วิทยาเขตภูเก็ต

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตภูเก็ต ตั้งอยู่ที่อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต มีคณะ/หน่วยงาน จัดการศึกษาดังนี้

คณะการบริการและการท่องเที่ยวเบอร์ติดต่อ : 0-7627-6200
เว็บไซต์ : http://www.fht.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

คณะการบริการและการท่องเที่ยว เป็นคณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติทุกสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นับตั้งแต่เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ.2537 ซึ่งมีนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 40 คน จนถึงปัจจุบันในปีการศึกษา 2551 มีนักศึกษาของคณะฯ ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรต่างๆ ในชั้นปีที่ 1 – 4 รวมกันถึง 738 คน

จากการวิจัยและติดตามผลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งสำรวจในแต่ละปีพบว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะการบริการและการท่องเที่ยวนั้น นอกเหนือจากการมีความรู้และมีทักษะวิชาการ/วิชาชีพ ซึ่งเป็นจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชาแล้ว สิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของบัณฑิต คือความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้อัตราการได้งานและการทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาของผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในกลุ่มสูงสุดของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาโดยตลอด

คณะวิศวกรรมศาสตร์เว็บไซต์  :  http://www.coe.phuket.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้มีการขยายหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขึ้น โดยเป็นความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาหาดใหญ่ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่มาจังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ : เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
เบอร์ติดต่อ : 0-7627-6106, 0-7627-6118-20
เว็บไซต์ : http://te.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ คุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งวิชาการที่ทันสมัย

พันธกิจ

         1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรม จริยธรรมเป็นนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและรอบรู้มีความเข้าใจและสำนึกอันดีต่อตนเอง สถาบันและสังคม
         2. พัฒนาผลงานทางวิชาการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้และอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นฝั่งทะเลอันดามัน และประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้จริง
         3. สนับสนุน ส่งเสริมความพร้อมของบุคลากรทางด้านคุณวุฒิและผลิตผลงานทางวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
         4. เป็นผู้นำในการบริการวิชาการด้าน ICT และสิ่งแวดล้อม
         5. ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เขตการศึกษาภูเก็ต ได้แยกตัวออกมาจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตและจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 เป้าหมายหลักอยู่ที่การผลิตบัณฑิตและผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้จริง มีทีมงานที่เข้มแข็งทั้งอาจารย์และสายสนับสนุน มีงานวิจัยที่โดดเด่น มีหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์(ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์) และที่กำลังพัฒนาเป็นจุดเด่นต่อไปคือด้าน Animation และ Multimedia รวมทั้งงานวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฝั่งอันดามัน

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและรอบรู้ มีความเข้าใจและสำนึกอันดีต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เน้นการเรียนรู้พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ และอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชายฝั่งทะเลอันดามันและประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้จริง เป็นผู้นำในการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทุกหลักสูตร เน้นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดให้ 30% ของวิชาด้านคอมพิวเตอร์สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีโดยนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานครั้งแรกอย่างน้อย 320 ชั่วโมง และนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในแผน ก สหกิจศึกษา คือ ทำงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงานภายใต้การควบคุมของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าเรียนในแผน ข (ฝึกงาน) ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกงานครั้งที่ 2 อีก 320 ชั่วโมง และเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล ให้พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและพัมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภูเก็ต (The Greater Phuket digital Paradise : PhD) ทำให้มีการตื่นตัวและกำลังสนับสนุนจากท้องถิ่นอย่างเต็มที่

หน่วยงานภายในคณะ

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย หน่วยงานภายในดังนี้

-สำนักงานคณบดี

-ฝ่ายวิชาการ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาโท

-สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 สาขาดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3. สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิเทศศึกษาเบอร์ติดต่อ : 0-7627-6262
เว็บไซต์ : http://www.fis.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิเทศศึกษา เป็นคณะวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาภาษา รายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรายวิชาสหวิทยาการในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษาจึงมุ่งดำเนินงานวิจัยและการจัดศึกษารวมทั้งการบริการวิชาการในด้านอาณาบริเวณศึกษา นานาชาติศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม โดยสร้างและประสานความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างสันติสุข

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเบอร์ติดต่อ : 0-7627-6402-4
เว็บไซต์ : http://www.pcc.psu.ac.th

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย และจะเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองการพัฒนาและความต้องการการศึกษาตลอดชีพของท้องถิ่นและสากล

พันธกิจ

  • ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล
  • สร้างศักยภาพในการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน
  • ศึกษา ความต้องการของพื้นที่และสนับสนุนการวิจัยในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคนและสังคม

พ.ศ. 2516 -2518 ศ.น.พ. สวัสดิ์ สกุลไทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในขณะนั้นได้ริเริ่มแนวคิดจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ของมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน ที่เรียนของนักเรียนมัธยมปลาย ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตบางสาขา การขาดแคลนบุคลากรระดับกลางในตลาดแรงงาน และไม่มีสถาบันอุดมศึกษาใดในขณะนั้นที่จัดการศึกษา ด้านอาชีพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2520 เพื่อศึกษาระดับประกาศนียบัตร ( 2 ปี ) สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2529 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็น วิทยาลัยชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย มีภารกิจหลักสองด้านคือ บริการวิชาการแก่ชุมชน และจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ( 2 ปี ) โดยเปิดสอน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาเหมืองแร่ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาเทคนิคการเกษตร สาขาศิลปะประยุกต์ สาขาเทคโนโลยียาง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขารักษาความปลอดภัย ( ไม่มีผู้เรียน )

หลังจากนั้นได้จัดตั้ง วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอีกวิทยาเขตหนึ่งของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต บางสาขาไปเปิดสอน การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ในช่วงแรก อาศัยสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล เป็นที่สอนใช้อาจารย์พิเศษในท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการภายในจังหวัด ระยะต่อมาจึงมีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเอง ในช่วง 10 ปีแรกของการดำเนินงาน ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนมาก ผู้ที่จบการศึกษาออกไป ประกอบอาชีพได้หมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาจำนวนผู้สนใจ เรียนลดน้อยลงทุกปี จนถึงจุดต่ำสุดในปี พ.ศ. 2536

จากการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตพบว่า วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร ( 2 ปี ) ทำให้เกิดควมสับสน เมื่อเปรียบเทียบกับ วุฒิอนุปริญญา ( 2 ปี )ของสถาบันการศึกษาอื่น ทั้งที่ หลักสูตรเหมือนกันไม่สามารถเทียบโอน เข้าศึกษาต่อปี 3 ,4ของมหาวิทยาลัยได้ ถูกตีค่าเงินเดือนต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ และช่วงเวลาดังกล่าว มีสถาบันศึกษาเปิดเพิ่มมากขึ้น ทั้งของรัฐและเอกชนผู้เรียนมีโอกาสเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยและสามารถเรียนต่อเนื่อง จนจบปริญญาตรี อันเป็นค่านิยมของผู้เรียนในปัจจุบัน โอกาสทางการศึกษามีมากขึ้น แม้กระทั่งการเกิด โครงการวิทยาลัยชุมชนของกระทรวงศึกษาธิการ 77 แห่ง ทั่วประเทศในขณะนั้น ทำให้ผู้เรียน เข้าใจว่าเป็นโครงการเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2539 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้ปรับหลักสูตร จากระดับประกาศนียบัตร ( 2 ปี) เป็นหลักสูตรอนุปริญญา ( 3 ปี ตามเกณฑ์ทบวงมหาวิทยาลัย) แต่ยังประสบปัญหาเช่นเดิม ปี พ.ศ. 2540 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้รับความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้งดรับ นักศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาเพื่อปรับบทบาท และรูปแบบใหม่ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน