คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร "การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและการประยุกต์ใช้"

12/02/2009 08:30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี กำหนดจัดการอบรม หลักสูตร "การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและการประยุกต์ใช้" ในระหว่าง วันที่ 2-3 ธันวาคม 2552 เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการเก็บรักษา ตัวอย่างพืชด้วยวิธีการต่าง ๆ แก่ครูระดับมัธยมศึกษา

ปัจจุบันมีความตื่นตัวในเรื่องทรัพยากรพรรณไม้ตามธรรมชาติที่พบตามท้องถิ่นต่างๆ เป็นอย่างมาก มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างของพรรณไม้ต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่งการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ต่างๆ นั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งการเก็บตัวอย่างแห้ง การดองรักษาสี และการทำเรซิน ซึ่งการเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ต้องให้ถูกวิธีตามสากลเพื่อสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาเกี่ยวกับพรรณไม้ในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ หากตัวอย่างพรรณไม้ที่เก็บโดยไม่ถูกต้องสมบูรณ์นั้น ไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ และไม่เป็นตัวแทนของพรรณไม้ที่ศึกษา และไม่สามารถเป็นตัวอย่างอ้างอิงในทางวิทยาศาสตร์ได้เลย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร "การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและการประยุกต์ใช้" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2552 เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการเก็บรักษาตัวอย่างพืชด้วยวิธีการต่าง ๆ แก่บุคลากรในโรงเรียน

หัวข้อการอบรม
* การเก็บรักษาตัวอย่างพืชด้วยวิธีการต่าง ๆ
* การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
* การดองรักษาสี
* การลอกเส้นใบ
* การนำตัวอย่างพืชมาประยุกต์ใช้โดย
* การทำเรซิน
* การเคลือบด้วยแผ่นพลาสติก

กำหนดการ วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 51 C คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2552
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน ณ ห้องบรรยาย 1 อาคาร 51 D คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09.00 - 12.00 น. เทคนิคการทำเบ้าด้วยยางพาราและซิลิโคน
13.00 - 16.00 น. การทำดอกไม้แห้งด้วยเตาไมโครเวฟ

วันที่ 3 ธันวาคม 2552
09.00 - 12.00 น. การทำแห้งพืช เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง
13.00 - 16.00 น การเก็บตัวอย่างในเรซิน

หมายเหตุ : เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://www.sat.psu.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&...