คณะพยาบาล ม.อ.ปัตตานี เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปี 2554

ม.อ. ปัตตานี เตรียมเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ สนองความต้องการของท้องถิ่น ชูจุดเด่นความสามารถสื่อภาษาอาหรับ รับการเป็นศูนย์ด้านสาธารณสุขของภูมิภาค และผู้ใช้บริการจากตะวันออกกลาง

ผศ.พัชรียา ไชยลังกา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงการจะเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ที่วิทยาเขตปัตตานี ว่า เพื่อให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่พึ่งของภาคใต้ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้คนในพื้นที่และพยาบาลส่วนหนึ่งย้ายออกจากพื้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น พยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ต้องทำงานและมีความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะการช่วยชีวิตและดูแลคนไข้เป็นหน้าที่ของพยาบาล ในขณะที่แพทย์มีจำนวนน้อยมาก พยาบาลจึงเปรียบเสมือนด่านแรกที่ต้องดูแลผู้บาดเจ็บ โดยเฉพาะเหตุที่เกิดในเวลากลางคืน

ในปี พ.ศ. 2548-2549 ทั่วประเทศขาดแคลนพยาบาลเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการขยายตัวของประชากรและความต้องการพยาบาลในอัตราสูง ประกอบกับโรงงานที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องมีการดูแลให้ทั่วถึง ตามมาตรฐานอนามัยโลกคือ พยาบาล 1 คน ดูแลประชาชน 500 คน ดังนั้นการดูแลประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งปัญหาสุขภาพกายและจิตใจจึงไม่เพียงพอ แม้จะมีการผลิตพยาบาลเพิ่มจำนวน 3,000 คน มาทดแทนก็ตาม เพราะพยาบาลต้องไปประจำการที่สถานีอนามัยจำนวน 1 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ทุกตำบลต้องมีพยาบาลวิชาชีพประจำอย่างน้อย 1 คน ดังนั้นการจัดตั้งคณะพยาบาลที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถช่วยเด็กในสามจังหวัดได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบและลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาล

สำหรับคำถามที่ว่า ทำไมจะต้องไปเปิดคณะพยาบาลที่วิทยาเขตปัตตานี เพราะคณะพยาบาลที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ก็รองรับเด็กในพื้นที่สามจังหวัดอยู่แล้ว นั้น ปัจจุบันนักศึกษามุสลิมซึ่งเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเป็นเด็กภาคใต้จำนวน 97 เปอร์เซ็นต์ บางคนมีอายุถึง 30 ปีก็สนใจมาสมัครเรียนพยาบาล วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่จบแล้วมีงานทำแน่นอน ดังนั้นการเปิดคณะพยาบาลที่ ม.อ.ปัตตานี จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กมาเรียนมากขึ้นและไม่ข้ามไปเรียนที่อื่น สิ่งที่นักศึกษาที่เรียนพยาบาลที่ ม.อ.ปัตตานีได้เปรียบไม่ว่า เป็นมุสลิมหรือไทยพุทธ คือสามารถสื่อสารด้วยภาษาอาหรับได้ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนต้องการพยาบาลที่พูดภาษาอาหรับได้ เพราะคนอาหรับเข้ามารักษาในประเทศไทยถึงปีละ 2-3 ล้านคน คงเป็นโอกาสและทางเลือกของเด็กในภาคใต้มากขึ้น ถ้าเขามีโอกาสเลือกเรียนพยาบาล ก็มีโอกาสได้ทำงาน และมีโอกาสที่จะเลือกไปทำงานต่างประเทศหรือทำงานในภูมิลำเนาบ้านเกิดของตัวเอง

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล ม.อ.ปัตตานี ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลในครั้งนี้ต้องขอบคุณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ได้ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ สำหรับการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลนั้น ได้พิจารณาถึงศักยภาพและการทำงานด้านต่างๆที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านการบริหารว่า สามารถช่วยอะไรได้บ้าง เพราะการเปิดคณะใหม่ต้องใช้ศักยภาพและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ขณะนี้ได้เตรียมการเพื่อผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะมาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาพยาบาล และเตรียมสถานที่ เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลต้องฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการก่อนฝึกปฏิบัติจริงกับคนไข้ อาชีพพยาบาลมีผลต่อชีวิตของคนไข้ จึงต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดตั้งคณะพยาบาล ในการสร้างห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์เปรียบเสมือนโรงพยาบาล โดยจะใช้อาคาร 4 ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะวิทยาการสื่อสารเป็นสำนักงานของคณะพยาบาลศาสตร์

ขณะนี้วิทยาเขตปัตตานีกำลังจะขยายในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะแรก คณะเภสัชศาสตร์และคณะแพทย์ศาสตร์ ก็คงจะตามมาในอนาคต คณะเภสัชเองก็อยู่ในแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ในส่วนของคณะแพทย์นั้น วิทยาเขตปัตตานีได้สอนนักศึกษาแพทย์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวิชาขั้นพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้หลักสูตรที่จะเปิดสอนต้องผ่าน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ดังนั้นบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งคาดว่า คณะพยาบาล ม.อ.ปัตตานี จะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2554 และมีความมั่นใจว่า การก่อตั้งคณะพยาบาลน่าจะเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เกิดสันติสุข