วิทยาเขตตรัง


วิทยาเขตตรังเริ่มด้วยการเป็นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีจุดเริ่มต้นจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง และอุปนายก สภามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอให้ขยายวิทยาเขต ไปที่จังหวัดตรัง เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดทาง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และตัวจังหวัดยังเป็นศูนย์กลางของ จังหวัดทางภาคใต้ตอนกลางประกอบกับ จังหวัดตรังไม่มี สถาบันการศึกษา ระดับ อุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการขยายการศึกษา ของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ที่จังหวัดตรังระหว่างมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และจังหวัดตรัง ที่ประชุม มีความเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเปิดหลักสูตร บางหลักสูตรที่จังหวัดตรัง ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขยายการศึกษาไปที่ จังหวัดตรังในหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งต่อมาโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรังมีสถานภาพเป็น โครงการจัดตั้งวิทยาเขต โดยความเห็นชอบตาม มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 ในระยะเวลาต่อมา ทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอปรับปรุงโครงสร้างการขยายวิทยาเขต โดยเน้น ปรับปรุงรูปแบบการขยายงานจาก "วิทยาเขต" เป็น "วิทยาเขตสารสนเทศ" โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตการศึกษาตรัง มีจุดเน้นของการพัฒนาวิชาการ โดย เน้นทางด้านสังคมศาสตร์ประยุกต์ธุรกิจ และอุตสาหกรรมการบริการ รวมทั้งเทคโนโลยี ที่ใช้ประกอบ ในเชิงธุรกิจ โดย วิทยาเขตตรัง ตั้งอยู่ที่ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบันความพร้อมด้านการผลิตบัณฑิตทั้งหมด 1 คณะ ซึ่งข้อมูลของเขตการศึกษาตรังมีดังต่อไปนี้

เว็บไซต์วิทยาเขตตรัง : http://www.trang.psu.ac.th

วิทยาเขตตรัง  

หน่วยงานวิทยาเขตตรัง

หน่วยงานภายในวิทยาเขตตรัง ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
โดยมีหน่วยงานทั้งหมด 6 หน่วยงาน ดังนี้

งานห้องสมุด
เว็บไซต์ : http://library.trang.psu.ac.th/

งานสารสนเทศ IT
เว็บไซต์ : http://www.trang.psu.ac.th/ccenter/

งานโสตทัศนศึกษา
เว็บไซต์ : http://eds.trang.psu.ac.th/vision/

งานประกันคุณภาพ
เว็บไซต์ : http://eds.trang.psu.ac.th/ptw/QA/index.htm

กองทุนวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.trang.psu.ac.th/rtrang/

สภานักศึกษา
เว็บไซต์ : http://eds.trang.psu.ac.th/ccenter/host/webstudentcouncil/INDEX.html

แผนที่และเส้นทาง

แผนที่ตั้ง/สถานที่ตั้งม.อ. เขตการศึกษาตรัง


View Larger Map

แผนที่ภายใน ม.อ. วิทยาเขตตรัง

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โรงอาหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง มีโรงอาหารไว้สำหรับบริการนักศึกษา โดยจะเปิดบริการ ตั้งแต่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-20.00 น. ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 07.00-17.00 น. มีบริการทั้ง ข้าวแกง อาหารตามสั่ง และอาหารมุสลิม พร้อมเครื่องดื่มไว้ให้ลิ้มลองกันมากมาย และที่สำคัญ ราคาถูกด้วย

ห้องเรียน มอ. ตรัง

บรรยากาศในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลากหลายรสชาติ ห้องเรียนก็มีหลายขนาด ทั้งใหญ่ กลาง เล็ก มีเครื่องปรับอากาศให้พร้อมเสร็จ ให้นักศึกษานั่งเรียนกันอย่างสบาย ๆ

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง มุ่งเน้นสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดำเนินการบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานการดำเนินงานในการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และ เข้าสู่การบริการในระดับสากล บริการของห้องสมุด วันและเวลาทำการ

     - ยืม คืน หนังสือ วารสาร เทป ซีดี เปิดภาคเรียน
     - บริการตอบคำถามและช่วยเหลือในการค้นคว้าหาความรู้ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30-18.30 น.
     - บริการฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 10.00-17.00 น.
     - บริการวีดีโอออนดีมานด์ ปิดวันนักขัตฤกษ์
     - บริการอินเทอร์เน็ต ปิดภาคเรียน
     - บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บ OPAC วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30-16.30 น.
     ปิดวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
     ภาคเรียนฤดูร้อน
     วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30-16.30 น.
     วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00-14.00 น.
     ปิดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

ห้องคอมพิวเตอร์ ม.อ. ตรัง

ม.อ. ตรังมีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการ 5 ห้องด้วยกัน จำนวนคอมพิวเตอร์ประมาณ 300 เครื่อง ซึ่งใช้ในการเรียนการสอน และเปิดให้บริการนักศึกษานอกเวลาราชการ คือในวันธรรมดา จะเปิดให้บริการนักศึกษา ตั้งแต่เวลา 16.30-24.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ จะเปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น. และหยุดให้บริการในวันนักขัตฤกษ์ และช่วงการสอบ

รถรับส่งนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง ได้จัดบริการรถไว้สำหรับให้นักศึกษาได้ใช้งาน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

ตู้ ATM ภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง ได้ให้บริการ ตู้ ATM สำหรับนักศึกษาได้ใช้งาน ซึ่งจะอยู่บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับตู้บริการนั้นเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาในการ ฝาก-ถอน เงิน และชำระค่าบริการต่างๆ

หอสมุด

เว็บไซต์ : http://library.trang.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง เป็นศูนย์บริการความรู้ ที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และสนองตอบต่อความต้องการใฝ่รู้ของประชาคมมหาวิทยาลัยและสังคม

การบริการ

เวลาเปิดบริการ
ช่วงเปิดภาคเรียน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ 12.00 - 17.00 น.
วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคเรียน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ ปิดบริการ
วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