วิทยาเขตหาดใหญ่


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เริ่มก่อสร้างอยู่อาคารครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานี ต่อมามีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ศูนย์ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2512 เมื่อการก่อสร้างบางส่วนแล้วเสร็จในปี 2514 วันที่ 5 กรกฎาคม 2514 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2, 3 และ 4 ประมาณ 200 คน ก็ย้ายมาอยู่ประจำที่ศูนย์หาดใหญ่ ส่วนนักศึกษาปีที่ 1 ก็ยังคงเรียนที่กรุงเทพฯ และย้ายตามลงมาในปลายปีการศึกษา 2514 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเริ่มเปิดรับรุ่นแรกในปี 2512 จำนวน 60 คน และบุคลากรหน่วยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ย้ายมายังศูนย์หาดใหญ่ในปี 2514 เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ย้ายที่ทำการมาอยู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา อย่างถาวรภายในปี 2514 จากนั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยฯ ก็ดำเนินงานมาด้วยความเจริญก้าวหน้า และได้เปิดคณะวิชาต่างๆ จนถึงปัจจุบันมี โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันความพร้อมด้านการผลิตบัณฑิตทั้งหมด 14 คณะ โดยข้อมูลต่างๆของวิทยาเขตหาดใหญ่ มีดังต่อไปนี้

เว็บไซต์วิทยาเขตหาดใหญ่ : http://www.hatyai.psu.ac.th/

วิทยาเขตหาดใหญ่  
 

หน่วยงานวิทยาเขตหาดใหญ่

หน่วยงานภายวิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร
โดยมีหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • สำนักงานอธิการบดี
 • สำนักวิจัยและพัฒนา
 • สำนักงานประกันคุณภาพ
 • สำนักงานหอประวัติ
 • สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • สำนักงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
 • หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่
 • สภาข้าราชการวิทยาเขตหาดใหญ่
 • สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ม.อ.
 • สหกรณ์บริการ
 • สำนักงานอธิการบดี

  สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยกองต่างๆ ดังนี้


  1. กองกลาง

  ในช่วงปี พ.ศ. 2511–2514 มหาวิทยาลัยเพิ่งจะจัดตั้งโดยมีสำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์รวมของการบริหารงานกลาง ยังไม่มีการแบ่งงาน เนื่องจากบุคลากรยังมีจำนวนน้อย โดยแบ่งภาระความรับผิดชอบเป็นการภายในเท่านั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2515-2519 ได้แบ่งออกเป็นฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และกองกลาง โดยงานในกองกลาง ได้แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ ดังนี้ แผนกสารบรรณ แผนกสวัสดิการ (รวมงานอาคารสถานที่) แผนกคลัง และแผนกการเจ้าหน้าที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารที่มีรองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดี 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายสวัสดิการ

  ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการรวมงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าเป็นกองแล้วนำเสนอทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนราชการ โดยทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 ให้เป็นงานส่วนกลาง ซึ่งอยู่ในวิทยาเขตหาดใหญ่ 7 กอง และเป็นกองในส่วนของวิทยาเขตปัตตานี 2 กอง กองกลางเป็น 1 ใน 7 กอง ของสำนักงานอธิการบดี ในปัจจุบันกองกลางแบ่งออกเป็น 6 งาน

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2021-24
  เว็บไซต์ http://www.general.psu.ac.th/

  2. กองคลัง

  กองคลังมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการและการบริการด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและรวดเร็ว มุ่งพัฒนาตน พัฒนางาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2131-49
  เว็บไซต์ http://www.finance.psu.ac.th/

  3. กองการเจ้าหน้าที่

  กองการเจ้าหน้าที่มีวัตถุประสงค์สนับสนุนและพัฒนาภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม ตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ของทางราชการ ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่ บุคลากร ผู้บริหาร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2041-57
  เว็บไซต์ http://www.personnel.psu.ac.th/

  4. กองอาคารสถานที่

  รับผิดชอบงานก่อสร้าง การใช้พื้นที่ ให้บริการยานพาหนะ ที่พัก ห้องประชุม ทะเบียนราษฎร์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ยานยนต์ ระบบสาธารณูปโภค ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัย ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2171-2
  เว็บไซต์ http://www.ppss.psu.ac.th/

  5. กองกิจการนักศึกษา

  กองกิจการนักศึกษา เป็นส่วนราชการหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/7959 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2542 จำนวน 3 งาน 1 หน่วย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และหน่วยธุรการ ต่อมาได้มีการปรับปรุงงานใหม่ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/24594 ลงวันที่ 20 กันยายน 2531 จำนวน 4 งาน คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่อีกจำนวน 2 หน่วยงาน คือ หน่วยสารสนเทศ และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2201-5
  เว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/news/

  6. กองแผนงาน

  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารประสานงานและให้คำปรึกษาชี้แนะ แก่คณะ/หน่วยงาน ในการกำหนดกรอบนโยบาย การจัดทำแผน การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปในเชิงรุก มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีการวิจัยสถาบัน และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมต่อการใช้งานและพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายสูงสุด

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2060
  เว็บไซต์ http://www.planning.psu.ac.th/

  7. กองบริการการศึกษา

  กองบริการการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษา การบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ให้บรรลุ วัตถุประสงค์โดยการประสานนโยบายของ มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์หลักและ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2241-55
  เว็บไซต์ http://www.eduservice.psu.ac.th/

  8. กองทะเบียนและประมวลผล

  กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักดังต่อไปนี้ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ทะเบียนประวัติ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของนักศึกษาให้ เป็นปัจจุบัน รับลงทะเบียนเรียน ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา จัดทำตารางเรียน จัดทำตารางสอบ รับทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ คำนวณผลการศึกษา แจ้งผลการศึกษา ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ออกใบประมวลผลการศึกษา ออกหนังสือรับรองต่างๆ ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นักศึกษา ให้บริการรับชำระเงินค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษา

  เบอร์ติดต่อ074 – 446734
  เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th

  สำนักวิจัยและพัฒนา

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-6940-2 โทรสาร 0-7421-2839
  เว็บไซต์ http://rdo.psu.ac.th

  สำนักวิจัยและพัฒนา (Research and Development Office)เป็นหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยที่สามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปสู่มหาวิทยาลัยเน้นวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

  พันธกิจ

  1. จัดให้มี/พัฒนาระบบและกลไกที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
  2. สนับสนุนการพัฒนาโครงการและการดำเนินงานวิจัยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและแผนงานตามภารกิจด้านวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและมี คุณภาพ
  3. สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์
  4. สนับสนุน/บ่มเพาะโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ/เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ของการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยเน้นวิจัย

  ภารกิจ

  1. นำนโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยไปประสานการปฏิบัติในหน่วยปฏิบัติการวิจัย
  2. การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดบูรณาการระหว่างการวิจัยกับบัณฑิตศึกษา ให้สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน
  3. การพัฒนานักวิจัยในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความผลงานวิจัย การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จรรยาบรรณนักวิจัย ฯลฯ
  4. การจัดหาและจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
  5. การจัดระบบการสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสเข้าถึงทุนวิจัย ตลอดจน การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถเข้าถึงทุนวิจัยจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และจัดให้มีระบบการสนับสนุนอื่นๆ
  6. การจัดระบบสารสนเทศการวิจัย
  7. การบริหารจัดการกองทุนวิจัย
  8. การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย การจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย (PSU Journals)
  9. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
  10. การจำแนกประเภทผลการวิจัย และการดำเนินการเชิงรุกในการจัดการผลประโยชน์งานวิจัยและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  11. การสร้างเครือข่ายการวิจัย (Network/Cluster) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและกับต่างประเทศ
  12. การส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิจัย และดูแลสนับสนุน (Nurture หรือ Incubate) ให้กลุ่มวิจัยสามารถพัฒนาความเข้มแข็งไปสู่การเป็นสถานวิจัย (Research Center) และศูนย์/สถาบันวิจัยเฉพาะทาง (CE : Center of Excellence)
  13. ประสานเพื่อสร้างภาคีวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก/ชุมชน/ท้องถิ่น/อุตสาหกรรม ทั้งในการค้นหาคำถามวิจัย การ่วมกันทำวิจัย และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
  14. การติดตามประเมินผล และการประกันคุณภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
  15. การดำเนินการอื่นๆ ที่ตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัย

