หน่วยงานวิทยาเขตหาดใหญ่

หน่วยงานภายวิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
โดยมีหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • สำนักงานอธิการบดี
 • สำนักวิจัยและพัฒนา
 • สำนักงานประกันคุณภาพ
 • สำนักงานหอประวัติ
 • สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • สำนักงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
 • สภาข้าราชการวิทยาเขตหาดใหญ่
 • สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ม.อ.
 • สหกรณ์บริการ
 • สำนักงานอธิการบดี

  สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยกองต่างๆ ดังนี้


  1. กองกลาง

  ในช่วงปี พ.ศ. 2511–2514 มหาวิทยาลัยเพิ่งจะจัดตั้งโดยมีสำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์รวมของการบริหารงานกลาง ยังไม่มีการแบ่งงาน เนื่องจากบุคลากรยังมีจำนวนน้อย โดยแบ่งภาระความรับผิดชอบเป็นการภายในเท่านั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2515-2519 ได้แบ่งออกเป็นฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และกองกลาง โดยงานในกองกลาง ได้แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ ดังนี้ แผนกสารบรรณ แผนกสวัสดิการ (รวมงานอาคารสถานที่) แผนกคลัง และแผนกการเจ้าหน้าที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารที่มีรองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดี 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายสวัสดิการ

  ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการรวมงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าเป็นกองแล้วนำเสนอทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนราชการ โดยทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 ให้เป็นงานส่วนกลาง ซึ่งอยู่ในวิทยาเขตหาดใหญ่ 7 กอง และเป็นกองในส่วนของวิทยาเขตปัตตานี 2 กอง กองกลางเป็น 1 ใน 7 กอง ของสำนักงานอธิการบดี ในปัจจุบันกองกลางแบ่งออกเป็น 6 งาน

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2021-24
  เว็บไซต์ http://www.general.psu.ac.th/

  2. กองคลัง

  กองคลังมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการและการบริการด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและรวดเร็ว มุ่งพัฒนาตน พัฒนางาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2131-49
  เว็บไซต์ http://www.finance.psu.ac.th/

  3. กองการเจ้าหน้าที่

  กองการเจ้าหน้าที่มีวัตถุประสงค์สนับสนุนและพัฒนาภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม ตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ของทางราชการ ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่ บุคลากร ผู้บริหาร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2041-57
  เว็บไซต์ http://www.personnel.psu.ac.th/

  4. กองอาคารสถานที่

  รับผิดชอบงานก่อสร้าง การใช้พื้นที่ ให้บริการยานพาหนะ ที่พัก ห้องประชุม ทะเบียนราษฎร์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ยานยนต์ ระบบสาธารณูปโภค ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัย ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2171-2
  เว็บไซต์ http://www.ppss.psu.ac.th/

  5. กองกิจการนักศึกษา

  กองกิจการนักศึกษา เป็นส่วนราชการหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/7959 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2542 จำนวน 3 งาน 1 หน่วย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และหน่วยธุรการ ต่อมาได้มีการปรับปรุงงานใหม่ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/24594 ลงวันที่ 20 กันยายน 2531 จำนวน 4 งาน คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่อีกจำนวน 2 หน่วยงาน คือ หน่วยสารสนเทศ และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2201-5
  เว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/news/

  6. กองแผนงาน

  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารประสานงานและให้คำปรึกษาชี้แนะ แก่คณะ/หน่วยงาน ในการกำหนดกรอบนโยบาย การจัดทำแผน การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปในเชิงรุก มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีการวิจัยสถาบัน และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมต่อการใช้งานและพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายสูงสุด

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2060
  เว็บไซต์ http://www.planning.psu.ac.th/

  7. กองบริการการศึกษา

  กองบริการการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษา การบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ให้บรรลุ วัตถุประสงค์โดยการประสานนโยบายของ มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์หลักและ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2241-55
  เว็บไซต์ http://www.eduservice.psu.ac.th/

  8. กองทะเบียนและประมวลผล

  กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักดังต่อไปนี้ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ทะเบียนประวัติ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของนักศึกษาให้ เป็นปัจจุบัน รับลงทะเบียนเรียน ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา จัดทำตารางเรียน จัดทำตารางสอบ รับทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ คำนวณผลการศึกษา แจ้งผลการศึกษา ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ออกใบประมวลผลการศึกษา ออกหนังสือรับรองต่างๆ ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นักศึกษา ให้บริการรับชำระเงินค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษา

  เบอร์ติดต่อ074 – 446734
  เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th

  สำนักวิจัยและพัฒนา

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-6940-2 โทรสาร 0-7421-2839
  เว็บไซต์ http://rdo.psu.ac.th

  สำนักวิจัยและพัฒนา (Research and Development Office)เป็นหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยที่สามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปสู่มหาวิทยาลัยเน้นวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

  พันธกิจ

  1. จัดให้มี/พัฒนาระบบและกลไกที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
  2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการและการดำเนินงานวิจัยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและแผนงานตามภารกิจด้านวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและมี คุณภาพ
  3. สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์
  4. สนับสนุน/บ่มเพาะโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ/เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ของการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยเน้นวิจัย

  ภารกิจ

  1. นำนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยไปประสานการปฏิบัติในหน่วยปฏิบัติการวิจัย
  2. การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดบูรณาการระหว่างการวิจัยกับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน
  3. การพัฒนานักวิจัยในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความผลงานวิจัย การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จรรยาบรรณนักวิจัย ฯลฯ
  4. การจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
  5. การจัดระบบการสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสเข้าถึงทุนวิจัย ตลอดจน การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถเข้าถึงทุนวิจัยจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และจัดให้มีระบบการสนับสนุนอื่นๆ
  6. การจัดระบบสารสนเทศการวิจัย
  7. การบริหารจัดการกองทุนวิจัย
  8. การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย การจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย (PSU Journals)
  9. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
  10. การจำแนกประเภทผลการวิจัย และการดำเนินการเชิงรุกในการจัดการผลประโยชน์งานวิจัยและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  11. การสร้างเครือข่ายการวิจัย (Network/Cluster) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและกับต่างประเทศ
  12. การส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิจัย และดูแลสนับสนุน (Nurture หรือ Incubate) ให้กลุ่มวิจัยสามารถพัฒนาความเข้มแข็งไปสู่การเป็นสถานวิจัย (Research Center) และศูนย์/สถาบันวิจัยเฉพาะทาง (CE : Center of Excellence)
  13. ประสานเพื่อสร้างภาคีวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก/ชุมชน/ท้องถิ่น/อุตสาหกรรม ทั้งในการค้นหาคำถามวิจัย การ่วมกันทำวิจัย และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
  14. การติดตามประเมินผล และการประกันคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
  15. การดำเนินการอื่นๆ ที่ตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัย

  สำนักงานประกันคุณภาพ

  สำนักงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ความเป็นสากล

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) ให้สอดคล้องและตอบสนอง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัถุประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เพื่อบูรณาการระบบประกันคุณภาพ ในทุกระบบการ ทุกขั้นตอน ทุกระดับ อย่างครอบคลุมชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาสู่ “วัฒนธรรมคุณภาพ” (Quality Culture)
  • เพื่อพัฒนาสำนักงานประกันคุณภาพ ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อประสานงาน ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2940, 0-7428-2822
  เว็บไซต์ http://www.qa.psu.ac.th/

  อุทยานวิทยาศาสตร์

  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.มอ. ) เป็นหน่วยงานอิสระภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภารกิจในการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ กลไก และมาตรการจูงใจและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมการวิจัยในภาคเอกชน สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจที่อาศัยฐานความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ เป็นแหล่งรองรับและพัฒนาศักยภาพกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ เป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การยกระดับและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ กลไก มาตรการจูงใจและองค์ประกอบ อื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชนในภาคใต้
  2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์/สินค้าและบริการ บนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ โดยอาศัยกลไกการบ่มเพาะธุรกิจ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  3. เพื่อเป็นแหล่งรองรับ/ส่งเสริมการพัฒนา/สร้างความร่วมมือด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคใต้ ที่สามารถลดช่องว่างระหว่างการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
  4. เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยเพื่อพัฒนา ยกระดับและถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคใต้ในระยะยาว
  5. เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนการจัดตั้ง และการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ตลอดจนอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดของภาคใต้ที่มีความพร้อม/ความจำเป็นเชิงนโยบายในระยะต่อไป
  6. เพื่อสร้างและพัฒนากลไกสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้ ให้พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระยะยาว

  วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นเป็นกลไกในการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยผลักดันการพึ่งตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  พันธะกิจ

  ภารกิจที่จะต้องดำเนินการเมื่ออุทยานวิทยาศาสตร์ดำเนินการเต็มรูปแบบแล้ว ดังนี้

  1. ประสานและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีการวิจัย/ การร่วมวิจัยเพื่อพัฒนา/ยกระดับเทคโนโลยี และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ มูลค่าเพิ่ม และโอกาสในการแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง
  2. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการจูงใจ ระบบและกลไก และระบบการบริหารจัดการที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนากิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ได้มาตรฐาน
  3. ดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะและส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์อย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการและธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นการสร้าง/เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
  4. ดำเนินกิจกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  5. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ และการพัฒนาภูมิภาคและประเทศอย่างยั่งยืน
  เว็บไซต์ http://www.psusp.psu.ac.th/

  สำนักงานหอประวัติ

  หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นหอเกียรติยศที่ทรงคุณค่า ในบริบทการสร้างและเชิดชูเกียรติแห่งสถาบัน เป็นแหล่งบันทึกความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจ ที่บูรณาการอุดมการณ์แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สานต่อเจตนารมณ์การก่อกำเนิดมหาวิทยาลัย สร้างหล่อหลอมให้มหาวิทยาลัยสามารถยืนหยัดได้อย่างสมเกียรติและภาคภูมิ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2038
  เว็บไซต์ http://www.psuhistory.psu.ac.th/

  สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

  สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU ALUMNI RELATIONS)

  เกี่ยวกับเรา

  จากวันที่เริ่มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคใต้ จนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2549) นับรวมได้ 39 ปีแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในทุกระดับการศึกษารวม 66,757 คน จากจำนวน 35 รุ่น ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กระจายอยู่ในหลายจังหวัดและหลายสาขาอาชีพ เป็นกลุ่มศิษย์เก่าที่มีการรวมตัวกัน ทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ธรรมดาแบบไม่เป็นทางการ และการจัดตั้งเป็นสมาคมและชมรม โดยหากจะแบ่งตามกลุ่มใหญ่ๆ แล้วมีอยู่ 4 กลุ่ม คือ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มศิษย์เก่าในจังหวัดต่างๆ กลุ่มศิษย์เก่าของคณะ และกลุ่มศิษย์เก่าที่แบ่งตามวิทยาเขตและเขตการศึกษา กลุ่มเหล่านี้โดยปกติจะมีการรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่างๆ อยู่เป็นประจำ แต่ยังไม่มีกลไกที่ทำให้มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ

  ดังนั้นเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันที่สร้างพลังที่สามารถผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ ทั้งในส่วนของการสะท้อนข้อมูลที่นำไปสู่การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต การให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับแหล่งงาน แนะแนวทางการทำงาน หาแหล่งฝึกงานสำหรับว่าที่บัณฑิต การเข้ามาสนับสนุนหรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการตั้งปัญหาหัวข้อวิจัยหรือร่วมทำแหล่งทุน การเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยโดยการเสวนาร่วมกับศิษย์เก่า 2 ครั้ง (เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2548 และ วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2549) ได้สร้างแนวคิดร่วมในการจัดตั้ง “สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ที่ช่วยในการประสานความเชื่อมโยง และกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวของศิษย์เก่าของคณะ และในจังหวัดต่างๆ มากขึ้น และร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางที่กล่าวข้างต้น

  พันธกิจ

  ประสานกาย ประสานใจ ลูกพระบิดา เพื่อส่งเสริมเกียรติแห่งสถาบัน

  วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
  2. เป็นหน่วยงานติดต่อและประสานงานความร่วมมือทางด้านกิจกรรมวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและการระดมทุนพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
  3. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  4. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายขององค์กรศิษย์เก่าทุกวิทยาเขต เพื่อส่งเสริมเกียรติแห่งสถาบันศึกษา และศิษย์เก่าผู้ประกอบการกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนร่วมและมหาวิทยาลัย
  5. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง**
  ติดต่อ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  โทรศัพท์ : 0-7428-2209 ภายใน 2209
  โทรสาร : 0-7444-6975
  เว็บไซต์ : http://www.alumni-psu.psu.ac.th

  สำนักงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

  สำนักงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
  เบอร์โทรติดต่อ : +66-7428-2983
  เวปไซต์ : http://www.lsrhiednet.psu.ac.th
  แนะนำสำนักงาน

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาเห็นว่า ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และทรัพยากรที่จำกัด สถาบันอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นหน่วยผลิตที่สำคัญ และเป็นที่รวมทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยว จำเป็นต้องเตรียมการและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนความซับซ้อนของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเท่าทัน รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้วย การผนึกกำลังปฏิบัติงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน จัดสรรบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของสมาชิก เสริมสร้างความเข้มแข็งและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นับเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องเหมาะสมสำหรับโลกในยุคปัจจุบัน และสำหรับประเทศไทยการสร้างความร่วมมือและทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศยังเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารประเทศ

  ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินงานภายในประเทศ ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือหลายโครงการ อาทิ เครือข่ายบริหารงานวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัด/ภาคที่เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย เครือข่ายเพื่อการทำงานบูรณาการกับจังหวัด ซึ่งเครือข่ายต่างๆ เหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์/เนื้องาน บางเครือข่ายประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเดียวกัน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนก็มีความหลากหลาย บางเครือข่ายได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อยมากจนแทบไม่มีผลกระทบ

  นอกจากนี้ยังได้รับข้อสังเกตจากสถาบันอุดมศึกษาว่ามีความซ้ำซ้อนและสับสนในระดับสถาบัน เห็นควรกำหนดให้มีเครือข่ายกลางและเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายย่อยต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมเครือข่าย และผลักดันให้เครือข่ายเป็นกลไกการทำงานพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงและลดความซ้ำซ้อน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เครือข่ายความร่วมมือเป็นโครงสร้างหนึ่งของระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา และเป็นกลไกส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางผลักดันเชิงนโยบายและโจทย์ปัญหาของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย รูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายอุดมศึกษาและการกำหนดแม่ข่ายในช่วงแรก

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแนวคิดเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาโดยพิจารณาการกำหนดรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาโดยยึดพื้นที่ เป็นเกณฑ์ (Area approach) ซึ่งมีข้อดีหลายประการทั้งในเรื่องของความใกล้ชิดในพื้นที่ ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และมีโจทย์ในพื้นที่คล้าย ๆ กัน โดยจัดกลุ่มอิงตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดของรัฐบาล และผนวกกรุงเทพมหานครเข้าไว้ในภาคกลาง เป็น 9 เครือข่าย ดังนี้

  1. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
  2. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
  3. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  4. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  5. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
  6. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
  7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
  8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
  9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

  โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะใช้เครือข่ายกลางนี้เป็นแกนในการทำงานทุกเรื่อง รวมทั้งค่อย ๆ ส่งเสริมให้เครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันปรับเข้าสู่โครงสร้างเครือข่ายกลางต่อไป

