วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มี 17 คณะ ดังนี้
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คณะแพทย์ศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะการแพทย์แผนไทย
 • โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
 • โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย


  เบอร์ติดต่อ 0-7442-9084 ,0-7428-6981-5,8, 0-7428-6996
  เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย : http://www.grad.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 โดยเปิดรับ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมีศึกษาเป็นสาขาวิชาแรกและได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2523 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย โดยมีภาระกิจหลัก คือ ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และเป็นหน่วยงาน กลางในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 141 หลักสูตร แยกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 4 สาขา วิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 6 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 96 สาขาวิชา และ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 35 สาขาวิชา

  เบอร์ติดต่อ 0-7442-9084 ,0-7428-6981-5,8, 0-7428-6996

  คณะวิทยาศาสตร์


  เบอร์ติดต่อ 0-7428-8022
  เว็บไซต์ : http://www.sc.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  วิสัยทัศน์

  คณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตชั้นนำของประเทศ และสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเฉพาะทาง

  พันธกิจ

  ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดและบริการวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย วิจัยเน้นการพัฒนาภาคใต้ มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล

  คณะวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นในปีเดียวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2510 โดยมีสำนักงานชั่วคราวที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับภาระงานสอนรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นการเตรียมรับการขยายงานเพื่อก่อตั้งคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคต คณะฯ ได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมีและคณิตศาสตร์ จำนวน 54 คน ในปีพ.ศ. 2512 มีอาจารย์และข้าราชการเพียง 67 คน ประกอบด้วย 5 ภาควิชา และ 1 หน่วยวิชาเท่านั้น

  ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 11 ภาควิชา และ 5 หลักสูตร/ภาควิชา ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เภสัชวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สรีรวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพและชีวโมเลกุลสารสนเทศ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนิติวิทยาศาสตร์ มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 27 สาขาวิชา

  นอกเหนือจากภาระกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว ภาระกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็คือการส่งเสริมด้านการบริการทางด้านวิชาการให้กับชุมชน โดยจะมีทั้งในรูปแบบของการให้คำปรึกษา และด้านการวิเคราะห์วิจัยต่างๆ อาทิเช่น การตรวจสอบคุณภาพน้ำ, การตรวจสอบโปรตีนในยาง และการวิเคราะห์ทางสถิติเป็นต้น

  คณะวิศวกรรมศาสตร์


  เว็บไซต์ : http://www.eng.psu.ac.th/
  เบอร์โทรติดต่อ : 0-7428-7053 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-7428-7111

  ข้อมูลทั่วไป

  วิสัยทัศน์

  ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล

  พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม
  • สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่สากล
  • บูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การสอน
  • สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ที่เปิดกว้างต่อสังคม

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ที่รับนักศึกษาเข้าศึกษา และเป็นคณะที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2510 นักศึกษารุ่นแรกมีจำนวน 50 คน

  “อนึ่ง ม.อ.ย่อมาจาก มหิดลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระนามย่อของสมเด็จพระราชบิดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศวร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไปนิยมเรียกแทนชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยฯ”

  หน่วยงานภายในคณะ

  1.สำนักงานเลขานุการคณะฯ TEL : 0-7428-7107 FAX : 0-7421-2803 E-mail :sarrapee.s@psu.ac.th

  2.ฝ่ายบริการวิชาการ TEL : 0-7428-7088-9 FAX : 0-7445-9399 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
  website : www.acaser.eng.psu.ac.th

  3.ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ TEL : 0-7428-7094 E-mail :info@eng.psu.ac.th

  4.หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ TEL : 0-7428-7430

  5.ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน TEL : 0-7421-2802 FAX : 0-7421-2802

  6.ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Department of Electrical Engineering) http://www.ee.psu.ac.th TEL : 0-7428-7045-6 FAX : 0-7445-9395 E-mail : booncharoen.w@psu.ac.th

