ข้อมูลการศึกษา


การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังนั้นข้อมูลที่สมบูรณ์และสามารถที่จะตอบคำถามด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ คณะ/สาขาวิชาที่เปิดสอน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และสถานที่ติดต่อสอบถาม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกคณะ/สาขาวิชาของนักเรียน และเป็นข้อมูลสำหรับอาจารย์แนะแนว รวมทั้ง ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะสามารถตอบคำถามและประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้จากหัวข้อดังต่อไปนี้

ทั่วไป

ปฏิทินการศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา
งานรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา

สวัสดิการนักศึกษา

ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
การรักษาพยาบาล
หอพักนักศึกษา