หน่วยงานอื่นๆ

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วยหน่วยงานอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 • โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์
 • พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
 • เครือข่ายวิจัยชุมชน
 • หน่วยเภสัชสารสนเทศ DIC คณะเภสัชฯ มอ.
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • โครงการบัณฑิตอาสา
 • ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 • โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์

  เว็บไซต์  http://www.psuwit.psu.ac.th

  โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการพัฒนากำลังคนเชิงรุกเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจะมีทุนการศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปริญญาเอก

  พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี

  เบอร์ติดต่อ 0-7428-8067
  เว็บไซต์ http://www.nhm.psu.ac.th

  "พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี " หรือ "Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Meseum" พิพิธภัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม พร้อมทั้งมีพระราชานุญาติให้อัญเชิญพระนามาภิไทยย่อ "สธ" มาประดิษฐาน พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี จึงดำเนินภารกิจเพื่อ สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยพิพิธภัณฑ์มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นภาคใต้ได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติวิทยาของคาบสมุทรไทย เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี เปิดทำการ วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราค่าเข้าชม นักเรียน นักศึกษา 15 บาท บุคคลทั่วไป 30 บาท

  เครือข่ายวิจัยชุมชน

  เบอร์ติดต่อ074-286947
  เว็บไซต์ http://crn.psu.ac.th/

  จากการดำเนินงานโครงการมุ่งสู่บูรณาการงานวิจัยกับชุมชนซึ่งมี รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า เป็นหัวหน้าคณะ ทำงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว มีข้อสรุปว่าทุกส่วนต้องการให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่แบบ one stop service ที่เป็นทั้ง inlet และ outlet ในงานวิชาการและงานวิจัย ให้แก่ ชุมชน นักวิชาการและอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีความต้องการจากชุมชนในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และเพื่อให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสรับรู้ความต้องการของชุมชน สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาจึงรับอาสาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความต้องการระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และชุมชน โดยจะทำหน้าที่ในการประสานงานสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและ ชุมชน พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการงานวิจัยของชุมชน จัดให้มีการระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและชุมชน เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ และจัดทำอนุกรมชุดความรู้ มอ. (PSU Technical Report Series) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้รับรู้ถึงความต้องการของชุมชน และสามารถพัฒนางานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน และเป็นช่องทางสำหรับชุมชนที่ต้องการติดต่อเพื่อหาข้อมูลหรือนักวิจัย รวมทั้งจัดทำวารสารสงขลานครินทร์ปริทรรศน์ (PSU Review) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้งานในชุมชน

  หน่วยเภสัชสารสนเทศ DIC คณะเภสัชฯ มอ.

  เว็บไซต์ : http://drug.pharmacy.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  หน่วยเภสัชสารสนเทศ DIC คณะเภสัชฯ มอ. เป็นเครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศโดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  เว็บไซต์  http://www.psuradio88.com

  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ต้องจัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและพัฒนาตามภารกิจหลักของสถานีวิทยุฯ เริ่มกระจายเสียงด้วยระบบสเตอริโอผ่านคลื่นความถี่เอฟเอ็ม 88.0 เมกกะเฮิร์ต อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 โดยมีวัตถุประสงค์แรกก่อตั้ง เพื่อเป็นแหล่งวิชาการให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ฝึกปฏิบัติงานด้านอุปกรณ์เครื่องเสียงและเครื่องส่งวิทยุ ในระยะแรกมีกำลังส่งครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก มีช่วงเวลาออกอากาศเพียง 5 ชั่วโมงต่อวัน เฉพาะช่วงกลางคืน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาสินค้า ต่อมาในปี 2526 จึงได้รับอนุญาตให้ทำการโฆษณาสินค้าได้ เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดิน และได้ขยายเวลาออกอากาศในช่วงกลางวัน และในปี 2550 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและอุปกรณ์ส่วนควบบนเขาคอหงส์ ทำให้สามารถขยายกำลังส่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่บางส่วนของจังหวัดใกล้เคียง

  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการพัฒนาเป็นลำดับ ปัจจุบันเป็นสถานีวิทยุที่มีสัดส่วนของรายการประเภทความรู้และข่าวสารสูงที่สุด เมื่อเทียบกับสถานีวิทยุอื่นๆ ในภาคใต้ ข้อได้เปรียบนี้เกิดจากการที่เป็นสถานีวิทยุของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรทางวิชาการที่มีความรู้ในสาขาต่าง ๆ สามารถอธิบายและตอบข้อสงสัยของชุมชนตามความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลได้ ผ่านทางรายการสารคดีเชิงวิชาการ และรายการสนทนาต่าง ๆ เช่น รายการสภากาแฟ, รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน และรายการรอบรั้ว มอ.วันอาทิตย์ เป็นต้น และยังเสริมแนวทางการตอบสนองสังคมด้วยรายการที่รับฟังความต้องการของชุมชน เช่น รายการแลบ้านแลเมือง เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน นำสู่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาต่อไป อันเป็นการสนองต่อภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ “การให้บริการชุมชน”

  นอกจากนี้ ในยุคของโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถรับข่าวสารซึ่งถ่ายทอดผ่านดาวเทียมจากสถานีวิทยุซึ่งอยู่ต่างทวีป เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับฟังข่าวที่รวดเร็ว ฉับไว และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น ข่าว VOA จากสหรัฐอเมริกา, ข่าว BBC จากประเทศอังกฤษ และ ข่าว CRI จากประเทศจีน เป็นต้น

  ในปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหม่ โดยให้มีผู้จัดการมืออาชีพมาบริหารกิจการทั้งหมดแทนการให้เอกชนแบ่งเช่าช่วงเวลา เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

  แนะนำรายการข่าวมหาวิทยาลัย

       1. สภากาแฟ เป็นรายการสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง และสาระความรู้ทั่วไป ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 -11.00น. และในวันเสาร์(จิบกาแฟข้างสภา) เวลา10.00 -12.00น.
       2. เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน เป็นรายการสนทนาที่เกิดจากความร่วมมือของสถานีวิทยุในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความต้องการจะเสนอข่าว สาระความรู้ และสารคดี ให้ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งออกอากาศพร้อมกัน ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.00 -13.00น.
       3. แลบ้านแลเมือง เป็นรายการสนทนาที่มีเป้ามายเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน จากนั้นประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ รวมถึงให้สาระความรู้ในเรื่องต่างๆ แก่ประชาชนด้วย ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 -17.00น.
       4. รอบรั้ว ม.อ.วันอาทิตย์ เป็นรายการสนทนาที่นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัย การประชุมสัมมนา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต และเขตการศึกษาเป็นหลัก ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 – 19.00น.

  โครงการบัณฑิตอาสา

  เว็บไซต์ : http://volunteer.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ พัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นชุมชนวิชาการ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขา ที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นองค์ความรู้และมีมูลค่าเพิ่ม อันเป็นการเพิ่มความเข้าใจท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานวิจัยจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับชุมชนในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดความต่อเนื่องและความเชื่อมโยงกับชุมชน การนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงยังมีน้อย และงานวิจัยส่วนใหญ่ ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

  สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ เล็งเห็นว่าการเปิดโอกาสให้บัณฑิตเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโยงนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับชุมชน ให้สามารถทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง และพัฒนาหรือต่อยอดงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมและพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตให้มีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ จึงได้จัดโครงการบัณฑิตอาสาขึ้น ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าว และทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนมากยิ่งขึ้น

  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

  เบอร์ติดต่อ +66 (0) 7428 9900
  เว็บไซต์ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี : http://www.psuicc.com/

  ข้อมูลทั่วไป

  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จัดสร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อเป็นศูนย์ประชุมระดับนานาชาติแห่งใหม่ของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ริมถนนปุณณกันต์ เพียง 9 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ใกล้สถานที่สำคัญและแหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมทางใต้ที่นำมาประยุกต์ เพื่อให้เป็นศูนย์ประชุมอันทันสมัยเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ระบบแสง-เสียงและโสตทัศนูปกรณ์ครบครันสำหรับการจัดประชุมและการจัดแสดงนิทรรศการ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้