  สำนักงานประกันคุณภาพ

  สำนักงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ความเป็นสากล

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) ให้สอดคล้องและตอบสนอง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัถุประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เพื่อบูรณาการระบบประกันคุณภาพ ในทุกระบบการ ทุกขั้นตอน ทุกระดับ อย่างครอบคลุมชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาสู่ “วัฒนธรรมคุณภาพ” (Quality Culture)
  • เพื่อพัฒนาสำนักงานประกันคุณภาพ ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อประสานงาน ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2940, 0-7428-2822
  เว็บไซต์ http://www.qa.psu.ac.th/

  อุทยานวิทยาศาสตร์

  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.มอ. ) เป็นหน่วยงานอิสระภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภารกิจในการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ กลไก และมาตรการจูงใจและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมการวิจัยในภาคเอกชน สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจที่อาศัยฐานความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ เป็นแหล่งรองรับและพัฒนาศักยภาพกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ เป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การยกระดับและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ กลไก มาตรการจูงใจและองค์ประกอบ อื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชนในภาคใต้
  2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์/สินค้าและบริการ บนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ โดยอาศัยกลไกการบ่มเพาะธุรกิจ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  3. เพื่อเป็นแหล่งรองรับ/ส่งเสริมการพัฒนา/สร้างความร่วมมือด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคใต้ ที่สามารถลดช่องว่างระหว่างการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
  4. เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยเพื่อพัฒนา ยกระดับและถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคใต้ในระยะยาว
  5. เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนการจัดตั้ง และการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ตลอดจนอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดของภาคใต้ที่มีความพร้อม/ความจำเป็นเชิงนโยบายในระยะต่อไป
  6. เพื่อสร้างและพัฒนากลไกสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้ ให้พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระยะยาว

  วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นเป็นกลไกในการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยผลักดันการพึ่งตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  พันธะกิจ

  ภารกิจที่จะต้องดำเนินการเมื่ออุทยานวิทยาศาสตร์ดำเนินการเต็มรูปแบบแล้ว ดังนี้

  1. ประสานและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีการวิจัย/ การร่วมวิจัยเพื่อพัฒนา/ยกระดับเทคโนโลยี และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ มูลค่าเพิ่ม และโอกาสในการแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง
  2. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการจูงใจ ระบบและกลไก และระบบการบริหารจัดการที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนากิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ได้มาตรฐาน
  3. ดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะและส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์อย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการและธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นการสร้าง/เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
  4. ดำเนินกิจกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  5. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ และการพัฒนาภูมิภาคและประเทศอย่างยั่งยืน
  เว็บไซต์ http://www.psusp.psu.ac.th/

  สำนักงานหอประวัติ

  หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเป็นหอเกียรติยศที่ทรงคุณค่า ในบริบทการสร้างและเชิดชูเกียรติแห่งสถาบัน เป็นแหล่งบันทึกความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจ ที่บูรณาการอุดมการณ์แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สานต่อเจตนารมณ์การก่อกำเนิดมหาวิทยาลัย สร้างหล่อหลอมให้มหาวิทยาลัยสามารถยืนหยัดได้อย่างสมเกียรติและภาคภูมิ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2038
  เว็บไซต์ http://www.psuhistory.psu.ac.th/

  สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

  สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU ALUMNI RELATIONS)

  เกี่ยวกับเรา

  จากวันที่เริ่มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคใต้ จนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2549) นับรวมได้ 39 ปีแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในทุกระดับการศึกษารวม 66,757 คน จากจำนวน 35 รุ่น ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กระจายอยู่ในหลายจังหวัดและหลายสาขาอาชีพ เป็นกลุ่มศิษย์เก่าที่มีการรวมตัวกัน ทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ธรรมดาแบบไม่เป็นทางการ และการจัดตั้งเป็นสมาคมและชมรม โดยหากจะแบ่งตามกลุ่มใหญ่ๆ แล้วมีอยู่ 4 กลุ่ม คือ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มศิษย์เก่าในจังหวัดต่างๆ กลุ่มศิษย์เก่าของคณะ และกลุ่มศิษย์เก่าที่แบ่งตามวิทยาเขตและเขตการศึกษา กลุ่มเหล่านี้โดยปกติจะมีการรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่างๆ อยู่เป็นประจำ แต่ยังไม่มีกลไกที่ทำให้มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ

  ดังนั้นเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันที่สร้างพลังที่สามารถผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ ทั้งในส่วนของการสะท้อนข้อมูลที่นำไปสู่การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต การให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับแหล่งงาน แนะแนวทางการทำงาน หาแหล่งฝึกงานสำหรับว่าที่บัณฑิต การเข้ามาสนับสนุนหรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการตั้งปัญหาหัวข้อวิจัยหรือร่วมทำแหล่งทุน การเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยโดยการเสวนาร่วมกับศิษย์เก่า 2 ครั้ง (เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2548 และ วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2549) ได้สร้างแนวคิดร่วมในการจัดตั้ง “สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ที่ช่วยในการประสานความเชื่อมโยง และกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวของศิษย์เก่าของคณะ และในจังหวัดต่างๆ มากขึ้น และร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางที่กล่าวข้างต้น

  พันธกิจ

  ประสานกาย ประสานใจ ลูกพระบิดา เพื่อส่งเสริมเกียรติแห่งสถาบัน

  วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
  2. เป็นหน่วยงานติดต่อและประสานงานความร่วมมือทางด้านกิจกรรมวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและการระดมทุนพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
  3. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  4. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายขององค์กรศิษย์เก่าทุกวิทยาเขต เพื่อส่งเสริมเกียรติแห่งสถาบันศึกษา และศิษย์เก่าผู้ประกอบการกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนร่วมและมหาวิทยาลัย
  5. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง**
  ติดต่อ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  โทรศัพท์ : 0-7428-2209 ภายใน 2209
  โทรสาร : 0-7444-6975
  เว็บไซต์ : http://www.alumni-psu.psu.ac.th

  สำนักงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

  สำนักงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
  เบอร์โทรติดต่อ : +66-7428-2983
  เวปไซต์ : http://www.lsrhiednet.psu.ac.th
  แนะนำสำนักงาน

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาเห็นว่า ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และทรัพยากรที่จำกัด สถาบันอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นหน่วยผลิตที่สำคัญ และเป็นที่รวมทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยว จำเป็นต้องเตรียมการและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนความซับซ้อนของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเท่าทัน รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้วย การผนึกกำลังปฏิบัติงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน จัดสรรบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของสมาชิก เสริมสร้างความเข้มแข็งและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นับเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องเหมาะสมสำหรับโลกในยุคปัจจุบัน และสำหรับประเทศไทยการสร้างความร่วมมือและทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศยังเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารประเทศ

  ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินงานภายในประเทศ ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือหลายโครงการ อาทิ เครือข่ายบริหารงานวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัด/ภาคที่เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย เครือข่ายเพื่อการทำงานบูรณาการกับจังหวัด ซึ่งเครือข่ายต่างๆ เหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์/เนื้องาน บางเครือข่ายประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเดียวกัน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนก็มีความหลากหลาย บางเครือข่ายได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อยมากจนแทบไม่มีผลกระทบ

  นอกจากนี้ยังได้รับข้อสังเกตจากสถาบันอุดมศึกษาว่ามีความซ้ำซ้อนและสับสนในระดับสถาบัน เห็นควรกำหนดให้มีเครือข่ายกลางและเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายย่อยต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมเครือข่าย และผลักดันให้เครือข่ายเป็นกลไกการทำงานพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงและลดความซ้ำซ้อน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เครือข่ายความร่วมมือเป็นโครงสร้างหนึ่งของระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา และเป็นกลไกส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางผลักดันเชิงนโยบายและโจทย์ปัญหาของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย รูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายอุดมศึกษาและการกำหนดแม่ข่ายในช่วงแรก

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแนวคิดเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาโดยพิจารณาการกำหนดรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาโดยยึดพื้นที่ เป็นเกณฑ์ (Area approach) ซึ่งมีข้อดีหลายประการทั้งในเรื่องของความใกล้ชิดในพื้นที่ ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และมีโจทย์ในพื้นที่คล้าย ๆ กัน โดยจัดกลุ่มอิงตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดของรัฐบาล และผนวกกรุงเทพมหานครเข้าไว้ในภาคกลาง เป็น 9 เครือข่าย ดังนี้

  1. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
  2. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
  3. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  4. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  5. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
  6. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (รวมสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ)
  7. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
  8. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
  9. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

  โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะใช้เครือข่ายกลางนี้เป็นแกนในการทำงานทุกเรื่อง รวมทั้งค่อย ๆ ส่งเสริมให้เครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันปรับเข้าสู่โครงสร้างเครือข่ายกลางต่อไป

  หน่วยตรวจสอบภายใน

  การตรวจสอบภายในของส่วนราชการเกิดขึ้นจากกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และเทียบเท่า ให้มีตำแหน่งอัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยเฉพาะ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นโดยมอบหมายให้สำนักงานก.พ. เป็นผู้พิจารณาตำแหน่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามหนังสือที่ สร. 0201/ ว 78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา ตามมติคณะรัฐมนตรี เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2521 เป็นต้นมา ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบภายใน มีสถานที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยใช้ชื่อเป็นการภายในว่า หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2014 - 9
  เว็บไซต์ http://www.audit.psu.ac.th/

  กองทะเบียนและประมวลผล(งานทะเบียนกลาง)

  กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักดังต่อไปนี้

   • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
   • ทะเบียนประวัติ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของนักศึกษาให้ เป็นปัจจุบัน
   • รับลงทะเบียนเรียน
   • ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
   • จัดทำตารางเรียน
   • จัดทำตารางสอบ
   • รับทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
   • คำนวณผลการศึกษา
   • แจ้งผลการศึกษา
   • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
   • จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
   • ออกใบประมวลผลการศึกษา
   • ออกหนังสือรับรองต่างๆ
   • ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นัก
  เว็บไซต์  http://reg.psu.ac.th/

  งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์

  งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของกองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานงานเชิงนโยบายตาม
  ภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีการ
  แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีสำนึกสาธารณะ และมีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความ
  เป็นไทย

  เว็บไซต์งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ http://www.eduservice.psu.ac.th/laksood/index.html

  สภาข้าราชการวิทยาเขตหาดใหญ่

  สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2546 ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่

  คณะกรรมการสภาข้าราชการฯ ชุดแรกประกอบด้วย กรรมการผู้แทนคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและกรรมการซึ่งประธานสภาข้าราชการฯ เสนอแต่งตั้งอีกไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการผู้แทนคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี สภาข้าราชการชุดที่หนึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป โดยมี

           นายคมกริช ชนะศรี เป็นประธาน
           นางนวลสวาท ด่านวรนันท์ เป็นรองประธาน
           นายบุญเจิด วีจันทร์ เป็นกรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ
           นางสาวจินตนา สังฆรักษ์ เป็นกรรมการและประธานฝ่ายหารายได้
           นางวีณา ฤทธิ์รักษา เป็นกรรมการและเลขาธิการ
           นางมาลี หังสพฤกษ์ เป็นกรรมการและประธานฝ่ายนโยบายและแผน
           นางสุนันทา แก้วเจริญ เป็นกรรมการและประธานฝ่ายสวัสดิการ
           นางนิษณา เหมกุล เป็นกรรมการและเหร้ญญิก
           นางกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต เป็นกรรมการ/รองเลขาธิการ
           นายทวาทศ สุวรรณโร เป็นกรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
           และกรรมการอีก 18 คน

  สภาข้าราชการชุดที่หนึ่ง ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ และฝ่ายการเงิน

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-8021
  เว็บไซต์ http://www.senate.psu.ac.th/

  สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่

  เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 โดยสภาอาจารย์และสภาอาจารย์วิทยาเขต มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

      1. ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
         1.1 ด้านวิชาการและการบริหาร
         1.2 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารและวิชาการ
         1.3 การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์
         1.4 การเรียน การสอน และการวิจัย
         1.5 การทะนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
         1.6 การบริการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
         1.7 นโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านกิจการนักศึกษา
         1.8 เรื่องอื่น ๆ ที่สภาอาจารย์หรือสภาอาจารย์วิทยาเขตเห็นว่าจะทำให้กิจการของมหาวิทยาลัยให้ เจริญยิ่งขึ้น
         1.9 เรื่องต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
      2. รักษาสิทธิผลประโยชน์ในมหาวิทยาลัยของบุคลากรประเภทต่าง ๆ
      3. รักษามาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพของอาจารย์
      4. ออกระเบียบต่าง ๆ ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยและ/หรือสภาอาจารย์

  เบอร์ติดต่อ 0-7455-8858
  เว็บไซต์ http://www.psusenate.org/

  สโมสรอาจารย์และข้าราชการ

  สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2522 โดยสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมและให้บริการสวัสดิการแก่สมาชิก
  2. ส่งเสริมความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก และสงเคราะห์ซี่งกันและกัน
  3. เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
  4. เป็นศูนย์กลางติดต่อกับสโมสรอื่น สมาคม องค์กรเอกชน หรือบุคคล เพื่อจัดกิจกรรม
  5. ส่งเสริมการกีฬา การบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ บริการทางด้านอำนวยการ ความสะดวกและความรู้ทางวิชาการต่างๆ
  6. ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเภณีอันดีงามของไทย
  7. หารายได้อุดหนุนกิจการสโมสรและสาธารณกุศล
  8. ช่วยเหลือและให้หารสนับสนุนกิจกรรมบรรเทาอุบัติภัย / สาธารณภัย

  ที่ตั้งสำนักงาน อาคารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นร้านอาหารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ซึ่งอยู่ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำ ม.อ. และมีห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ ของวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้แต่ละชมรมได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

  การจัดกิจกรรมของสโมสรอาจารย์และข้าราชการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร 5 วิทยาเขต, การจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรภายใน วิทยาเขตหาดใหญ่ และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลนครหาดใหญ่ และ ค่ายเสนาณรงค์ รวมทั้งมีแผนจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กับบุคลากรมหาวิทยาลัยในประเทศ มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเครือข่าย IMT- GT ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬา สัมมนาเชิงวิชาการ และ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์ ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ประเทศ

  เว็บไซต์ http://www.staffclub.psu.ac.th

  สหกรณ์ออมทรัพย์ม.อ.

       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2517 โดยมีผู้เข้าชื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น 169 คน ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ
       1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์
       2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก สำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกหนังสือสำคัญรับจดทะเบียนให้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 เลขทะเบียนที่ กพธ.5/2517 และเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517

       สอ.มอ. มีสมาชิกเริ่มต้น 169 คน สามารถเก็บทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกในครั้งแรกได้ทั้งสิ้น 8,440.- บาท โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการชุดแรก ปัจจุบัน สอ.มอ. มีสำนักงานให้บริการทั้งสิ้น 4 แห่ง คือ
       1. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อาคารสวัสดิ์ สกุลไทย์ (เยื้องศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
       2. สำนักบริการคณะแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ชั้นใต้ดิน อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
       3. สำนักงานสาขาวิทยาเขตปัตตานี ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
       4. สำนักงานสาขาวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต

  สอ.มอ. เปิดให้บริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
       - ณ สอ.มอ. สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น.
       - ใบแจ้งหนี้ที่สามารถชำระได้
  สอ.มอ. เปิดให้บริการรับชำระภาษีอากรประจำปี ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะสมาชิกที่มีใบเรียกเก็บภาษีจากกรมสรรพากรแล้ว)
       - ณ สอ.มอ. สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น.
       - อัตราค่าบริการ 15.- บาท

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-6930-9
  เว็บไซต์ http://psucoop.psu.ac.th/main/

  สหกรณ์บริการ


  สหกรณ์บริการฯ ประกอบด้วย 3 ธุรกิจ ดังนี้
  1. หอพักนักศึกษาในกำกับ ม.อ. โดยตั้งอยู่ทั้ง 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษา มีห้องพักมากกว่า 3,400 ห้อง
  2. ศูนย์บริการ รับจัดทำ-จำหน่ายสินค้าที่ระลึกทุกประเภท เช่น ปากกา พวงกุญแจ เสื้อยืด เป็นต้น
  3. สถานีบริการน้ำมัน ให้บริการน้ำมันใสทั้งชนิดเบนซินและดีเซล น้ำมันเครื่อง รวมถึงร้านซ่อมจักรยานยนต์ และร้านกาแฟสด
  สถานที่ติดต่อ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย 90110 เบอร์โทรศัพท์ 0-7428-2314-8
  เบอร์ติดต่อ 0-7428-2314-8
  เว็บไซต์ http://sercoop.psu.ac.th/

