วิทยาเขตปัตตานี


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้เริ่มก่อตั้งที่ตำบล รูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อปีพ.ศ.2509 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้" (UNIVERSITY OF SOUTHERN THAILAND) ต่อมาในเดือนกันยายน2510มหาวิทยาลัยฯได้รับพระราชทานชื่อว่า มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY)ตามพระนาม ฐานันดรศักดิ์สมเด็จพระบรมราชชนกเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวง สงขลานครินทร์ ในวันที่12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่ พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ได้กำหนดเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาภาคใต้ ตามแผน พัฒนาการศึกษา อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข และเสมอภาคของประชาชนและเพื่อเป็นแหล่ง บริการ วิชาการชุมชน ทั้งในชนบท และในเมือง โดยที่วิทยาเขตปัตตานี ตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งปัจจุบันความพร้อมด้านการผลิตบัณฑิตทั้งหมด 6 คณะ ซึ่งสามารถดูข้อมูลของวิทยาเขตปัตตานีได้ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์วิทยาเขตปัตตานี : http://www.pn.psu.ac.th

วิทยาเขตปัตตานี  
 

หน่วยงานวิทยาเขตปัตตานี

หน่วยงานภายวิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
โดยมีหน่วยงานทั้งหมด 7 หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานอธิการบดี

เบอร์ติดต่อ 0-7331-3928-45
เว็บไซต์ http://www.pn.psu.ac.th/sna.php

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ดังนี้

กองธุรการ

กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วน ราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2522 แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ออกเป็น 7 งานคือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี งานยานยนต์ และงานอาคารสถานที่และการซ่อมบำรุงรักษา (งานอาคารสถานที่และการซ่อมบำรุงรักษา อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้ง เป็นโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และการซ่อมบำรุงรักษา)

กองบริการการศึกษา

ปัจจุบัน กองบริการการศึกษาประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานธุรการ มีภารกิจหลักในการให้บริการทางการศึกษาและสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และการเรียนการสอนของวิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการประสานงานและบริการทางวิชาการให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ นักศึกษาและอาจารย์ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หลักสูตร งานวิจัย การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าสู่สถานภาพนักศึกษาจนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และดำเนินกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ

กองกิจการนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานที่สังกัดกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี และได้แยกมาเป็นโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา การบริหารงาน ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง เพื่อจัดตั้งเป็นกองกิจการนักศึกษาที่ถูกต้องตามการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย 3 งานที่ถูกต้อง คือ งานกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และแบ่งเป็นการภายในอีก 2 งานคือ งานธุรการ และงานพัฒนานักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ บุคลิกภาพ และคุณธรรม ตลอดจนการจัดการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัย และหลังสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

โครงการจัดตั้งกองอาคารและสถานที่

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ จะต้องเป็นเลิศในด้านการให้บริการ และการจัดการด้านอาคารสถานที่ และด้านสาธารณูปโภค ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการจัดตั้งกองแผนงาน

โครงการจัดตั้งกองแผนงานมีหน้าที่จัดทำแผนของมหาวิทยาลัย ทั้งแผนงาน แผนงบประมาณ แผนกำลังคน ติดตามและประสานงาน การดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานให้เป็นไปตามแผน ทบทวน ปรับแผน และประเมินผลแผน รวบรวมข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้ประกอบการวางแผนจัดการ และจัดสรรทรัพยากร สร้างความเข็มแข็งของการวิจัยสถาบัน เพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนา จัดทำผังแม่บทด้านกายภาพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการ

ติดต่อเรา : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์ติดต่อ : 0-7333-1300, 0-7331-3928-50 ต่อ 1402
โทรสาร : 0-7333-3587
E-Mail : Acad-services@bunga.pn.psu.ac.th , Acad-services@ratree.psu.ac.th
เว็บไซต์ : http://oas.psu.ac.th

วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพการให้บริการในทุกภารกิจ และมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานคุณภาพระดับชาติ

พันธกิจ

- บริการทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย ผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อร่วมพัฒนาสังคมอุดมปัญญา

- ผลิตบริการพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย และการเป็น e-university

- พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักวิทยบริการและการพัฒนาฝ่ายต่าง ๆ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

แนะนำสำนักวิทยบริการ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะรวมกิจกรรมด้านงานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงให้มีเอกภาพด้านการจัดวางระบบงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเรียน การสอน วิจัยและการบริการวิชาการ จึงจัดตั้งสำนักวิทยบริการขึ้น ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกได้อย่างเต็มที่ จึงต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักวิทยบริการขึ้น เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2532 โดยการรวมหน่วยงานเดิมที่ทำหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน คือ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา) ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และตั้งหน่วยงานเพิ่มอีก 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการ

ต่อมา มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 299 (6/2550) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกประกาศ ให้จัดตั้งฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็น สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 307(5/2551) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกประกาศให้จัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ โดยย้ายฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพไปสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551

