กองทุน / มูลนิธิ ม.อ.

กองทุน / มูลนิธิ ม.อ. ที่ได้จัดตั้งขึ้น มีดังต่อไปนี้

 1. กองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก
  โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศจัดตั้งกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก เมื่อปี พ.ศ 2535 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ก้าวหน้า ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่ง เพื่อวางรากฐานการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสยามประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นเป็นวาระที่สมควรอย่างยิ่งที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน จึงได้จัดตั้ง “กองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก” ซึ่งสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
  เว็บไซต์ : http://www.ffso.psu.ac.th
 2. มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาและกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขัดสน ส่งเสริมการวิจัย การศึกษาเพิ่มเติม กิจกรรมส่วนรวม และฐานะ ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนด้านอุดมศึกษาโดยทั่วไป และเพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลต่าง ๆ เพื่อการสงเคราะห์ และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
  เว็บไซต์ : http://www.ffso.psu.ac.th
 3. กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์
  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมงานทันตสาธารณสุขต่างๆ อันเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนไทยมีทันตสุขภาพที่ดี ซึ่งสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
  เว็บไซต์ : http://www.dent.psu.ac.th/j100yfund/