วิทยาเขตหาดใหญ่

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรวิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตหาดใหญ่

อินทราเน็ต

อินทราเน็ต(Intranet) คือ ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเป็นบริการ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกันอินเทอร์เน็ต แต่จะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น

เว็บไซต์ http://www.intranet.psu.ac.th/

ระบบค้นหมายเลขโทรศัพท์

PSU Phone Book ระบบค้นหมายเลขโทรศัพท์ พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิธีการใช้งานสมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์
     1. พิมพ์คำที่ต้องการค้น อาจเป็นข้อความทั้งหมด (เช่น ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ ชื่อแล้ว ตามด้วยนามสกุล โดยเว้น 1 เคาะระหว่างชื่อและนามสกุล) หรือส่วนหนึ่งของข้อความที่ต้องการค้น ในช่อง ค้นหา กด Enter หรือคลิกปุ่ม Search
     2. หรือค้นโดยการคลิกที่ผังโครงสร้างของคณะ/หน่วยงานด้านซ้ายมือ เพื่อเข้าไปยังคณะ/หน่วยงานที่ต้องการดูข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
     3. กรณีผลที่ได้จากคำค้น เช่น คณบดี มีมากกว่าหนึ่ง สามารถนำเมาส์ไปวางบนข้อความดังกล่าวเพื่อดูสังกัดของคำค้น หรือคลิกบนข้อความเพื่อกลับไปสู่หน้าต้นสังกัดของคำค้น
     4. หากโทรจากภายในมหาวิทยาลัยฯ กดหมายเลขภายใน 4 ตัว ที่ท่านต้องการติดต่อ
     5. หากโทรจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ กด 0 7428 แล้วตามด้วยหมายเลข 4 ตัว ที่ท่านต้องการติดต่อ

เว็บไซต์ http://phonebook.psu.ac.th

ระบบสืบค้นไปรษณียภัณฑ์

เว็บไซต์ http://docfinder.psu.ac.th/post/

ระบบสืบค้นไปรษณียภัณฑ์ คือจดหมายที่จ่าหน้าซองส่งถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยไม่ได้ระบุชื่อ คณะ/หน่วยงาน หรือตู้เช่าไปรษณีย์ ซึ่งไปรษณีย์ภัณฑ์ที่สามารถสืบค้นได้ ได้แก่ EMS ลงทะเบียน พัสดุ ธนาณัติ DHL (จดหมายธรรมดาสืบค้นไม่ได้)

ระบบสารสนเทศบุคลากร

เว็บไซต์ https://hrmis.psu.ac.th/home/home.aspx

ระบบงาน MIS ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาและใช้มาแล้วเป็นเวลาประมาณ 15 ปี ต่อมาทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นว่า ระบบงาน MIS ที่ใช้อยู่บนเครื่อง VAX 11/785 นั้นได้ใช้งานมานานแล้ว และเกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ถูกใช้งานมานาน อีกทั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ค่อนข้างล้าสมัยหากเทียบกับเทคโนโลยีในขณะนั้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์มาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ HP K200 Memory 128 MB Hard disk 10 GB OS HP-Ux10.01 และใช้ซอฟต์แวร์ ORACLE Version7 ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความสามารถสูงและใช้ได้ดีกับระบบฐานข้อมูลใหญ่ๆ และได้พัฒนาระบบงาน MIS ขึ้นใหม่จากงานเดิมที่ใช้อยู่เป็นหลัก และได้ทำการเพิ่มเติมในบางส่วนตามความต้องการใหม่ทั้งในส่วนของคณะและหน่วยงานกลาง เพื่อให้การใช้ข้อมูลที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความต้องการทั้งของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันระบบงาน MIS ของมหาวิทยาลัย มีอยู่ทั้งสิ้น 5 ระบบงาน ได้แก่

          1. ระบบงานการเงิน
          2. ระบบงานเงินเดือน
          3. ระบบงานทะเบียนนักศึกษา
          4. ระบบงานครุภัณฑ์
          5. ระบบงานบุคลากร

ระบบสืบค้นเงินเดือน

เว็บไซต์ https://payroll.psu.ac.th/

ระบบสืบค้นเงินเดือน ม.อ. สำหรับบุคลากรใน ม.อ. สืบค้นการจ่ายเงินเดือนปัจจุบันและย้อนหลังได้

เช็คอีเมล์(PSU :: Webmail)

เว็บไซต์ https://webmail.psu.ac.th

PSU :: Webmail Login เป็นบริการ ITพื้นฐานสำหรับบุคลากร โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถใช้บริการพื้นฐานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการโดยต้องใช้ PSU Passport เป็นกุญแจสำหรับเข้าใช้บริการ ซึ่ง E-Mail Address บุคลากรจะได้ E-Mail Address อัตโนมัติจากระบบ โดยจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ มี จุด และตามด้วยนามสกุลตัวแรก ตามด้วย @psu.ac.th เช่น naowarat.s@psu.ac.th เป็นต้น