วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


มหาวิทยาลัยได้เริ่มโครงการขยายการศึกษามายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ ปี 2533 โดยเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ คณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าจังหวัด สุราษฎร์ธานี มีศักยภาพด้านต่าง ๆ สูง เหมาะสมที่จะจัดตั้งสถานศึกษาระดับสูงรองรับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กอปรกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอง โดยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน ได้ให้ความสนับสนุนอย่างจริงจัง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจึงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคใต้ตอนบน ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและทำนุบำรุงวัฒนธรรม มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรชีวภาพ เทคโนโลยีและการจัดการ โดยมีการวิจัยเป็นพื้นฐาน นี่คือวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา ปัจจุบันวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจและโดดเด่นมากมายที่ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ มากมาย ทั้งวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ ด้วยความพร้อมและศักยภาพด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงมีความมุ่งมั่นที่ก้าวไปสู่การเป็นวิทยาเขตนานาชาติระดับขนาดกลาง เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการของภาคใต้ตอนบน เป็นผู้นำและมีความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่บูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน สร้างสรรค์บัณฑิตให้เป็นปัญญาชนที่สามารถใช้ภาษาสากลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีขุมพลังจากบุคลากรที่มีความสามารถและเสียสละ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา โดยข้อมูลของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เว็บไซต์วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี : http://www.surat.psu.ac.th

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

หน่วยงานวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

เว็บไซต์ : http://www.surat.psu.ac.th/sur_camp/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ประกอบด้วย
     - วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
     - สำนักงานวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการของสังคม และจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิตผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     - การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
     - การผลิตงานวิจัย วิทยาลัยชุมชนเน้นการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้แก่หน่วยงานและองค์กรสู่ชุมชน เช่น การวิจัยเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
     - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชน มีนโยบายและเป้าหมายส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มีภารกิจหลักในด้านการบริหารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตรโดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ทางด้านภาษาและการสื่อสาร การจัดการธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกคณะ ที่อยู่ในวิทยาเขตสุราษฏร์ธานีและเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนา สังคม ท้องถิ่น

สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เป็นหน่วยงานทีมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการให้บริการสนับสนุน และร่วมประสานภารกิจในการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กร ประกอบด้วย

     - กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมบริการการศึกษา กิจกรรมทะเบียนและประเมินผล และกิจกรรมกิจการนักศึกษา
     - กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้แก่ กิจกรรมนโยบายและแผน กิจกรรมบริหารธุรการ กิจกรรมบริหารงบประมาณ และกิจกรรมอาคารสถานที่และสวัสดิการ
     - กลุ่มงานบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์และปฏิบัติการทางภาษา และกิจกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
     - ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้แก่คณะต่าง ๆ สนับสนุนการวิจัยของบุคลากร และการบริการวิชาการทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

แผนที่และเส้นทาง

แผนที่ตั้ง/สถานที่ตั้งม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


View Larger Map

แผนที่ภายใน ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา

     1. การรับจดหมาย พัสดุ ธนาณัติ ของนักศึกษารับได้ที่กิจกรรมกิจการนักศึกษา โดยสามารถตรวจสอบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ
     2. การจัดรถบริการไปซื้อของห้างเทสโก้โลตัสฟรี และในตัวอำเภอเมือง โดยช่วงวันหยุดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
     3. การตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่พักภายนอกมหาวิทยาลัยโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีขุนทะเล เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลด้านชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
     4. การให้บริการอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่กิจกรรมกิจการนักศึกษา

การบริการด้านหอพัก

     - คอมพิวเตอร์สำหรับบริการนักศึกษาหอพัก พร้อมระบบ wifi แต่ละหอพัก
     - เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบเครื่องกรองน้ำแต่ละหอพัก
     - หนังสือพิมพ์ประจำหอพักแต่ละหอพัก
     - ตู้โทรศัพท์สาธารณะแต่ละหอพัก
     - ห้องออกกำลังกาย (Fitness)
     - ห้องดูโทรทัศน์พร้อม UBC แต่ละหอพัก
     - ตู้ยาสามัญประจำบ้านแต่ละหอพัก
     - เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแต่ละหอพัก
     - ระบบกล้องวงจรปิดแต่ละหอพัก
     - ห้องละหมาด / ห้องพระ

หอบรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หอบรรณสารสนเทศจัดให้บริการอยู่ภายในอาคารบริการวิชาการกลาง มีระบบสืบค้นข้อมูล On-line ทั้งที่เป็นทรัพยากรสารสนเทศภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถยืมทรัพยากรได้ด้วยตนเองจากห้องสมุดทุกวิทยาเขต และยืมระหว่างวิทยาเขตหรือห้องสมุดของสถาบันอื่น ๆ ภายใต้บริการระหว่างห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษ ต่าง ๆ อาทิเช่น การยืม - คืน - จ่ายค่าปรับด้วยตนเอง บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่าน msn ภายใต้ชื่อ lib_surat@hotmail.com บริการสื่อโสตทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงานค้างส่ง - ค้างค่าปรับ - การจัดทำทรัพยากรให้บริการทุกวันจันทร์ผ่านเว็บไซต์ การขอรับบริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น โดยติดตามข่าวสารการให้บริการได้ที่ http://lib.surat.psu.ac.th

วัน - เวลา เปิดบริการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาปกติ
     จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.30 น.
     โดยขยายเวลาบริการเป็น 08.30 - 20.30 น. ช่วงก่อนสอบ 1 สัปดาห์ และตลอดช่วงการสอบ
     เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
     วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ช่วงปิดภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน
     จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
     เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

หอสมุด

เว็บไซต์ : http://lib.surat.psu.ac.th/web51/

หอบรรณสารสนเทศ

เป็นห้องสมุดที่ให้บริการนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยเปิดให้บริการดังนี้

เปิด ภาคการศึกษา
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ปิด ภาคการศึกษา
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ ปิดบริการ

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และดูแลรับผิดชอบเครื่องมือกลางของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์  http://www.surat.psu.ac.th/sur_camp/

หน่วยวิจัยน้ำมันปาล์ม

เว็บไซต์ : http://opru.surat.psu.ac.th/index.php

หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน ม.อ. สุราษฎร์ธานี สามารถดำเนินงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน วิทยาเขตหาดใหญ่ อีกทั้งได้รับสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติมจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี และบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ โดยผลงานวิจัยที่ทางหน่วยวิจัยได้ดำเนินการ สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้แก่ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