สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วยสถาบันที่ให้บริการผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ
โดยมีสถาบันทั้งหมด 8 สถาบัน ดังต่อไปนี้

 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
 • สถาบันสันติศึกษา
 • สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
 • สถาบันขงจื้อ
 • สถาบันวิจัยระบบนำส่งยา
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
 • สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  เว็บไซต์  http://www.smes.psu.ac.th/index.htm

  ข้อมูลทั่วไป

  เป็นศูนย์รวมของข้อมูลและบริการแนะนำ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ทราบข้อมูลอย่างครบวงจรและสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งด้านการส่งเสริมพัฒนาและด้านการกำกับควบคุม โดยเป็นแหล่งบริการแรกที่ SMEs จะได้พึ่งพิงในการเริ่มธุรกิจหรือแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากการแนะนำให้ข้อมูล

  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้

  เว็บไซต์ http://hsmi.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ สจรส.มอ. ภาคใต้ ม.อ. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัยที่เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.) และได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัย ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง สนับสนุนและส่งเสริม งานวิจัยระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต้ โดยสร้างองค์ความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและหลากหลายของชุมชนใน พื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพ

  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากองค์กรพัฒนาเอกชน และจากชุมชน เพื่อให้เป็นกลไกในการทำงานที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง

  3. เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ

  สถาบันสันติศึกษา

  โทรศัพท์ : 074-289450-4
  โทรสาร : 074-289451
  email : psu-peace@group.psu.ac.th
  เว็บไซต์ : http://peacestudies.psu.ac.th

  วิสัยทัศน์

  เป็นชุมชนวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้และมนุษยชาติตามแนวทางสันติวิธีเพื่อสร้างสังคมสันติสุข

  พันธกิจ

  1. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อเป็นทุนทางปัญญาของสถาบัน

  2. บูรณาการองค์ความรู้ตามแนวทางสันติศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์และสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

  3. กระตุ้นและขับเคลื่อนแนวคิดสันติวิธีเพื่อสร้างความเสมอภาคในสังคม

  แนะนำสถาบัน

  สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นองค์กรวิชาการด้านสันติศึกษาแห่งแรกในภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยการเสนอแนะของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ดร.เอกวิทย์ ณ ถลางและคุณโสภณ สุภาพงษ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและการนำของรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสันติวิธีด้วย กระบวนการด้านการจัดการความขัดแย้ง ด้านจิตตปัญญาศึกษา (การพัฒนามิติทางจิตใจ) ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสันติวิธีในวิถีอิสลาม ภารกิจหลักของสถาบันประกอบด้วย การเรียนการสอนโดยระดับปริญญาตรีเปิดสอนรายวิชาเลือก ระดับปริญญาโทเปิดสอนสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

  ปัจจุบัน สถาบันสันติศึกษามีฐานะเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยระดับเทียบเท่าคณะมุ่งเน้นการเรียนรู้ในเชิงองค์รวมเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีศักยภาพในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดสันติภาพ ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีความร่วมมือทั้งการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการกับคณะต่างๆ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะรัฐศาสตร์ วิทยาการสื่อสาร อีกทั้งมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Royal Road University ประเทศแคนาดา Universiti Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย

  หน่วยงานภายในคณะ

  สำนักงานเลขานุการสถาบันสันติศึกษา
  ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Center)
  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education Center)
  ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Studies Center)
  ศูนย์สันติวิธีในวิถีอิสลาม (Islamic Perspective for Peace and Development Center)

  ภารกิจ

  (1) การสอน โดยเปิดสอนรายวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

  (2) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งในสังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตรเหมาะสมกับวิถีสังคมไทยร่วมสมัย

  (3) การบริการวิชาการ โดยให้บริการสังคมและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในรูปแบบการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การอบรม – สัมมนา และการบรรยายพิเศษ

  (4) การส่งเสริมสันติวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งสันติผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นต้นว่า โครงการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม โครงการคุยผ่านหนัง การสนับสนุนกิจกรรมชมรมสันติศึกษา โครงการนักศึกษากับการสร้างสันติภาพภาคใต้ (Dream Keeper II) การอบรมระยะสั้นด้านจิตตปัญญาศึกษา

  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

  เว็บไซต์  http://www.corin.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดยกรมวิเทศสหการและทบวงมหาวิทยาลัย กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)
  ภายใต้โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถาบันที่เป็นมืออาชีพ ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของประเทศ ดำเนินการวิจัย บริการวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง สถาบันฯ มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นสถาบัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและลุ่มน้ำที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทยและในภูมิภาคในการส่งเสริมการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ลุ่มน้ำ สถาบันได้ มุ่งเน้นการใช้วิธีการบูรณาการ ความร่วมมือแบบพหุภาคี และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง สถาบันฯ มีศักยภาพในด้านการขับเคลื่อนกระบวนการเทคนิคและวิธีการให้เห็นเป็นรูปธรรมด้านงานวิจัยและการเรียนรู้ ในพื้นที่การปรับปรุงนโยบายการศึกษาและอบรมซึ่งใช้แนวคิด “การเรียนรู้โดยผ่านการลงมือทำ”

  ผลงานในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความชำนาญการในการเป็นสถาบันเฉพาะทางที่ดำเนินโครงการวิจัยและงานบริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรแบบองค์รวมจากการปฎิบัติจริงในพื้นที่ เน้นการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนา นอกเหนือจากงานวิจัยแล้ว สถาบันฯ เป็นองค์กรที่ผลงานโดดเด่นด้านงานวิเทศสัมพันธ์ และการพัฒนาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง แบบบูรณาการ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ และโครงการต่างๆ ทั้งใน ประเทศและประเทศลุ่มน้ำโขง เป็นสถาบันที่พึ่งตนเอง มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ

  สถาบันขงจื้อ

  เว็บไซต์ : http://www.confucius.psu.ac.th

  สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Office of Chinese Language Council International (เรียกชื่อย่อว่า ฮั่นปั้น) จะเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันที่มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ กับกว่างซี นอร์มอล ยูนิเวอซิตี้ ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้น วัตถุประสงค์หลักของสถาบันขงจื้อคือ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้น เป็นการเปิดกว้างโอกาสทางการศึกษาในเรื่องภาษาจีน และวัฒนธรรมจีนให้แก่ประชาชนไทยที่สนใจภาษาจีน เพื่อพัฒนาการศึกษาทางด้านภาษาจีนให้มีมาตรฐานมากขึ้น และสิ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

  สถาบันวิจัยระบบนำส่งยา

  เว็บไซต์ : http://dds.pharmacy.psu.ac.th

  The Drug Delivery System Research Center consists of an interdisciplinary team of faculty from the department of Pharmaceutical Technology and department of Pharmaceutical Chemistry. The team of experts is taking a synergistic, interdisciplinary approach to research and graduate education in delivery of therapeutic agents. For this purpose, the drug delivery Research Center was awarded a grant of 5,000,000 Baht spread over five years beginning on July 1, 2007. In April 2007, the center was officially recognized by the University Senate for its present and future contribution to drug delivery.

  Most important component of the Drug Delivery System Research Center is the Advisory board, which is composed of the dean and representatives from different disciplines. Drug Delivery Research Center has sponsored a seminar program. Faculty in the Drug Delivery System Research Center has submitted interdisciplinary research proposals, while the center providing seed grants to encourage new research initiative and to support graduate students in research projects. The Drug Delivery Research Center also hosts an annual conference.

  สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)

  เว็บไซต์ : http://www.rdh.psu.ac.th

  ข้อมูลทั่วไป

  สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ความคิดในการก่อตั้งเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2546 เพื่อขยายศักยภาพของนักวิชาการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาวะภาคใต้ หลังจากการพิจารณาข้อเสนอแนะจากหลายฝ่าย การก่อตั้งสำเร็จเรียบร้อยและเริ่มทำงานตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2547

  สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

  เว็บไซต์ : http://www.bme.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสถาบันเครือข่ายวิจัยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 ภายใต้ความตกลง ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายวิจัยตลอดจน จัดการ ประชุมแห่งชาติประจำปี และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อถ่าย ทอดเทคโนโลยี นอกจากนั้นสถาบันฯ ยังมีภาระกิจในการสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร ซึ่งงานวิจัยได้พัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนสามารถสร้างนวัตกรรม จดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ และกำลังจะดำเนินการจดสิทธิบัตร และสร้างต้นแบบ เชิงพาณิชย์อีกหลายรายการ

  นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนในการนำเอาเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัย ไปผลิตและจำหน่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์