วิทยาเขตภูเก็ต


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อกระจาย โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนาก่อตั้ง ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และเพื่อเป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง ด้วยเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการขยายเขตการศึกษาเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนมาที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันความพร้อมด้านการผลิตบัณฑิตทั้งหมด 3 คณะ ซึ่งข้อมูลของวิทยาเขตภูเก็ตมีดังต่อไปนี้

เว็บไซต์วิทยาเขตภูเก็ต : http://www.phuket.psu.ac.th

วิทยาเขตภูเก็ต  

หน่วยงานวิทยาเขตภูเก็ต

สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ประกอบด้วย

1. ฝ่ายนโยบายและแผน
          - งานประกันคุณภาพและควบคุมภายใน
           เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/qa

2. ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพยากร
          - งานพัสดุ
           เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/asset
          - งานอาคารสถานที่
          เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/building
          - งานสวัสดิการและสิ่งแวดล้อม
           เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/assistant_and_evironmental

3. ฝ่ายวิทยบริการ
          - งานทะเบียนกลาง
          เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/registra

4. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
          - งานหอพักนักศึกษา
          เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/dormitory

5. ฝ่ายธุรการและประชาสัมพันธ์
6. ฝ่ายการคลัง
7. ฝ่ายวิชาการ

แผนที่และเส้นทาง

แผนที่ตั้ง/สถานที่ตั้งม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต


View Larger Map

แผนที่ภายใน ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

แผนผังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 1. อาคาร วิทยบริการวิทยาเขตภูเก็ต
 2. อาคาร 3
 3. อาคาร อุตสาหกรรมบริการ
 4. PSU LODGE HOTEL
 5. โรงอาหาร
 6. สนามบาสเก็ตบอล
 7. อาคารที่พักบุคลากร และคณาจารย์
 8. หอพักหญิง2 (หอพักสหกรณ์)
 9. หอพักนักศึกษาชาย
 10. หอพักนักศึกษาหญิง (หอพักสหกรณ์)
 11. อาคาร 1
 12. สนามเทนนิสและสนามวอลเลย์บอล
 13. อาคาร กีฬาเอนกประสงค์
 14. สนามบอล
 15. ประตูทางเข้า

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ห้องสมุด

     ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาควมรู้ และมีระบบสืบค้นหนังสือ On-line พร้อมฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาสามารถยืมคืนหนังสือระหว่างวิทยาเขต หรือสถาบันอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือได้

1. เวลาในการให้บริการเปิดภาคเรียน
     จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.30 น.
     เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
     วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
2. เวลาในการให้บริการปิดภาคเรียน
     จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
     เสาร์ เวลา 10.00 - 13.00 น.
     อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

โรงยิม สนามกีฬากลางแจ้ง

     มหาวิทยาลัยได้จัดสนามกีฬาไว้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และใช้สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา อาทิ สนามแบดมินตัน บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล สนามเทนนิส สนามฟุตบอล สนามเปตอง และสนามวอลเลย์บอลชายหาด โดยเปิดให้ใช้บริการได้ทุกวัน สำหรับโรงยิมเปิดเวลา 14.00 - 22.30 น.

ห้อง ssc ศูนย์เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

     ศูนย์เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ หรือฝึกทักษะ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยจะเปิดให้บริการเวลา 08.30 น.

การจัดส่งจดหมาย พัสดุ โทรเลข ธนาณัติ

     สำหรับนักศึกษาที่จะติดต่อรับจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุ หรือ ธนาณัติ ที่ส่งมาจากทางบ้าน ญาติ หรือเพื่อน สามารถรับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่ง นักศึกษาสามารถตรวจสอบจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุ หรือ ธนาณัติ ได้ที่ http://www.phuket.psu.ac.th/intranet/mail/maillist.php

ตัวอย่าง การจ่าหน้าซองจดหมาย
ส่ง นายสงขลา นครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83120
ธณาณัติสั่งจ่าย ปณ. กะทู้

โรงอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ

     โรงอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ ไว้ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านมินิมาร์ท ร้านกาแฟร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ร้านกิ๊ฟช็อป ร้านถ่ายเอกสาร ซุ้มอาหารต่าง ๆ ร้านคอมพิวเตอร์ และร้านการ์ตูน

Wiless Area

เว็บไซต์  http://www.phuket.psu.ac.th/wirelessarea

หอสมุด

เว็บไซต์ :  http://www.phuket.psu.ac.th/library/index.php

ข้อมูลทั่วไป

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และมีระบบสืบค้นหนังสือ On-line พร้อมฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาสามารถยืมคืนหนังสือระหว่างวิทยาเขต หรือสถาบันอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือได้ เวลาเปิดทำการ

การบริการ

เปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด
ปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิด
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด

ศูนย์การเรียนรู้ (LC)

เว็บไซต์ : http://www.lc.phuket.psu.ac.th

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำและศูนย์กลางที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และสื่อการศึกษาที่ดีที่สุดในภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน

พันธกิจ

ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Centre) เป็นหน่วยงานการให้บริการและ ปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยในภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้ง

1. เนื่องจาก ในสภาพปัจจุบัน การจัดแบ่งโครงสร้างของงานสนับสนุนการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริงไม่สอดรับกัน กล่าวคือ มีขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน มีความซ้ำซ้อนในการทำงาน ทั้งนี้ เพราะมีการบริหารจัดการงานแบบรวมศูนย์บริการในเพียงบางส่วน ประกอบกับงานสนับสนุนการเรียนการสอน บางงานก็มีบุคลากร ค่อนข้างน้อย ขาดการประสานงานที่ดีต่อกัน ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ชัดเจน ยากต่อการบริหารจัดการและติดตามงาน นอกจากนี้ ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นำมาใช้ก็มีค่อนข้างจำกัด จึงควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านั้น ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ลักษณะงานภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ มีดังนี้

          1.1 กลุ่มงานห้องสมุด : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ งานบริการ งานเทคนิค งานจดหมายเหตุ งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
          1.2 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ งานห้องปฏิบัติการและซ่อมบำรุง งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ งานวิศวกรรม
          1.3 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ งานผลิตสื่อ งานซ่อมบำรุง งานบริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ งานพิมพ์

2. ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาการสื่อสารปัจจัย สำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทำให้เกิดผลกระทบ ทั้งในแง่โอกาสและภัยคุกคามต่อทุกประเทศทั่วโลก ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปฏิรูป ปรับปรุงและพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของระบบราชการ รัฐบาลได้ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ ระบบการเงิน โครงสร้างการบริหาร ขั้นตอน กระบวนการและวิธีการทำงานมีการเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นส่วนราชการที่ได้รับผลกระทบกับความเปลี่ยนแปลง จึงได้กำหนด นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศและได้ออกมาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน โดยให้คณะ/หน่วยงาน ปรับระบบการบริหารจัดการงานช่วยอำนวยการและงานสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นแบบรวมศูนย์บริการ มีวัตถุประสงค์ในหลักการจัดโครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการ เพื่อให้สอดรับนโยบาย/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสอดรับกับแผนพัฒนาเขตการศึกษาภูเก็ต ในการรวมศูนย์บริการ เพื่อประสานภารกิจ ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นศูนย์ที่รวบรวมทรัพยากรและกำลังคน ทางด้านห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์มารวมไว้ด้วยกัน ในการให้บริการแก่คณะ/หน่วยงาน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบ “ระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (one stop service)”

ศูนย์กิจการนานาชาติ

เว็บไซต์ : http://www.phuket.psu.ac.th/iac

ศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นศูนย์ติดต่อประสานงานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษาต่างประเทศและทุนการศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เว็บไซต์  http://www.pcc.psu.ac.th/psu_bic_pk/index.html

ข้อมูลทั่วไป


“ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต” เป็นศูนย์รวมในการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ที่สามารถนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และมั่นคง และเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม และบริหารจัดการทรัพย์สินางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด

เว็บไซต์ : http://www.bcclean.psu.ac.th/

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดโดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการและ ประกาศเป็นแผนระดับชาติ กำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวง กรม และ หน่วยงาน ของรัฐต่างๆดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้สามารถบรรลุผลอย่าง จริงจัง (ตามหนังสือที่ นร.0205/ว195 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2543 เรื่องแนวปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด) และแจ้งส่วนราชการ ดำเนินการ 3 เรื่อง คือ

 1. จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
 2. จัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยราชการใสสะอาด
 3. รายงานผลการดำเนินการเป็นรายปี (ภายใน 30 กันยายน)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ก.พ. มีหนังสือขอความร่วมมือส่วนราชการดำเนินการ 3 เรื่องดังกล่าว แล้วรายงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายใน 30 ตุลาคม 2546

วันที่ 28 กรกฎาคม 2546 มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดโดยได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายระบบบริหารรับผิดชอบในเรื่องทั่วไปและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคล โดยมีกองการเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้เป็น 2 ระดับ คือ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานราชการใสสะอาด โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และรองอธิการบดีของวิทยาเขตต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเรื่องราชการใสสะอาด ประกอบด้วย
 1. คณะทำงานกลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน
 2. คณะทำงานกลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม
 3. คณะทำงานกลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใส และประเมินความใสสะอาด

และมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 โดยได้ทำกิจกรรมดำเนินการอยู่ในระดับปกติ รายงานให้เข้าตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ

 1. สร้างความใสสะอาดของระบบและวิธีการทำงาน
 2. สร้างความใสสะอาดด้านความพร้อมให้ตรวจสภาพการทำงาน
 3. สร้างความใสสะอาดของจิตสำนึกและวัฒนธรรมการทำงาน
 4. สร้างความใสสะอาดของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

สถาบันขงจื้อภูเก็ต

เว็บไซต์ : http://www.confucius.phuket.psu.ac.th

สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Confucius Institute at Phuket,Prince of Songkla University: CIP) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ตและมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ภายใต้การรับรองและสนับสนุนจาก ฮั่นป้าน (The Office of Chinese Language Council International : HANBAN) แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น มีภารกิจและวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน การค้นคว้าวิจัย และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรมจีน ตลอดจนเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชน จีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

สถาบัน ขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอิสระ พึ่งตนเองได้ และไม่หวังผลกำไร เป็นสถาบันที่สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น