แผนที่และเส้นทาง

แผนที่ตั้ง/สถานที่ตั้งม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่


View Larger Map


แผนที่ภายใน ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

แผนผังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 1. พระบรมราชานุสาวรีย์
 2. สำนักงานอธิการบดี
 3. ประตูด้านถนนกาญจนวนิช (ประตูใหญ่)
 4. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 5. สนามฟุตบอล
 6. สนามฟุตบอล
 7. คณะทันตแพทยศาสตร์
 8. คณะแพทยศาสตร์
 9. คณะพยาบาลศาสตร์
 10. บริเวณที่พักแพทย์/พยาบาล
 11. คณะวิทยาศาสตร์
 12. บัณฑิตวิทยาลัย/อาคารบริหารวิชาการกลาง
 13. ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
 14. คณะเภสัชศาสตร์
 15. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 16. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 18. คณะศิลปศาสตร์
 19. คณะวิทยาการจัดการ
 20. ศูนย์คอมพิวเตอร์
 21. คณะนิติศาสตร์
 22. หอสมุดกลาง
 23. ศูนย์กีฬา/ยิมเนเซียม
 24. อาคารกิจกรรม/ศูนย์อาหาร
 25. หอพักนักศึกษา
 26. อ่างเก็บน้ำ
 27. ประตูด้านถนนปุณณกัณฑ์ (ประตูศรีทรัพย์)
 28. ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 29. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 30. บริเวณที่พักบุคลากร

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และมีระบบสืบค้นหนังสือ On-line พร้อมฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาสามารถยืมคืนหนังสือระหว่างวิทยาเขต หรือสถาบันอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือได้ เวลาเปิดทำการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

1. เปิดภาคเรียนแรก
     วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-22.30 น.
     วันเสาร์ 09.00-20.00 น.
     วันอาทิตย์ 09.00-20.00 น.
     ก่อนการสอบ 2 สัปดาห์เปิดบริการถึง 24.00 น.
2. เปิดภาคเรียนที่สอง
     วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-22.30 น.
     วันเสาร์ 09.00-20.00 น.
     วันอาทิตย์ 09.00-20.00 น.
     ก่อนการสอบ 2 สัปดาห์เปิดบริการถึง 24.00 น.
3. เปิดภาคฤดูร้อน
     วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น.
     วันเสาร์ 09.00-17.00 น.
     วันอาทิตย์ ปิดทำการ
4. ปิดภาคเรียน
     วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
     วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
5. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเวลาทำการของหอสมุดได้ที่ โทร 2352, 0-7428-2352
หรือ e-mail :sitthichai.l@psu.ac.th เว็บไซต์ http://www.clib.psu.ac.th

ด้านกีฬา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสนามกีฬาที่ให้บริการดังนี้
     1. สระว่ายน้ำ
     2. อาคารยิมเนเซี่ยม
     3. สนามฟุตบอล สนาม 1 สนาม 2
     4. สนามเทนนิส 5 คอร์ส
     5. สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง
     6. สนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง
     7. สนามซอฟท์บอล
     8. สนามเปตอง
     9. ศูนย์บริหารร่างกาย

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ฯ ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์จำนวนมากไว้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และข้าราชการของ ม.อ. คอมพิวเตอร์เหล่านี้เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์และใช้บริการ Internet ได้ทั้งที่ห้องปฎิบัติการของศูนย์ฯ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงาน ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.cc.psu.ac.th/

การจัดส่งจดหมาย พัสดุ โทรเลข ธนาณัติ

สำหรับนักศึกษาที่จะติดต่อรับจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุ หรือ ธนาณัติ ที่ส่งมาจากทางบ้าน ญาติ หรือเพื่อน สามารถรับได้ที่คณะหรือหอพักนักศึกษาตามที่จ่าหน้าซอง โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่ง นักศึกษาสามารถตรวจสอบ EMS ลงทะเบียน พัสดุ ธนาณัติ DHL (จดหมายธรรมดาสืบค้นไม่ได้)ได้ที่ http://docfinder.psu.ac.th/post/

ตัวอย่าง การจ่าหน้าซองจดหมาย มี 2 แบบ คือ

1.นักศึกษาที่พักหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ระบุชื่อหอพักและห้องพักให้ชัดเจน เช่น
ส่ง คุณสุดสวย สวยสด
หอ...ห้อง...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

2. ส่งถึงคณะ
ส่ง คุณสุดสวย สวยสด
คณะ....
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โรงอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ

โรงอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ ไว้ให้บริการต่างๆ อยู่ภายใน "ศูนย์อาหารโรงช้าง" ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านมินิมาร์ท ร้านกาแฟ ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ร้านกิ๊ฟช็อป ร้านถ่ายเอกสาร ซุ้มอาหารต่าง ๆ ร้านคอมพิวเตอร์ และร้านหนังสือ

หอสมุดวิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วยหอสมุด 2 แห่ง ได้แก่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง เป็นหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เดิมมีชื่อว่า ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง

เว็บไซต์ : http://www.clib.psu.ac.th

ประวัติ

หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เกิดขึ้นจากนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในสมัย นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย เป็นอธิการบดี (พ.ศ.2516-2518) ที่ต้องการรวมห้องสมุดคณะต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วย กัน เป็นหอสมุดกลางเพียงแห่งเดียว หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จึงเป็นหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 มีฐานะเป็นงานหอสมุดกลาง สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จนกระทั่งวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ได้รับการยกฐานะเป็น ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สังกัดสำนักวิทยบริการ

การบริการ

เวลาเปิดทำการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
    เปิดภาคเรียนแรก
         วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-22.30 น.
         วันเสาร์ 09.00-20.00 น.
         วันอาทิตย์ 09.00-20.00 น.
         ก่อนการสอบ 2 สัปดาห์เปิดบริการถึง 24.00 น.
    เปิดภาคเรียนที่สอง
         วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-22.30 น.
         วันเสาร์ 09.00-20.00 น.
         วันอาทิตย์ 09.00-20.00 น.
         ก่อนการสอบ 2 สัปดาห์เปิดบริการถึง 24.00 น.
    เปิดภาคฤดูร้อน
         วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น.
         วันเสาร์ 09.00-17.00 น.
         วันอาทิตย์ ปิดทำการ
    ปิดภาคเรียน
         วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
         วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
         ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเวลาทำการของหอสมุดได้ที่ โทร 2352, 0-7428-2352 หรือ e-mail : sitthichai.l@psu.ac.th

หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เว็บไซต์ : http://lib.med.psu.ac.th/

ประวัติ

หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิมมีชื่อว่า ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ จงดี สุขถมยา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ได้ไปติดต่อขอหนังสือตำราทางการแพทย์จากโรงพยาบาล Fifth Field ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของทหารอเมริกัน ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ทางโรงพยาบาล Fifth Field ก็ยินดียกให้ เพราะในขณะนั้นรัฐบาลอเมริกันมีนโยบายจะถอนฐานทัพกลับ ดังนั้นทางคณะแพทยศาสตร์ จึงได้หนังสือมาเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งมากพอสมควร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ขณะนั้นคือ นายแพทย์เกษม ลิ่มสุวงค์ ได้ขอยืมสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเป็นห้องสมุดเล็กๆ มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางเมตร ในขณะนั้นยังไม่มีบรรณารักษ์ที่จะดำเนินงาน งานห้องสมุดจึงอยู่ในความดูแลของอาจารย์พยาบาลคือ คุณพริ้มเพรา สุชาตานนท์ หนังสือที่ได้มายังไม่ได้จัดหมวดหมู่ แต่อาจารย์พยาบาล ซึ่งมีความรู้ทางการแพทย์ได้แยกหนังสือเหล่านั้นออกเป็นตู้ ตามสาขาวิชาการแพทย์อย่างคร่าวๆ

ต่อมาในปี 2518 ทางคณะแพทยศาสตร์ได้ไปทาบทามตัวบรรณารักษ์จาก หอสมุดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้โอนมาทำหน้าที่บรรณารักษ์เพราะขณะนั้นหนังสือเริ่มมากขึ้นนักศึกษาและอาจารย์แพทย์มีปัญหา ในการใช้หนังสือเพราะหาหนังสือไม่เจอ เนื่องจากว่าไม่มีการจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบสากล และไม่มีการจัดระบบการบริหารงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการบรรณารักษศาสตร์

พ.ศ. 2519 คุณวรนุช เตียวตระกูล บรรณารักษ์จากหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โอนมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ และรับผิดชอบงานห้องสมุด ซึ่งปัจจุบันมีฐานะเป็นหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พ.ศ. 2522 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ได้ย้ายจากที่ทำการชั่วคราวบริเวณตึกวิศวกรรมศาสตร์ มาอยู่ที่บริเวณชั้น 3 ของตึกอาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางกว่าเดิมจาก 20 ตารางเมตร เป็น 1,000 ตารางเมตร

พ.ศ. 2529 เดือนกันยายน ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ได้ย้ายจากบริเวณชั้น 3 ของตึกอาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มาอยู่ที่ตึกอาคารเรียนรวมและหอสมุด ซึ่งมีเนื้อที่กว้างกว่าเดิมจาก 1,000 ตารางเมตร เป็น 2,042 ตารางเมตร จุที่นั่งอ่านได้ 250 ที่นั่ง

พ.ศ. 2532 ได้มีการจัดตั้งสำนักวิทยบริการ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ถูกปรับบุบไปขึ้นกับสำนักวิทยบริการ เป็นฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโอนบุคลากรห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์มาสังกัดฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่การบริหารงานบุคลากร การดูแลบังคับบัญชา การของบประมาณประจำปีบางส่วน คณะแพทยศาสตร์ยังคงดำเนินการอยู่เช่นเดิม เว้นแต่งบประมาณหมวดวัสดุ ค่าวัสดุวารสาร และตำราเรียนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเป็นผู้ของบประมาณ

การบริการ

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 21.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีโรงพยาบาล 2 แห่งภายในวิทยาเขต คือ

 1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระดับตติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สำหรับประชากรใน 14 จังหวัดภาคใต้และยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สุขภาพอื่นๆ ตลอดจนเป็นแหล่งวิจัยของบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพต่างๆ
 2. โรงพยาบาลทัตกรรม เป็นโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา เป็นฐานการวิจัยทางคลินิกและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางทันตกรรมในภาคใต้

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

เว็บไซต์  http://hospital.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมา ทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 27 ด้านตะวันออกของถนนกาญจนวนิช มีเนื้อที่ประมาณ 120,000 ตารางเมตร และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า "โรงพยาบาลสงขลานครินทร์" มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า " SONGKLANAGARIND HOSPITAL " โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ คือ
     • เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
     • เพื่อให้บริการด้านรักษาพยาบาล การบำบัดโรค และการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในจังหวัดภาคใต้
     • เพื่อให้บริการตรวจพิเศษและตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาลใกล้เคียง
     • เพื่อใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าและวิจัยอันที่จะนำไปแก้ปัญหาสาธารณสุขของภาคใต้

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาล เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระดับตติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) สำหรับประชากรใน 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นโรงพยาบาลขนาด 853 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉินในสาขาต่างๆ ได้แก่ เวชปฏิบัติทั่วไป สูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ตา หูคอจมูก จิตเวช นอกจากนี้ยังให้บริการคลินิกระงับปวดและฝังเข็ม รังสีรักษา และผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก นอกจากนี้ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศ ทางด้านหัวใจ มะเร็ง ทางเดินอาหารและตับ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สุขภาพอื่นๆ ตลอดจนเป็นแหล่งวิจัยของบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพต่างๆ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ใช้กลไกการส่งมอบบริการต่างๆให้กับผู้รับบริการทางการแพทย์ผ่านแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน ในลักษณะทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่วประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ เพื่อให้สามารถประสานบริการในการให้บริการผู้ป่วยได้

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 8 หลัง อาคารทุกหลังเชื่อมต่อกันเพื่อรองรับภารกิจ หลักของโรงพยาบาล ด้านผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและฉุกเฉินมีห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วย ศูนย์ความเป็นเลิศ และแผนกตรวจ วินิจฉัยโรค

โรงพยาบาลทันตกรรม

ที่ตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์ติดต่อ 074-287620, 074-287630 สายภายใน 7620, 7630
คลินิกบริการทันตกรรมชั้น 1 อาคาร 3 โทร.074-429884,074-287625 หรือสายภายใน 7625
เว็บไซต์ www.dent.psu.ac.th/unit/jdenthos/

โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา เป็นฐานการวิจัยทางคลินิกและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางทันตกรรมในภาคใต้ นอกจากจะมีการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ในโรงพยาบาลทันตกรรมแล้ว ยังมีศูนย์สุขภาพช่องปากชุมชนเมือง ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซีย เซี่ยงตึ๊ง)รวมทั้งมีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการงานทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปในชุมชนใกล้เคียง หน่วยทันตกรรมพระราชทานให้บริการงานทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นธุรกันดารที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย

ศูนย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วยศูนย์ที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร รวมทั้งบุคคลทั่วไป
โดยมีศูนย์ทั้งหมด 12 หน่วยงาน ดังนี้

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
 • ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 • โครงการจัดตั้งศูนย์กริดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ศูนย์วิศกรรมพลังงาน
 • ศูนย์สมุนไพรทักษิณ
 • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 • ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
 • ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้
 • ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอากาศและภูมิภาคสารสนเทศภาคใต้
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์

  เว็บไซต์  http://www.cc.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  ศูนย์คอมพิวเตอร์มุ่งมั่นที่จะให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ กว่าสองทศวรรษแห่งการเป็นผู้นำในการให้บริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในการให้บริการคอมพิวเตอร์ และขยายขอบข่ายการให้บริการไปถึงการให้บริการสารสนเทศ บริการเครือข่าย บริการ Internet และ Intranet ตลอดกว่าสองทศวรรษนี้ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์ฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่จัดให้บริการแก่ผู้ใช้เป็นอุปกรณ์ที่ดีและทันสมัยที่สุด ศูนย์ฯ มีความภูมิใจที่จะกล่าวว่าเราเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทั้งด้านคุณภาพของอุปกรณ์ บุคลากร และระบบการให้บริการ และเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสถานภาพไว้ให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปดังนโยบายคุณภาพ ของศูนย์คอมพิวเตอร์

  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

  เว็บไซต์ 
  http://www.sec.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เดิมได้จัดตั้งเป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2528 โดยมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่ 116 (4/2528) เพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในช่วงแรกของการดำเนินงาน (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532) ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ International Development Program (IDP) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งให้ความช่วยเหลือในด้านให้ทุนฝึกอบรมแก่บุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ ด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริจาคเครื่องมือพื้นฐานในการซ่อมบำรุง และส่งผู้เชี่ยวชาญมาจัดอบรมการบำรุงรักษาและดูแลเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
       ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 45 ลงวันที่ 9 เมษายน 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกิจกรรมด้านการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงให้มีเอกภาพด้านการจัดวางระบบงานและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้บริการด้านการใช้และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การแบ่งส่วนราชการได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 93 ลงวันที่ 11 กันยายน 2535 โดยให้แบ่งส่วนราชการศูนย์เครื่องมือฯ ออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้
       - สำนักงานเลขานุการ
       - ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ
       - ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
       ในปี พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำโครงการจัดหาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และได้เสนอโครงการนี้ต่อสำนักงบประมาณในปี พ.ศ. 2538 และได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพิเศษผูกพัน 5 ปี (พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543) วงเงิน 189.75 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงมีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อใช้ในงานวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการทั้งในด้านการพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่น

  ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย

  เว็บไซต์  http://www.imt-gt.psu.ac.th

  ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT Studies Center) เป็นกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 และตามมติ ครม. ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 มอบหมายให้กรมวิเทศสหการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงาน หลักรับผิดชอบในความร่วมมือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ร่วม 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเร่งรัดแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการ เคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย โดย มี รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์รับผิดชอบดำเนินการโดยไม่มีหน่วยงานรองรับ ต่อ มาที่ประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ในปี 2538 ได้เห็นชอบให้จัดตั้ง เป็น Studies Center ขึ้นในมหาวิทยาลัยหลักของแต่ละประเทศ และที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 206 (8/2539) มีมติเห็นชอบให้จัด ตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้การกำกับของอธิการบดีและได้รับงบสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการประสานการพัฒนาความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพบ.) เป็นหน่วยประสานการสนับสนุน

  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอากาศและภูมิภาคสารสนเทศภาคใต้

  เว็บไซต์ : http://www.rsgis.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคใต้) จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อวางรากฐานและแนวทางในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง และเพื่อส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แพร่หลายมาก ยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค เพื่อจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขึ้น โดยได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคระหว่างสำนัก งานฯ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา


  ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้

  เว็บไซต์  http://www.nanotec.psu.ac.th

  Center of excellence in Nanotechnology at Prince of Songkla University was established in 2006 under the collaboration among researcher from three faculties; Sciences, Pharmacy and Engineering. Today, the research in Nanotechnology is actively carried out in Thailand because we cannot deny advance Technology in this century. Our main focus is on Nano-Materials as we group together we hope that we can stimulate and generate the research atmosphere and activities. Also the expansion of graduate studies can generate the opportunities to keep pace with advances in Nanotechnology.

  The strength of our group arises from our well qualified members and the excellent facilities for teaching ad research. The group currently has over 20 academic staff members. Further expansion of the group is expected to continue for the near future. We also welcome other disciplines and member staff from other universities nationally or internationally. With these members, the group maintains a rigorous research environment with activities spanning both traditional and new emerging areas of research in Nanotechnology.

  ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

  เว็บไซต์ : http://www.artscultural.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ คราวประชุมครั้งที่ 145 (4/2532)เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2532 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการทำนุบำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่แลกเปลี่ยนและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งที่เป็นมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม เพื่อการเพิ่มคุณค่าให้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น จนสามารถนำคุณค่า และกระบวนการทางวัฒนธรรมไปใช้เพื่อสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพนาศักยภาพของชุมชนทั้งทางด้านภูมิรู้ และภูมิธรรมของท้องถิ่นและของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

  โครงการจัดตั้งศูนย์กริดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  เว็บไซต์ : http://www.psu-grid.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  ศูนย์กริดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Grid Center) ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งโดยคณะ/หน่วยงาน ต่อไปนี้
     ภาควิชา คณะ/หน่วงานหลัก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
        - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
        - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
        - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     ภาควิชา คณะ/หน่วยงานร่วม: คณะวิทยาศาสตร์
        - ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        - ภาควิชาฟิสิกส์
        - ภาควิชาชีวเคมี
        - ภาควิชาเคมี
    โดยมีวัตถุประสงค์
        1. สร้างและดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบกริด
        2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างบุคลากรสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยื่น  และสร้างความเข้มแข็งให้กับการวิจัยด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีกริดและบูรณาการ
        3. สนับสนุนให้งานวิจัยที่ต้องการสมรรถนะสูงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกริด
        4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีกริด

  ศูนย์วิศกรรมพลังงาน

  เว็บไซต์ : http://phoenix.eng.psu.ac.th/eec/index.html

  วัตถุประสงค์

       1. ให้บริการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานทั้งเบื้องต้นและโดยละเอียด ตลอดจนการตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
       2. เพื่อให้บริการวิชาการด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนทั่วไป
       3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นๆที่เกื่ยวข้อง
       4. เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       5. จัดฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม และในโรงงานอุตสาหกรรม

  ศูนย์สมุนไพรทักษิณ

  เว็บไซต์ : http://herbal.pharmacy.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้ภาควิชาเภสัชเวท และเภสัชพฤกษศาสตร์ ดำเนินการจัดตั้งพิพิทธภัณฑ์สมุนไพร และยาไทยภาคใต้ เป็นหน่วยงานภายในภาควิชาฯ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ที่รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในด้านต่างๆ อาทิเช่น รวบรวมตัวอย่างพืชแห้งในรูปของพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) องค์ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย ฐานข้อมูลความรู้เรื่องสมุนไพรต่างๆ เพื่อให้บริการกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านของภาคใต้
       ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการศูนย์สมุนไพรทักษิณ โดยรวมเอาพิพิทธภัณฑ์สมุนไพร และยาไทยภาคใต้เข้าไว้ด้วยกันโดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน เทียบเท่าภาควิชา ของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์สมุนไพรทักษิณ อยู่ในรูปของคณะกรรมการดำเนินงาน

  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก

  เว็บไซต์ : http://adcet.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกทำหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร แก่ผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานรัฐและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจำแนกบริการออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

            - การให้บริการตรวจวิเคราะห์
            - การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
            - อบรม-สัมนา
            - การให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์การแปรรูปในระดับผลิตทดลอง ( pilot scale )
            - การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ( Contract Research )
            - การบริการหาการกระจายความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อและการส่งผ่านความร้อนในอาหารกระป๋อง
            - คลินิกอุตสาหกรรม

  ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้

  เว็บไซต์  http://smic.mgt.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 ในนาม "ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้" ภายใต้การสนับสนุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาการจัดการ เริ่มเปิดดำเนินการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการลงทุนสู่เยาวชน และประชาชนในภูมิภาคใต้ ณ คณะวิทยาการจัดการ

  Modern SMIC เพื่อคนรุ่นใหม่

  ศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ภาคใต้ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นมิติใหม่ของ smic แบบ Modern ที่พร้อมสรรพ สามารถรองรับทุกความต้องการเรียนรู้อย่างมีสไตล์ของคนรุ่นใหม่ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยดีไซน์การตกแต่งแบบโมเดิร์น เน้นความโปร่ง โล่ง สบาย เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตไร้สาย มุมนันทนาการ ทั้งจอชมการถ่ายทอดสัมมนา การเสวนา การติดตามข่าวสาร มุมดูหนัง ฟังเพลง มุมเกมลับสมอง

  ครบทุกอรรถรสการเรียนรู้

  ภายในศูนย์มีข้อมูลต่างๆมากมาย ในรูป SET Smart , CD Rom และ VCD ให้ท่านสามารถมาศึกษา ค้นคว้าได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ลงทุนรายย่อย ให้เข้าถึงข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ สามารถดูข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน และราคาหลักทรัพย์

  สะดวกสบายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบสืบค้นข้อมูล และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Wi-Fi สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัว ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในห้องสมุด

  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

  เว็บไซต์  http://www.psu-bic.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับความเห็นชอบให้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2548 และได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2548 โดยในตอนเริ่มต้นจะมีภารกิจละวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน และผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ให้มีศักยภาพ และมีการดำเนินการเชิงพาณิชย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมบ่มเพาะในลักษณะ 3 ประสาน ซึ่งประกอบด้วย การบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนในเชิงพาณิชย์ จึงได้สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการวิจัยและการดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้จำนวน 10 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ โดยได้เพิ่มการให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ครอบคลุมการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

  เว็บไซต์ ; http://clpd.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  มุ่มมั่นสร้างสรรค์ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน It at its best for innovative/creative teaching/learning resources for life-long learning

  หลักการ: แนวคิด และสมมติฐาน

  1 ศูนย์มีหน้าที่ให้การสนับสนุนในหัวข้อดังนึ้
  1.1 การให้ความรู้/สัมมนา/อบรม ในเรื่องของการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทฤษฎีการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
  1.2 การอบรมให้ความรู้และทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน รวมทั้งระบบของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
  1.3 การสนับสนุน การพัฒนาสื่อการสอน เพื่อให้สื่อการสอนเป็นสากล และเป็นมาตรฐานในรูปแบบที่สามารถเผยแพร่ได้
  1.4 การสนับสนุน การใชัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่นการใช้ระบบการสอนทางไกล หรือระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
  2. ศูนย์เป็นสื่อกลาง สำหรับคณาจารย์ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
  3. คณาจารย์ที่สนใจ การพัฒนาการเรียนการสอน สามารถเขาร่วมเป็นบุคลากรของศูนย์ได้ในหลารูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสม โดยที่ถือเป็นความร่วมมือของคณะหรือหน่วยงานในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วยสถาบันที่ให้บริการผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ
โดยมีสถาบันทั้งหมด 8 สถาบัน ดังต่อไปนี้

 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
 • สถาบันสันติศึกษา
 • สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 • สถาบันขงจื้อ
 • สถาบันวิจัยระบบนำส่งยา
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
 • สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  เว็บไซต์  http://www.smes.psu.ac.th/index.htm

  ข้อมูลทั่วไป

  เป็นศูนย์รวมของข้อมูลและบริการแนะนำ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ทราบข้อมูลอย่างครบวงจรและสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งด้านการส่งเสริมพัฒนาและด้านการกำกับควบคุม โดยเป็นแหล่งบริการแรกที่ SMEs จะได้พึ่งพิงในการเริ่มธุรกิจหรือแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากการแนะนำให้ข้อมูล

  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้

  เว็บไซต์ http://hsmi.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ สจรส.มอ. ภาคใต้ ม.อ. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัยที่เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.) และได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัย ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง สนับสนุนและส่งเสริม งานวิจัยระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต้ โดยสร้างองค์ความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและหลากหลายของชุมชนใน พื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพ

  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากองค์กรพัฒนาเอกชน และจากชุมชน เพื่อให้เป็นกลไกในการทำงานที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง

  3. เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ

  สถาบันสันติศึกษา

  โทรศัพท์ : 074-289450-4
  โทรสาร : 074-289451
  email : psu-peace@group.psu.ac.th
  เว็บไซต์ : http://peacestudies.psu.ac.th

  วิสัยทัศน์

  เป็นชุมชนวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้และมนุษยชาติตามแนวทางสันติวิธีเพื่อสร้างสังคมสันติสุข

  พันธกิจ

  1. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อเป็นทุนทางปัญญาของสถาบัน

  2. บูรณาการองค์ความรู้ตามแนวทางสันติศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์และสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

  3. กระตุ้นและขับเคลื่อนแนวคิดสันติวิธีเพื่อสร้างความเสมอภาคในสังคม

  แนะนำสถาบัน

  สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นองค์กรวิชาการด้านสันติศึกษาแห่งแรกในภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยการเสนอแนะของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ดร.เอกวิทย์ ณ ถลางและคุณโสภณ สุภาพงษ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและการนำของรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสันติวิธีด้วย กระบวนการด้านการจัดการความขัดแย้ง ด้านจิตตปัญญาศึกษา (การพัฒนามิติทางจิตใจ) ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสันติวิธีในวิถีอิสลาม ภารกิจหลักของสถาบันประกอบด้วย การเรียนการสอนโดยระดับปริญญาตรีเปิดสอนรายวิชาเลือก ระดับปริญญาโทเปิดสอนสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

  ปัจจุบัน สถาบันสันติศึกษามีฐานะเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยระดับเทียบเท่าคณะมุ่งเน้นการเรียนรู้ในเชิงองค์รวมเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีศักยภาพในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดสันติภาพ ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีความร่วมมือทั้งการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการกับคณะต่างๆ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะรัฐศาสตร์ วิทยาการสื่อสาร อีกทั้งมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Royal Road University ประเทศแคนาดา Universiti Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย

  หน่วยงานภายในคณะ

  สำนักงานเลขานุการสถาบันสันติศึกษา
  ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Center)
  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education Center)
  ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Studies Center)
  ศูนย์สันติวิธีในวิถีอิสลาม (Islamic Perspective for Peace and Development Center)

  ภารกิจ

  (1) การสอน โดยเปิดสอนรายวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

  (2) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งในสังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตรเหมาะสมกับวิถีสังคมไทยร่วมสมัย

  (3) การบริการวิชาการ โดยให้บริการสังคมและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในรูปแบบการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การอบรม – สัมมนา และการบรรยายพิเศษ

  (4) การส่งเสริมสันติวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งสันติผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นต้นว่า โครงการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม โครงการคุยผ่านหนัง การสนับสนุนกิจกรรมชมรมสันติศึกษา โครงการนักศึกษากับการสร้างสันติภาพภาคใต้ (Dream Keeper II) การอบรมระยะสั้นด้านจิตตปัญญาศึกษา

  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

  เว็บไซต์  http://www.corin.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดยกรมวิเทศสหการและทบวงมหาวิทยาลัย กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)
  ภายใต้โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถาบันที่เป็นมืออาชีพ ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของประเทศ ดำเนินการวิจัย บริการวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง สถาบันฯ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นสถาบัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและลุ่มน้ำที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทยและในภูมิภาคในการส่งเสริมการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ลุ่มน้ำ สถาบันได้ มุ่งเน้นการใช้วิธีการบูรณาการ ความร่วมมือแบบพหุภาคี และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง สถาบันฯ มีศักยภาพในด้านการขับเคลื่อนกระบวนการเทคนิคและวิธีการให้เห็นเป็นรูปธรรมด้านงานวิจัยและการเรียนรู้ ในพื้นที่การปรับปรุงนโยบายการศึกษาและอบรมซึ่งใช้แนวคิด “การเรียนรู้โดยผ่านการลงมือทำ”

  ผลงานในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความชำนาญการในการเป็นสถาบันเฉพาะทางที่ดำเนินโครงการวิจัยและงานบริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรแบบองค์รวมจากการปฎิบัติจริงในพื้นที่ เน้นการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนา นอกเหนือจากงานวิจัยแล้ว สถาบันฯ เป็นองค์กรที่ผลงานโดดเด่นด้านงานวิเทศสัมพันธ์ และการพัฒนาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง แบบบูรณาการ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ และโครงการต่างๆ ทั้งใน ประเทศและประเทศลุ่มน้ำโขง เป็นสถาบันที่พึ่งตนเอง มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ

  สถาบันขงจื้อ

  เว็บไซต์ : http://www.confucius.psu.ac.th

  สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Office of Chinese Language Council International (เรียกชื่อย่อว่า ฮั่นปั้น) จะเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันที่มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ กับกว่างซี นอร์มอล ยูนิเวอซิตี้ ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้น วัตถุประสงค์หลักของสถาบันขงจื้อคือ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้น เป็นการเปิดกว้างโอกาสทางการศึกษาในเรื่องภาษาจีน และวัฒนธรรมจีนให้แก่ประชาชนไทยที่สนใจภาษาจีน เพื่อพัฒนาการศึกษาทางด้านภาษาจีนให้มีมาตรฐานมากขึ้น และสิ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

  สถาบันวิจัยระบบนำส่งยา

  เว็บไซต์ : http://dds.pharmacy.psu.ac.th

  The Drug Delivery System Research Center consists of an interdisciplinary team of faculty from the department of Pharmaceutical Technology and department of Pharmaceutical Chemistry. The team of experts is taking a synergistic, interdisciplinary approach to research and graduate education in delivery of therapeutic agents. For this purpose, the drug delivery Research Center was awarded a grant of 5,000,000 Baht spread over five years beginning on July 1, 2007. In April 2007, the center was officially recognized by the University Senate for its present and future contribution to drug delivery.

  Most important component of the Drug Delivery System Research Center is the Advisory board, which is composed of the dean and representatives from different disciplines. Drug Delivery Research Center has sponsored a seminar program. Faculty in the Drug Delivery System Research Center has submitted interdisciplinary research proposals, while the center providing seed grants to encourage new research initiative and to support graduate students in research projects. The Drug Delivery Research Center also hosts an annual conference.

  สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)

  เว็บไซต์ : http://www.rdh.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ความคิดในการก่อตั้งเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2546 เพื่อขยายศักยภาพของนักวิชาการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาวะภาคใต้ หลังจากการพิจารณาข้อเสนอแนะจากหลายฝ่าย การก่อตั้งสำเร็จเรียบร้อยและเริ่มทำงานตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2547

  สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

  เว็บไซต์ : http://www.bme.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถาบันเครือข่ายวิจัยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 ภายใต้ความตกลง ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายวิจัยตลอดจน จัดการ ประชุมแห่งชาติประจำปี และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อถ่าย ทอดเทคโนโลยี นอกจากนั้นสถาบันฯ ยังมีภาระกิจในการสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร ซึ่งงานวิจัยได้พัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนสามารถสร้างนวัตกรรม จดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ และกำลังจะดำเนินการจดสิทธิบัตร และสร้างต้นแบบ เชิงพาณิชย์อีกหลายรายการ

  นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนในการนำเอาเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัย ไปผลิตและจำหน่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

หน่วยงานอื่นๆ

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วยหน่วยงานอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 • โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์
 • พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
 • เครือข่ายวิจัยชุมชน
 • หน่วยเภสัชสารสนเทศ DIC คณะเภสัชฯ มอ.
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • โครงการบัณฑิตอาสา
 • ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 • โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์

  เว็บไซต์  http://www.psuwit.psu.ac.th

  โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการพัฒนากำลังคนเชิงรุกเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจะมีทุนการศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปริญญาเอก

  พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-8067
  เว็บไซต์ http://www.nhm.psu.ac.th

  "พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี " หรือ "Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Meseum" พิพิธภัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม พร้อมทั้งมีพระราชานุญาติให้อัญเชิญพระนามาภิไทยย่อ "สธ" มาประดิษฐาน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี จึงดำเนินภารกิจเพื่อ สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยพิพิธภัณฑ์มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นภาคใต้ได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติวิทยาของคาบสมุทรไทย เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี เปิดทำการ วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราค่าเข้าชม นักเรียน นักศึกษา 15 บาท บุคคลทั่วไป 30 บาท

  เครือข่ายวิจัยชุมชน

  เบอร์ติดต่อ074-286947
  เว็บไซต์ http://crn.psu.ac.th/

  จากการดำเนินงานโครงการมุ่งสู่บูรณาการงานวิจัยกับชุมชนซึ่งมี รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า เป็นหัวหน้าคณะ ทำงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว มีข้อสรุปว่าทุกส่วนต้องการให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่แบบ one stop service ที่เป็นทั้ง inlet และ outlet ในงานวิชาการและงานวิจัย ให้แก่ ชุมชน นักวิชาการและอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีความต้องการจากชุมชนในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และเพื่อให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสรับรู้ความต้องการของชุมชน สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาจึงรับอาสาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความต้องการระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และชุมชน โดยจะทำหน้าที่ในการประสานงานสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและ ชุมชน พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการงานวิจัยของชุมชน จัดให้มีการระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและชุมชน เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ และจัดทำอนุกรมชุดความรู้ มอ. (PSU Technical Report Series) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้รับรู้ถึงความต้องการของชุมชน และสามารถพัฒนางานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน และเป็นช่องทางสำหรับชุมชนที่ต้องการติดต่อเพื่อหาข้อมูลหรือนักวิจัย รวมทั้งจัดทำวารสารสงขลานครินทร์ปริทรรศน์ (PSU Review) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้งานในชุมชน

  หน่วยเภสัชสารสนเทศ DIC คณะเภสัชฯ มอ.

  เว็บไซต์ : http://drug.pharmacy.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  หน่วยเภสัชสารสนเทศ DIC คณะเภสัชฯ มอ. เป็นเครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศโดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  เว็บไซต์  http://www.psuradio88.com

  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ต้องจัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและพัฒนาตามภารกิจหลักของสถานีวิทยุฯ เริ่มกระจายเสียงด้วยระบบสเตอริโอผ่านคลื่นความถี่เอฟเอ็ม 88.0 เมกกะเฮิร์ต อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 โดยมีวัตถุประสงค์แรกก่อตั้ง เพื่อเป็นแหล่งวิชาการให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ฝึกปฏิบัติงานด้านอุปกรณ์เครื่องเสียงและเครื่องส่งวิทยุ ในระยะแรกมีกำลังส่งครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก มีช่วงเวลาออกอากาศเพียง 5 ชั่วโมงต่อวัน เฉพาะช่วงกลางคืน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาสินค้า ต่อมาในปี 2526 จึงได้รับอนุญาตให้ทำการโฆษณาสินค้าได้ เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดิน และได้ขยายเวลาออกอากาศในช่วงกลางวัน และในปี 2550 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและอุปกรณ์ส่วนควบบนเขาคอหงส์ ทำให้สามารถขยายกำลังส่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่บางส่วนของจังหวัดใกล้เคียง

  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการพัฒนาเป็นลำดับ ปัจจุบันเป็นสถานีวิทยุที่มีสัดส่วนของรายการประเภทความรู้และข่าวสารสูงที่สุด เมื่อเทียบกับสถานีวิทยุอื่นๆ ในภาคใต้ ข้อได้เปรียบนี้เกิดจากการที่เป็นสถานีวิทยุของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรทางวิชาการที่มีความรู้ในสาขาต่าง ๆ สามารถอธิบายและตอบข้อสงสัยของชุมชนตามความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลได้ ผ่านทางรายการสารคดีเชิงวิชาการ และรายการสนทนาต่าง ๆ เช่น รายการสภากาแฟ, รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน และรายการรอบรั้ว มอ.วันอาทิตย์ เป็นต้น และยังเสริมแนวทางการตอบสนองสังคมด้วยรายการที่รับฟังความต้องการของชุมชน เช่น รายการแลบ้านแลเมือง เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน นำสู่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาต่อไป อันเป็นการสนองต่อภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ “การให้บริการชุมชน”

  นอกจากนี้ ในยุคของโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถรับข่าวสารซึ่งถ่ายทอดผ่านดาวเทียมจากสถานีวิทยุซึ่งอยู่ต่างทวีป เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับฟังข่าวที่รวดเร็ว ฉับไว และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น ข่าว VOA จากสหรัฐอเมริกา, ข่าว BBC จากประเทศอังกฤษ และ ข่าว CRI จากประเทศจีน เป็นต้น

  ในปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหม่ โดยให้มีผู้จัดการมืออาชีพมาบริหารกิจการทั้งหมดแทนการให้เอกชนแบ่งเช่าช่วงเวลา เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

  แนะนำรายการข่าวมหาวิทยาลัย

       1. สภากาแฟ เป็นรายการสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง และสาระความรู้ทั่วไป ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 -11.00น. และในวันเสาร์(จิบกาแฟข้างสภา) เวลา10.00 -12.00น.
       2. เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน เป็นรายการสนทนาที่เกิดจากความร่วมมือของสถานีวิทยุในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความต้องการจะเสนอข่าว สาระความรู้ และสารคดี ให้ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งออกอากาศพร้อมกัน ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.00 -13.00น.
       3. แลบ้านแลเมือง เป็นรายการสนทนาที่มีเป้ามายเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน จากนั้นประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ รวมถึงให้สาระความรู้ในเรื่องต่างๆ แก่ประชาชนด้วย ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 -17.00น.
       4. รอบรั้ว ม.อ.วันอาทิตย์ เป็นรายการสนทนาที่นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัย การประชุมสัมมนา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต และเขตการศึกษาเป็นหลัก ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 – 19.00น.

  โครงการบัณฑิตอาสา

  เว็บไซต์ : http://volunteer.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ พัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นชุมชนวิชาการ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขา ที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นองค์ความรู้และมีมูลค่าเพิ่ม อันเป็นการเพิ่มความเข้าใจท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานวิจัยจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับชุมชนในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดความต่อเนื่องและความเชื่อมโยงกับชุมชน การนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงยังมีน้อย และงานวิจัยส่วนใหญ่ ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

  สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ เล็งเห็นว่าการเปิดโอกาสให้บัณฑิตเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโยงนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับชุมชน ให้สามารถทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง และพัฒนาหรือต่อยอดงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมและพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตให้มีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ จึงได้จัดโครงการบัณฑิตอาสาขึ้น ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าว และทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนมากยิ่งขึ้น

  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

  เบอร์ติดต่อ +66 (0) 7428 9900
  เว็บไซต์ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี : http://www.psuicc.com/

  ข้อมูลทั่วไป

  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จัดสร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อเป็นศูนย์ประชุมระดับนานาชาติแห่งใหม่ของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ริมถนนปุณณกันต์ เพียง 9 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ใกล้สถานที่สำคัญและแหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมทางใต้ที่นำมาประยุกต์ เพื่อให้เป็นศูนย์ประชุมอันทันสมัยเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ระบบแสง-เสียงและโสตทัศนูปกรณ์ครบครันสำหรับการจัดประชุมและการจัดแสดงนิทรรศการ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้