก็ต
หอสมุดวิทยาเขตภูเก็ต | ประวัติและการบริการ

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
หอบรรณสารสนเทศ | ประวัติและการบริการ

เขตการศึกษาตรัง
หอสมุดวิทยาเขตตรัง | ประวัติและการบริการ