แผนที่ตั้ง/สถานที่ตั้งม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่


View Larger Map


แผนที่ภายใน ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

แผนผังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 1. พระบรมราชานุสาวรีย์
 2. สำนักงานอธิการบดี
 3. ประตูด้านถนนกาญจนวนิช (ประตูใหญ่)
 4. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 5. สนามฟุตบอล
 6. สนามฟุตบอล
 7. คณะทันตแพทยศาสตร์
 8. คณะแพทยศาสตร์
 9. คณะพยาบาลศาสตร์
 10. บริเวณที่พักแพทย์/พยาบาล
 11. คณะวิทยาศาสตร์
 12. บัณฑิตวิทยาลัย/อาคารบริหารวิชาการกลาง
 13. ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
 14. คณะเภสัชศาสตร์
 15. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 16. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 18. คณะศิลปศาสตร์
 19. คณะวิทยาการจัดการ
 20. ศูนย์คอมพิวเตอร์
 21. คณะนิติศาสตร์
 22. หอสมุดกลาง
 23. ศูนย์กีฬา/ยิมเนเซียม
 24. อาคารกิจกรรม/ศูนย์อาหาร
 25. หอพักนักศึกษา
 26. อ่างเก็บน้ำ
 27. ประตูด้านถนนปุณณกัณฑ์ (ประตูศรีทรัพย์)
 28. ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 29. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 30. บริเวณที่พักบุคลากร