มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิทยาเขตการศึกษาทั้งหมด 4 วิทยาเขต และ 1 เขตการศึกษา ประกอบด้วย 28 คณะ 2 วิทยาลัยชุมชน และ 4 โครงการจัดตั้ง (โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ ,โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ,โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์) ซึ่งสามารถดูข้อมูลของแต่ละคณะ โดยแบ่งตามวิทยาเขต/เขตการศึกษาได้ดังนี้
วิทยาเขตหาดใหญ่  
วิทยาเขตปัตตานี  
วิทยาเขตภูเก็ต  
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  
เขตการศึกษาตรัง