  หน่วยตรวจสอบภายใน

  การตรวจสอบภายในของส่วนราชการเกิดขึ้นจากกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และเทียบเท่า ให้มีตำแหน่งอัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยเฉพาะ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นโดยมอบหมายให้สำนักงานก.พ. เป็นผู้พิจารณาตำแหน่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามหนังสือที่ สร. 0201/ ว 78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา ตามมติคณะรัฐมนตรี เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2521 เป็นต้นมา ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายใน มีสถานที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยใช้ชื่อเป็นการภายในว่า หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2014 - 9
  เว็บไซต์ http://www.audit.psu.ac.th/

  กองทะเบียนและประมวลผล(งานทะเบียนกลาง)

  กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักดังต่อไปนี้

   • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
   • ทะเบียนประวัติ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของนักศึกษาให้ เป็นปัจจุบัน
   • รับลงทะเบียนเรียน
   • ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
   • จัดทำตารางเรียน
   • จัดทำตารางสอบ
   • รับทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
   • คำนวณผลการศึกษา
   • แจ้งผลการศึกษา
   • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
   • จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
   • ออกใบประมวลผลการศึกษา
   • ออกหนังสือรับรองต่างๆ
   • ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นัก
  เว็บไซต์  http://reg.psu.ac.th/

  งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์

  งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของกองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานงานเชิงนโยบายตาม
  ภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีการ
  แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีสำนึกสาธารณะ และมีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความ
  เป็นไทย

  เว็บไซต์งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ http://www.eduservice.psu.ac.th/laksood/index.html

  สภาข้าราชการวิทยาเขตหาดใหญ่

  สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2546 ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่

  คณะกรรมการสภาข้าราชการฯ ชุดแรกประกอบด้วย กรรมการผู้แทนคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและกรรมการซึ่งประธานสภาข้าราชการฯ เสนอแต่งตั้งอีกไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการผู้แทนคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี สภาข้าราชการชุดที่หนึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป โดยมี

           นายคมกริช ชนะศรี เป็นประธาน
           นางนวลสวาท ด่านวรนันท์ เป็นรองประธาน
           นายบุญเจิด วีจันทร์ เป็นกรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ
           นางสาวจินตนา สังฆรักษ์ เป็นกรรมการและประธานฝ่ายหารายได้
           นางวีณา ฤทธิ์รักษา เป็นกรรมการและเลขาธิการ
           นางมาลี หังสพฤกษ์ เป็นกรรมการและประธานฝ่ายนโยบายและแผน
           นางสุนันทา แก้วเจริญ เป็นกรรมการและประธานฝ่ายสวัสดิการ
           นางนิษณา เหมกุล เป็นกรรมการและเหร้ญญิก
           นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต เป็นกรรมการ/รองเลขาธิการ
           นายทวาทศ สุวรรณโร เป็นกรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
           และกรรมการอีก 18 คน

  สภาข้าราชการชุดที่หนึ่ง ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ และฝ่ายการเงิน

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-8021
  เว็บไซต์ http://www.senate.psu.ac.th/

  สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่

  เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 โดยสภาอาจารย์และสภาอาจารย์วิทยาเขต มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

      1. ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
         1.1 ด้านวิชาการและการบริหาร
         1.2 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารและวิชาการ
         1.3 การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์
         1.4 การเรียน การสอน และการวิจัย
         1.5 การทะนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
         1.6 การบริการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
         1.7 นโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านกิจการนักศึกษา
         1.8 เรื่องอื่น ๆ ที่สภาอาจารย์หรือสภาอาจารย์วิทยาเขตเห็นว่าจะทำให้กิจการของมหาวิทยาลัยให้ เจริญยิ่งขึ้น
         1.9 เรื่องต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
      2. รักษาสิทธิผลประโยชน์ในมหาวิทยาลัยของบุคลากรประเภทต่าง ๆ
      3. รักษามาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพของอาจารย์
      4. ออกระเบียบต่าง ๆ ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยและ/หรือสภาอาจารย์

  เบอร์ติดต่อ 0-7455-8858
  เว็บไซต์ http://www.psusenate.org/

  สโมสรอาจารย์และข้าราชการ

  สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2522 โดยสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมและให้บริการสวัสดิการแก่สมาชิก
  2. ส่งเสริมความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก และสงเคราะห์ซี่งกันและกัน
  3. เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
  4. เป็นศูนย์กลางติดต่อกับสโมสรอื่น สมาคม องค์กรเอกชน หรือบุคคล เพื่อจัดกิจกรรม
  5. ส่งเสริมการกีฬา การบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ บริการทางด้านอำนวยการ ความสะดวกและความรู้ทางวิชาการต่างๆ
  6. ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเภณีอันดีงามของไทย
  7. หารายได้อุดหนุนกิจการสโมสรและสาธารณกุศล
  8. ช่วยเหลือและให้หารสนับสนุนกิจกรรมบรรเทาอุบัติภัย / สาธารณภัย

  ที่ตั้งสำนักงาน อาคารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นร้านอาหารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ซึ่งอยู่ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำ ม.อ. และมีห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ ของวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้แต่ละชมรมได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

  การจัดกิจกรรมของสโมสรอาจารย์และข้าราชการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร 5 วิทยาเขต, การจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรภายใน วิทยาเขตหาดใหญ่ และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลนครหาดใหญ่ และ ค่ายเสนาณรงค์ รวมทั้งมีแผนจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กับบุคลากรมหาวิทยาลัยในประเทศ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเครือข่าย IMT- GT ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬา สัมมนาเชิงวิชาการ และ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์ ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ประเทศ

  เว็บไซต์ http://www.staffclub.psu.ac.th

  สหกรณ์ออมทรัพย์ม.อ.

       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2517 โดยมีผู้เข้าชื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น 169 คน ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ
       1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์
       2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก สำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกหนังสือสำคัญรับจดทะเบียนให้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 เลขทะเบียนที่ กพธ.5/2517 และเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517

       สอ.มอ. มีสมาชิกเริ่มต้น 169 คน สามารถเก็บทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกในครั้งแรกได้ทั้งสิ้น 8,440.- บาท โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการชุดแรก ปัจจุบัน สอ.มอ. มีสำนักงานให้บริการทั้งสิ้น 4 แห่ง คือ
       1. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อาคารสวัสดิ์ สกุลไทย์ (เยื้องศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
       2. สำนักบริการคณะแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ชั้นใต้ดิน อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
       3. สำนักงานสาขาวิทยาเขตปัตตานี ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
       4. สำนักงานสาขาวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต

  สอ.มอ. เปิดให้บริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
       - ณ สอ.มอ. สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น.
       - ใบแจ้งหนี้ที่สามารถชำระได้
  สอ.มอ. เปิดให้บริการรับชำระภาษีอากรประจำปี ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะสมาชิกที่มีใบเรียกเก็บภาษีจากกรมสรรพากรแล้ว)
       - ณ สอ.มอ. สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น.
       - อัตราค่าบริการ 15.- บาท

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-6930-9
  เว็บไซต์ http://psucoop.psu.ac.th/main/

  สหกรณ์บริการ


  สหกรณ์บริการฯ ประกอบด้วย 3 ธุรกิจ ดังนี้
  1. หอพักนักศึกษาในกำกับ ม.อ. โดยตั้งอยู่ทั้ง 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา มีห้องพักมากกว่า 3,400 ห้อง
  2. ศูนย์บริการ รับจัดทำ-จำหน่ายสินค้าที่ระลึกทุกประเภท เช่น ปากกา พวงกุญแจ เสื้อยืด เป็นต้น
  3. สถานีบริการน้ำมัน ให้บริการน้ำมันใสทั้งชนิดเบนซินและดีเซล น้ำมันเครื่อง รวมถึงร้านซ่อมจักรยานยนต์ และร้านกาแฟสด
  สถานที่ติดต่อ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย 90110 เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-2314-8
  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2314-8
  เว็บไซต์ http://sercoop.psu.ac.th/