วิทยาเขตปัตตานี

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตปัตตานี ตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มี 7 คณะ ดังนี้
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาการสื่อสาร
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์  เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  ผลิตและพัฒนาบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ ที่มีมาตรฐานวิชาชีพและสร้างผลงานทางวิชาการที่มี คุณภาพระดับสากลในปี พ.ศ. 2555

  พันธกิจ

  1. ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพที่มีภาวะผู้นำ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะทางสังคม ที่พึงประสงค์ และกระจายโอกาสการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  2. สร้างผลงานการวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่ส่งผลต่อการผลิตบัณฑิต อย่างมี คุณภาพ การพัฒนาการศึกษาและสังคม
  3. พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นชุมชนทางวิชาการและ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ
  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยเน้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพศึกษาศาสตร์และการ สร้างทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายให้แก่บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์

  คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดสอนเป็นคณะที่สอง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อปีที่ พ.ศ.2511 รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 60 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 คน และสาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 25 คน ใช้อาคารเรียน ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 (ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนด วันดังกล่าว เป็น วันรูสะมิแล) มีอาจารย์จำนวน 11 คน ศาสตราจารย์นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก คณะศึกษาศาสตร์นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เปิดสอน ในภาคใต้

  ในระยะแรก คณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ผลิตครูระดับปริญญาตรี ที่สอนระดับมัธยมศึกษา ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ และเพื่อขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาในวิชาการศึกษา ออกไปสู่ส่วนภูมิภาคให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐ ตามแผน พัฒนาภาคใต้ พร้อมกันนั้นจะร่วมมือกับ ชุมชนในการปรับปรุงการศึกษา และยกระดับ วิทยฐานะ ของครูอาจารย์ให้สูงขึ้นด้วย ปีการศึกษา 2511 เป็นปีแรกที่ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดทำการสอน ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศาสตร์ ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ ขยายภารกิจเพื่อตอบสนอง ความต้องการของสังคม ตามศักยภาพและความพร้อม โดยมีพัฒนาการมาตามลำดับ โดยปัจจุบันประกอบด้วยภาควิชาพลศึกษา การศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนอนุบาลสาธิต

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างปัญญาให้แก่สังคม

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับประเทศและนานาชาติ
  2. พัฒนาองค์ความรู้โดยสร้างความเข้มแข็งในการวิจัย
  3. บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้ อนุมัติให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และต่อมาได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2518 เพื่อสนองนโยบายที่คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ได้วางไว้ว่าจะให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นศูนย์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม

  ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วย 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ ภาควิชาภาษาตะวันออก และภาควิชาภูมิศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th

  วิสัยทัศน์

  เป็นคณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพและบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นคนดี สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะสากล
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้มีความเข้มแข็งในระดับสากล
  3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ และสร้างเสริมเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งและมั่นคงของสังคม
  4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

  การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช 2521 เนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์ กล่าวคือ ให้มีคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการพัฒนาภาคใต้ เพื่อผลทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของชาติ เพิ่มจาก 2 คณะที่มีอยู่เดิมคือ คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้ง “คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ขึ้น

  ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรของภาคใต้ และให้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงกลางปีพุทธศักราช 2524 จึงได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”คณะกรรมการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2528 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดตั้งเป็นคณะลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยหน่วยงานภายในดังนี้

  1. สำนักงานเลขานุการ
  2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์
  3. ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
  4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  5. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  6. ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  7. ศูนย์เครื่องมือกลาง
  8. สถานีวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา
  9. ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

  สาขาวิชาที่เปิดสอน

  ระดับปริญญาเอก

  • สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
  • สาขาวิธีวิทยาการวิจัย

  ระดับปริญญาโท

  • สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
  • สาขาฟิสิกส์พอลิเมอร์
  • สาขาเคมีประยุกต์
  • สาขาชีววิทยาประยุกต์
  • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • สาขาวิธีวิทยาการวิจัย

  ระดับปริญญาตรี

  • สาขาเทคโนโลยียาง
  • สาขาเคมี-ชีววิทยา
  • สาขาเคมีอุตสาหกรรม
  • สาขาฟิสิกส์
  • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
  • สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
  • สาขาเทคโนโลยีการประมง (กลุ่มวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
  • สาขาเทคโนโลยีการประมง (กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)

  คณะศิลปกรรมศาสตร์  เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้นำทางด้านศิลปกรรมในภูมิภาคจนถึงระดับชาติและสากล

  พันธกิจ

  ดำเนินกิจกรรมตามแนวพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นพันธกิจ 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในศาสตร์ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์”ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 240 (7/2543) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2543 ได้พิจารณาเรื่องโครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อจากโครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ เป็นโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ และเห็นชอบให้นำเสนอทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป

  สำหรับการจัดตั้งหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานในกำกับที่ขอใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งได้ดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2545 จำนวน 2 สาขาวิชา 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง) ในปีการศึกษา 2546 ได้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ และในปีการศึกษา 2549 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีแผนที่จะเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 สาขา คือ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการตามภารกิจทางด้านการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  คณะวิทยาการสื่อสาร  เว็บไซต์: http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะวิทยาการสื่อสารมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีที่ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม เป็นเลิศในการวิจัยด้านการสื่อสารเพื่อสันติ เป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อและบริการวิชาการด้านวิทยาการสื่อสารในภูมิภาค และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

  พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีที่ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม
  2. มุ่งเน้นการวิจัยด้านวิทยาการสื่อสารเพื่อสันติในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม
  3. พัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อและบริการวิชาการด้านวิทยาการสื่อสารในภูมิภาค
  4. ปฏิบัติทุกภารกิจของคณะโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

  คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นคณะวิชาที่เน้นการบูรณาการศาสตร์แห่งการสื่อสาร คือ "นิเทศศาสตร์" กับ "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตแห่ง "สังคมสารสนเทศ" (information society) และ "สังคมฐานความรู้" (knowledge-based society) ที่จะต้องพร้อมด้วยศักยภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาตนให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพ ทางวิชาการ และทางสังคมในอนาคต

  คณะรัฐศาสตร์  เว็บไซต์ : http://polsci.pn.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  มุ่งเป็นเลิศในองค์ความรู้รัฐศาสตร์ชายแดนใต้ โลกมลายูและสากล

  พันธกิจ

  1. สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาและการปกครองทางสังคม
  2. สร้างองค์ความรู้เพื่อประชารัฐสันติสุขและความเป็นธรรมในสังคม
  3. สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

  เดิมรัฐศาสตร์มีฐานะเป็นเพียงวิชาโทและสนับสนุนวิชาของเอกพัฒนาสังคม และเอกภูมิศาสตร์ ปี 2521 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พิมพ์ เอกสารหลักสูตรเปิดรับนักศึกษาใหม่ผิดพลาด โดยระบุว่ามีวิชาเอกรัฐศาสตร์ จึงมีนักศึกษาจำนวน 34 คน เรียนวิชาเอกนี้ พอเข้ามาศึกษาแล้ว ช่วงเทอม 2 ปรากฏว่า อาจารย์นิภา ไชยเศวต แจ้งว่ายังไม่ได้ขอหลักสูตรเปิดเป็นวิชาเอกรัฐศาสตร์ นักศึกษาทั้ง 34 คน จึงส่งรายชื่อถึง อ.มาเนาะ ยูเด็น เพื่อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว มกราคม 2523 ขีดเส้นตายให้นักศึกษาจำเป็นต้องเลือกวิชาเอก โดยได้รับการกดดันจากฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ บางท่านในคณะด้วย จึงทำให้เหลือ ผู้ตั้งใจจริงเพียง 7 คน รวมตัวกันเป็นทางการ เพื่อกดดันคณะและมหาวิทยาลัยอย่างลับๆ ปลายปี 2524

  หลังจากที่เข้าไปเจรจาทั้งกับทางคณะ และมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมกันหลายหน โดยมีอาจารย์ที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และเต็มใจ คือ อาจารย์ กวี ศิริธรรม (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) อาจารย์พีรยศ ราฮิมมูลา อาจารย์มาเนาะ ยูเด็น และอาจารย์วันเนาว์ ยูเด็น โดย อาจารย์ พีรยศ ได้รับมอบหมายให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเดินทางไปเสนอหลักสูตร ที่ทบวงมหาวิทยาลัย ยกฐานะของรัฐศาสตร์ให้เป็นวิชาเอก โดยแบ่งรัฐศาสตร์ เป็น 2 แผน คือ แผน ก. รัฐศาสตร์ทั่วไปและแผน ข. รัฐศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้เหตุผลว่าจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่พิเศษ รัฐศาสตร์ของปัตตานีจึงควรมีอะไรที่พิเศษด้วย ทางทบวงมหาวิทยาลัย จึงยอมรับหลักสูตรดังกล่าว และได้รับการอนุมัติตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมาและได้มีการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2537

  ต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 279 (3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 เพื่อให้เป็นคณะที่เชื่อมโยงการปกครองกับวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต ทำการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นการเรียนการสอน สาขาวิชาการปกครอง นโยบายสาธารณะ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดคล้องกับสภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้ตัดโอนอัตราอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา จากแผนกวิชาเอกรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 และในภาคการศึกษา 1/2549 ได้ตัดโอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐศาสตร์

  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  โทรศัพท์ : 0-7333-1305
  โทรสาร : 0-7334-8726
  เว็บไซต์ : http://www.cis.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  วิทยาลัยอิสลามศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําทางวิชาการด้านอิสลามศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยมุสลิมและภูมิภาคอย่างสมดุล โดยยึดอัลอิสลามเป็นบรรทัดฐาน

  พันธกิจ

  1. ดําเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. ผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา
  3. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับวิทยาการอิสลามและสังคมมุสลิมในประเทศไทย
  4. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่สังคม สร้างความเข้าใจอันดี และพัฒนาสังคมไทยมุสลิมและภูมิภาคอย่างสมดุล
  5. ทํานุบํารุง รักษาและถ่ายทอดคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิมที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม
  6. เป็นสถาบันนานาชาติทางสาขาอิสลามศึกษาภายในปี 2554

  แนะนำคณะ

  วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการ และศิลปวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตกำลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไปในทุกสาขา ปัจจุบันวิทยาลัยอิสลามศึกษาประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน และภาควิชาอิสลามศึกษา

  การจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษาขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สืบเนื่องจากความพยายามในอันที่จะ แก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษ โดยสภาความมั่นคง แห่งชาติ ได้เสนอเป้าหมายและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ และสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอรัฐบาล พิจารณากำหนดเป้าหมายและมาตรการ การพัฒนาพื้นที่ เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ในแผนฯ 5 โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลาม ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาทุกระดับจนถึงขั้นอุดมศึกษา

  ในส่วนของการผลิตบัณฑิตทางด้านอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะเปิดสาขาวิชาการศึกษา อิสลามขึ้นพร้อมๆ กับการริเริ่มจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิชา การศึกษาอิสลามขั้นอุดมศึกษา โดยจะจัดตั้งภาควิชาการศึกษาอิสลาม ซึ่งได้ร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับปริญญาตรีดำเนินการในรูปของแผนกวิชาอิสลามศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ในหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2523 และเพื่อให้การเรียนการสอนสาขาอิสลามศึกษา ดำเนินไปด้วยดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาและคณะกรรมการร่างโครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา เพื่อทำหน้าที่เสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนฯ 5 และมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาและนำเสนอผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทบวงมหาวิทยาลัย นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับการจัดตั้งเป็น วิทยาลัยอิสลามศึกษา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  หน่วยงานภายในคณะ

  สำนักงานเลขานุการ สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน ภาควิชาอิสลามศึกษา

  สาขาวิชาที่เปิดสอน

  ระดับปริญญาเอก

  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

  ระดับปริญญาโท

  หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

  ระดับปริญญาตรี

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายอิสลาม

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาตะวันออกกลางศึกษา

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์อิสลาม

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาขาติ)