คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งใช้เวลาในการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเปิดขายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) อายุครบ 16 ปี และไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 1 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.dent.psu.ac.th โทร.074-429879