หน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการ

ปัจจุบันสำนักวิทยบริการ ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน ดังนี้

1.สำนักงานเลขานุการ

2.ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

3.ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

เบอร์ติดต่อ 0-7333-1302
เว็บไซต์ http://exten.pn.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์ขององค์กร

“เป็นผู้นำด้านบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม”

พันธกิจขององค์กร

1. ผลิตงานบริการวิชาการ ที่หลากหลายรูปแบบ และมีคุณภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
2. เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย สู่ชุมชน และเสริมสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์กร สถาบัน และประชาคม ทั้งในระดับ บุคคล ท้องถิ่น และประเทศชาติ
3. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการ

ความเป็นมา/ภารกิจ

“สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดิมชื่อว่า “โครงการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมภาคพิเศษ” จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายหลักสำคัญ ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่จะนำทรัพยากรด้านกำลังคน วิทยาการ/เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยไปใช้ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะต่อชุมชนในจังหวัดภาคใต้ ได้รับประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2529 ให้เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ การจัดอบรมสัมมนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การบริการแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน การสาธิตบริการอาหารแก่ชุมชน การบริการสื่อการเรียนรู้ VDO on Demand และ Radio on Demand โดยมีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องวิทยาเขตหาดใหญ่ ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน และสถานีบริการวิชาการในพื้นที่ 3 แห่งคือ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี

สถานที่ติดต่อ

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง โทร.073-331302 073-313928-50 ต่อ 1329 โทรสาร 073-335911
ฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง โทร 073-312293 073-313928-50 ต่อ 1332 โทรสาร 073-312293
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ โทร 073-313928 ต่อ 1333
ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องวิทยาเขตหาดใหญ่ โทร 074-286970-2 โทรสาร 074-286971
ฝ่ายบริการวิชาการชุมชน โทร 073-313928 ต่อ 1331
สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ โทร 074-477172
สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา โทร 081-9632889
สถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานีโทร 073-336496

สภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี

เว็บไซต์ http://senate.pn.psu.ac.th/

สภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522

งานประกันคุณภาพ

เว็บไซต์ http://qa.pn.psu.ac.th/index.php

วิสัยทัศน์

     สำนักงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ผลักดันการใช้ระบบประกันคุณภาพ
      เป็นเครื่องมือในการบริหารมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์

นโยบาย

     1. ด้านการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ -> สำนักประกันคุณภาพยึดนโยบาย
     การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ฯ เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
     ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและสำนักประกันคุณภาพเอง
     2. ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ -> พัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
     ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงาน
     3. ด้านการวิจัย -> ดำเนินการวิจัยเพื่อให้นำผลการวิจัยไปพัฒนามหาวิทยาลัยได้
     4. ด้านบริการวิชาการ -> บริการวิชาการเชิงรับจนกว่าสำนักประกันคุณภาพ
     จะมีศักยภาพสูงขึ้นจึงค่อยบริหารเชิงรุก
     5. ด้านการประชาสัมพันธ์ -> ประชาสัมพันธ์ทั้งความเคลื่อนไหวด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
     และองค์ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพ ด้วยวิธีที่ประโยชน์สูง ประหยัดสุด

เป้าหมาย

     1. พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพของทุกคณะ/หน่วยงาน แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2545
     2. ผ่านการประเมิณคุณภาพนอกจาก สมศ.รอบแรกในปี 2545
     3. บูรณาการระบบประกันคุณภาพกับระบบบริหารในปี 2548
     4. พัฒนาระบบคุณภาพสู่ระบบสากล ภายในปี 2550

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

เว็บไซต์  http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/misc/web_page/

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีภารกิจหลักได้แก่

  • รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  • รับลงทะเบียนเรียน: เพิ่ม ถอน เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน
  • ประมวลผลการศึกษา และจำแนกสถานภาพนักศึกษา
  • ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
  • เสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญา
  • จัดทำตารางสอบ
  • ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี

เว็บไซต์  http://intl.pn.psu.ac.th/index.php

วิสัยทัศน์

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับชาติและระดับนานาชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เพื่อความเป็นเลิศ และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ

พันธกิจ

กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภายนอก สู่มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่สังคมโลก

แผนที่และเส้นทาง

แผนที่ตั้ง/สถานที่ตั้งม.อ.วิทยาเขตปัตตานี


View Larger Map

แผนที่ภายใน ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี

คลิ๊กเพื่อขยาย

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

      หอพักนักศึกษา 10 หอ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน

ประกันสุขภาพ

     1. มีบริการสุขภาพอนามัยที่หน่วยพยาบาล กองกิจการนักศึกษา
     2. การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
     3. กรณีป่วยมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาล ปัตตานี โรงพยาบาลยะลา
     4. กรณีอุบัติเหตุ มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิก และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา

     1. ทุนทำงานแลกเปลี่ยน
     2. ทุนทั่วไป
     3. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
     4. เงินยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท
     5. กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดตั้งกองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กู้ยืมไม่เกิน 200,000 บาท / คน / ปี

กิจกรรม / กีฬา

      วิทยาเขตปัตตานี มีองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์และวิชาการ ตลอดจนชมรมกีฬา สนามกีฬาอาทิ สระว่ายน้ำ 1 สระ สนามฟุตบอล 2 สนาม สนามเปตองขนาดใหญ่ 2 สนาม สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เวทีมวย เวที เทควันโด ลานแอโรบิค สวนสุขภาพ สถานที่พายเรือพร้อมเรือยาวและเรือคยัค และอุปกรณ์กีฬา ให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและได้ออกกำลังกายอย่างพอเพียง

สิ่งอำนวยความสะดวก

     - มีหอสมุดขนาดใหญ่
     - มีหอศิลปวัฒนธรรม และลานวัฒนธรรม
     - มีโรงเรียนสาธิต มัธยม และสาธิตประถม ภายในมหาวิทยาลัย
     - โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวีทุกหอพัก
     - โทรศัพท์ทุกหอพักทุกอาคาร
     - มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดัย และมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทุกอาคารและครอบคลุมทุกพื้นที่
     - มียานพาหนะของทุกคณะและของส่วนกลางที่สามารถให้บริการทั้งนักศึกษาและบุคลากร อย่างทั่วถึง
     - บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ทุกคณะและทุกหอพัก
     - มีระบบ IT และฐานข้อมูลที่อำนวยความสะดวกในทุกระบบ
     - มีธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
     - มีตู้ ATM ของทุกธนาคารอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
     - มีที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
     - มีมินิมาร์ทอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
     - มีโรงอาหารที่สามารถให้บริการนักศึกษาได้อย่างพอเพียง และเหมาะกับทุกศาสนา

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เว็บไซต์ : http://tanee.oas.psu.ac.th/

ประวัติ

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สร้างขึ้นด้วยการริเริ่มและดำเนินการของ ฯพณฯ พันเอกถนัด คอมันตร์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งในขณะนั้น ฯพณฯ พันเอกถนัด คอมันตร์ เป็นกรรมการมูลนิธิจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ท่านจึงได้นำเรื่องที่จะสร้างห้องสมุด เข้าปรึกษากรรมการมูลนิธิเพื่อขอความช่วยเหลือในการก่อสร้าง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารเป็นเงินทั้งสิ้น 3,595,000.00 บาท ด้วยเหตุนี้ จึงเรียกหอสมุดนี้ว่า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

หอสมุดได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2513 เป็นอาคาร 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง ทำพิธีเปิดใช้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2515 และเปิดให้บริการในปีการศึกษา 2516 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่เชื่อมต่อด้านหลัง ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินในวงเงิน 33,000,000 บาท เนื้อที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 500 ที่นั่ง

อาคารหอสมุดหลังใหม่สร้างแล้วเสร็จ (2 ชั้น) ในเดือนมกราคม 2531 และเปิดให้บริการตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปี 2531 อาคารดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบรูณ์ ทั้งนี้เนื่องจากความจำกัดในเรื่องงบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2538-2540 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้รับงบประมาณ 17 ล้านบาทเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหอสมุดฯ เข้าสูระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตามโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่หอสมุดฯ ใช้อยู่ในปัจจุบันคือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

ปี 2540 สำนักวิทยบริการได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารหอสมุดฯ (ชั้น 3) เป็นเงิน 19,650,000.00 บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2543 เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2543

การบริการ

เวลาเปิด-ปิดบริการ
     ระหว่างเปิดภาคเรียน
          จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 21.30 น.
          เสาร์ : 09.00 - 20.00 น.
          อาทิตย์ : 09.00 - 17.00 น.
     ระหว่างเปิดภาคฤดูร้อน
          จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 17.30 น.
          เสาร์ : 08.30 - 16.30 น.
          อาทิตย์ : ปิดบริการ
     ระหว่างปิดภาคเรียน
          จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
          เสาร์-อาทิตย์ : ปิดบริการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี

เว็บไซต์ : http://www.cc.pn.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป


ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง หน่วยคอมพิวเตอร์ ขึ้นในวิทยาเขตปัตตานี เพื่อรับผิดชอบให้บริการคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอน งานบริหาร งานวิจัย แก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานในวิทยาเขตปัตตานี โดยให้หน่วยคอมพิวเตอร์ขึ้นตรงต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีปัจจุบัน

     หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบและบริหารจัดการงานบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการของวิทยาเขตปัตตานี ซึ่งให้บริการคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอนของวิทยาเขตปัตตานี บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบริการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานบริหารและบริการวิชาการของวิทยาเขตปัตตานี

ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ

เว็บไซต์  http://sport.pn.psu.ac.th/home.html

วัตถุประสงค์


1. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายและพัฒนาสุขภาพ
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ
3. เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
4. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านกีฬาและสุขภาพ
5. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแล บริการ พัฒนาอุปกรณ์ และสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

ศูนย์ พัฒนากีฬาและสุขภาพจะเป็นหน่วยงานบริการและสนับสนุนบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่มีความต้องการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายหรือความเป็นเลิศ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยตนเองสู่ความเป็นสากล และมีความสุขอย่างได้มาตรฐาน

พันธกิจ


1. ให้ความรู้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
2. ให้บริการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ
3. ใช้การบริหารจัดการเชิงรุกที่รวดเร็วตอบสนองถึงความพอใจของผู้ใช้บริการและมีการส่วนร่วม
4. พัฒนากีฬาและอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและมีความพร้อมด้านปริมาณและสุขภาพ

สถาบันวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา

เว็บไซต์  http://www.coe-nr.org/home.html

วิสัยทัศน์

จะเป็นสถานวิจัยความเป็นเลิศระดับชั้นนำโดยยึดงานวิจัยเป็นฐานและเป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการด้านเทคโนโลยียางพารา แก่สังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยเน้นด้านการดัดแปลงโมเลกุลยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติจากการเบลนด์ยาง (Elastomer blends) และยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Natural Rubber, TPNR) ชนิดที่มีสมบัติพิเศษ เช่น มีความทนทานต่อน้ำมัน (Oil resistance) หรือต้านทานต่อการเสื่อม (Aging resistance)
2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยและการผลิตนักวิจัยใหม่
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้านเทคโนโลยียางพารากับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และองค์กรต่างๆด้านยางพารา
4. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียาง ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี

วิสัยทัศน์
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มุ่งสู่ความเป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

พันธกิจ
1) เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ภารกิจ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่แพร่หลายสังคม
2) เป็นช่องทางให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานบทความสารคดีความรู้ทางวิชาการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
3) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดชาย แดนภาคใต้
4) เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
5) เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรม
6) เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารในลักษณะวิทยุกระจายเสียงแก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี เว็บไซต์ : www.psu10725.com

โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

เว็บไซต์ : http://iseams.pn.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

จากแนวโน้มของความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ (Resgionalization Internationalization) ของประชาคมโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) และสังคมสารสนเทศ (Infromation Society) เป็นตัวเร่งความจำเป็นในการรู้เขารู้เรา เข้าใจและเข้าถึงประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศแถบสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุผลอันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงสร้างความเข้าใจและความร่วมมือที่จำนำไปสู่ความเป็นมิตรประเทศที่ดีในภูมิภาคแถบสมุทรรัฐฯ ด้วยกัน อันประกอบด้วยประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสลาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย เหตุผลสำคัญที่โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐฯ มุ่งศึกษาถึงกลุ่มประเทศเหล่านั้นมีอยู่ 4 ประการ คือ

ประการที่หนึ่ง

ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกับประเทศแถบสมุทรรัฐฯ แล้ว ปัตตานีในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการค้า วัฒนธรรม และการศึกษาอิสลามในภูมิภาคนี้ ดังนั้นโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐฯ จึงดำริที่จะจัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัตตานีในอดีต-ปัจจุบัน ปัจจัยทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตั้งชื่อ "มุมปัตตานี" (Pattani Corner) ภายใจโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐฯ

ประการที่สอง

ประชากรในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย อันประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลานั้น มีลักษณะร่วมบางประการกับประชากรในกลุ่มประเทศแถบสมุทรรัฐฯ ทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

ประการที่สาม

ปัจจุบันมีความร่วมมือในระดับต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคแถบสมุทรรัฐฯ เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ประเทศผู้ไม่ฝักใผ่ฝ่ายใด (NAM) เขตการค้าเสรี (AFTA) และโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) ความร่วมมือระหว่างประเทศเอเซียแปซิฟิก (APEC) ความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันในอนาคต

ประการที่สี่

ประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือ ทางตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย คือ ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนามและพม่า ซึ่งมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดตลอดมา มีแนวโน้มที่จะเป็นสมาชิก ASEAN ในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นโครงการจัดตั้งสมุทรรัฐฯ จึงเห็นว่าจำเป็นต้องศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้น เพื่อประโยชน์หลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง กฏหมาย และด้านส่งเสริมความร่วมมือและสร้างสรรค์ไมตรีอันดีต่อกันในอนาคต

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

เบอร์ติดต่อ : 0-7333-1250
เว็บไซต์ : http://culture.pn.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

“สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน ”

พันธกิจ

1. เทิดพระนามและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานกับคณะและวิทยาเขตรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
4. ให้บริการสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. เป็นแหล่งหลอมรวมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก