ม.อ.จัดทำบทเรียนคาราโอเกะ “การพยาบาลผู้ป่วยไตวาย” จากเพลงฮิต


ม.อ.จุดประกายให้แก่วงการศึกษาอีกครั้งด้วยการให้นักศึกษาโหวตเพลงฮิตที่ชื่นชอบมาจัดทำเป็นบทเรียนคาราโอเกะชุด “การพยาบาลผู้ป่วยไตวาย” พร้อมแนะวิธี “การล้างไตทางช่องท้อง” และ “การล้างไตด้วยเครื่องไตเทียม” แก่พยาบาล ผู้ป่วย และญาติ ช่วยลดเวลาการอ่านหนังสือ เนื้อหาน่าเบื่อในบทเรียนกลายเป็นเรื่องสนุกสนาน เรื่องยากกลับเป็นเรื่องง่ายดายและน่าสนใจขึ้นมาทันที

อาจารย์กันตพร ยอดใชย อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่าจากผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถได้เรียนรู้ด้วยตนเอง นั้นจะต้องอาศัยสื่อที่มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สื่อวีดีโอซีดี คาราโอเกะจัดเป็นสื่อที่เหมาะต่อการนำไปใช้ในกระบวนการสอน ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น ตน จึงได้จัดทำบทเรียนในรูปวีดีโอซีดี คาราโอเกะ ขึ้น โดยหลังจากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำสื่อวีดีโอซีดี คาราโอเกะเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หลังจากได้เผยแพร่ในสถาบันการศึกษา มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการทบทวนความรู้โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากการนำสื่อดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเรียกร้องให้ผลิตสื่อเพิ่มเติม ตนเองจึงได้ร่วมกับ ผศ. ดร.จารุวรรณ มานะสุรการ และ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา จัดทำสื่อวีดีโอซีดี คาราโอเกะเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยไตวาย เพิ่มเติมอีก 1 เรื่อง โดยได้ทำวิจัยในชั้นเรียน ในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รายวิชาการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 โดยเริ่มจากให้นักศึกษาร่วมกันโหวดเพลงฮิต ที่ชื่นชอบจำนวน 10 เพลง จากบทเพลงที่สามารถเข้าถึงจิตใจและทำให้สามารถจดจำเนื้อร้องได้ง่ายยิ่งขึ้น จากการจัดทำวีดีโอซีดี คาราโอเกะในชุดที่ผ่านมา พบว่าทำนองเพลงที่เหมาะในการสร้างสื่อวีดีโอซีดี คาราโอเกะ คือ ทำนองเพลงที่มีจังหวะไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ดังนั้นจึงได้เลือกทำนองเพลงจำนวน 5 เพลงได้ขออนุญาตใช้ทำนองเพลงจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดยอาจารย์กันตพร ยอดใชย ได้ทำการศึกษาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมและมีความทันสมัยในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการแต่งคำร้อง โดยการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ที่สาธารณรัฐเชค และการประชุมวิชาการการล้างไตทางช่องท้องแห่งชาติ ทำให้มีความเข้าใจเนื้อหาได้ลึกและมีความทันสมัยนำมาใช้ในการแต่งคำร้อง


หลังจากนั้นได้สรุปเนื้อหาที่สำคัญลงในทำนองเพลงฮิต อาจารย์กันตพร ยอดใชย ได้ร่วมกับทีมเรียบเรียงคำร้อง ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สำเร็จการศึกษาไปรุ่นล่าสุดได้แก่ นางสาวกรวิกา เต็งรัง และนางสาวปาณิดา ศรียวง ร่วมกันเรียบเรียงคำร้อง จำนวน 6 เพลง ประกอบด้วย

1) เพลง ”เข้าใจใช่ไหม” ของศิลปินซาซ่า เรียบเรียงเป็นเพลง “พยาบาลไต” และเพลง”หน้าที่ของไต”

2) เพลง ”โทรหาครั้งสุดท้าย” ของศิลปิน เอิร์น เดอะสตาร์ เรียบเรียงเป็นเพลง “ไตวายเรื้อรัง” (Chronic Kidney Disease)

3. ทำนองเพลง”รอเป็นคนถัดไป” และ4.เพลง”ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้” ของศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา เรียบเรียงเป็นเพลง “การล้างไตทางช่องท้อง”(Peritoneal Dialysis ) และ “การล้างไตด้วยเครื่องไตเทียม “ (Hemodialysis)

และ5.เพลง ”เราคงต้องเป็นแฟนกัน” ของศิลปิน พั้น เรียบเรียงเป็นเพลง”ไตวายเฉียบพลัน” (Acute renal failure) ตามลำดับ

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นพ. เจริญ เกียรติวัชรชัย พญ.อุษณีย์ บุญศรีรัตน์ ผศ.นิยา สออารีย์ คุณอิษณี พุทธิมนตรี คุณธารทิพย์ กิจไพบูลย์ชัย และ อ.ศศิธร ชิดนายี ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกชั้นปี มาร่วมประกวดร้องเพลง “Nursing Singing Contest for VCD Karaoke” มีผู้สมัครจำนวน 20 คน และมีนักศึกษาคณะอื่นๆ มาร่วมสมัครประกวดร้องเพลงด้วย เนื่องจากคาราโอเกะเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มนักศึกษาในคณะอื่นๆ ด้วยเช่นกัน จากนั้นได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรี คือ ผศ.คมสันต์ วงค์วรรณ์ ตัดสินการประกวด โดยมีผู้ชนะการประกวด คือ นางสาวนิภาวรรณ แก้วพลงาม นางสาวเพลินจิต สิงห์แดง นางสาวพรทิพย์ สีหมุ่น และ นางสาววาทิตรัตน์ ศรีทอง ซึ่งได้รับวุฒิบัตร เงินรางวัล และที่สำคัญได้ร้องเพลงในเพลงชุดดังกล่าว และได้ทำการผลิตวีดีโอซีดี คาราโอเกะโดยบริษัท Dream files Studio และได้รับความอนุเคราะห์ภาพวีดิทัศน์จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ บริษัทแบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดทำสื่อ หลังจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ คือ ผศ.ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี ผศ.ปริญญา เชาวนาศัย ได้ตรวจสอบคุณภาพสื่อ เมื่อได้สื่อวีซีดีคาราโอเกะที่สมบูรณ์แล้ว ได้นำไปทดสอบใช้กับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 และกำลังทำการยื่นจดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา


ผลการศึกษาพบว่า สื่อวีดีโอซีดี คาราโอเกะเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยไตวาย เป็นสื่อที่มีประโยชน์ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากก่อให้เกิดแรงจูงใจ และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อวีดีโอซีดีคาราโอเกะจัดเป็นสื่อที่เหมาะต่อการนำไปใช้ในกระบวนการสอน

นางสาวจันทร์ปภัสร์ เครือแก้ว นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า วีซีดีดังกล่าว ช่วยให้ตนเองทบทวนบทเรียนได้อย่างสนุกสนุนไม่น่าเบื่อ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ลดเวลาในการอ่านจากตำราได้มากที่เดียว อีกทั้งเวลาขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย สามารถนำเนื้อหามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น