  7.ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Department of Mechanical Engineering) http://www.me.psu.ac.th TEL : 0-7428-7035-6 FAX : 0-7421-2893 E-mail : mech@me.psu.ac.th

  8.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (Department of Civil Engineering) http://www.ce.eng.psu.ac.th/civil/index.php TEL : 0-7428-7015-6 FAX : 0-7445-9396 E-mail : nsupit@eng.psu.ac.th หรือ supit.n@psu.ac.th หรือ jamsai.j@psu.ac.th

  9.ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Department of Industrial Engineering) http://www.ie.psu.ac.th/TEL : 0-7421-2892 FAX : 0-7455-8829 E-mail : ie-psu@eng.psu.ac.th

  10.ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Department of Chemical Engineering) http://homepage.eng.psu.ac.th/che TEL : 0-7428-7055-6 FAX : 0-7421-2896 E-mail : lupong.k@psu.ac.th

  11.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Department of Computer Engineering) http://www.coe.psu.ac.th TEL : 0-7428-7075-6 FAX : 0-7421-2895 E-mail : darunee.s@psu.ac.th

  12.ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ (Department of Mining and Materials Engineering) http://www.mne.psu.ac.th TEL : 0-7428-7065-6 FAX : 0-7421-2897 E-mail : thawatchai.p@psu.ac.th

  13.สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน TEL : 0-7428-7185

  14.สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย TEL : 0-7428-7075-6 (ติดต่อ รศ.ดร.สันชัย กมลภิวงศ์)

  15.สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ TEL : 0-7428-7321 (ติดต่อ รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล)

  16.สถานวิจัยเทคโนลีพลังงาน TEL : 0-7428-7035 (ติดต่อ รศ.กำพล ประทีปชัยกูร)

  การจัดการเรียนการสอน

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รวม 12 สาขาวิชา

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศกรรมเมคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท รวม 11 สาขาวิชา

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคสมทบ) และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคสมทบ)

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก รวม 5 สาขาวิชา

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ


  เว็บไซต์ : http://natres.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ
          1. การเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในการผลิตอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
          2. การวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาของชุมชน
          3. การบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

  คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2520 จำนวน 60 คน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพัฒนาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) และเริ่มรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในปี 2530 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาพืชศาสตร์ และเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในปี 2543 ได้ผลิตบัณฑิตแล้ว ปริญญาตรี 28 รุ่น จำนวน 3,848 คน ปริญญาโท 19 รุ่น จำนวน 608 คน และปริญญาเอก 2 รุ่น จำนวน 4 คน

  ปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ มี 6 ภาควิชา 2 หน่วยงาน ดังนี้
          1. ภาควิชาพืชศาสตร์
          2. ภาควิชาสัตวศาสตร์
          3. ภาควิชาวาริชศาสตร์
          4. ภาควิชาธรณีศาสตร์
          5. ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
          6. ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
          7. ฝ่ายวิจัยและบริการ
          8. สำนักงานเลขานุการคณะฯ

  ปรัชญา/ปณิธาน

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยึดพระราชดำรัสของพระบรมราชชนกเป็นปณิธานในการดำเนินงาน คือ

  “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

  วิสัยทัศน์

  คณะทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นคณะชั้นนำด้านการวิจัยเพื่อนำไปสู่คุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นที่พึ่งของชุมชนในภูมิภาค

  พันธกิจ

  1. สร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ผสมผสานระหว่างวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอนและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถทำงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคได้
         2. ดำเนินการวิจัยในหัวข้อที่เป็นปัญหาสำคัญของภาคใต้เกี่ยวกับระบบการผลิตทางการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยประหยัดต้นทุน/ทรัพยากร
         3. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ให้บริการวิชาการ สนับสนุนการแก้ปัญหา ด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแก่ชุมชนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

  วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความรู้ตามมาตรฐานสากล ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีดุลยภาพ และยั่งยืน ใฝ่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างงานประกอบอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ ตลอดทั้งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
         2. วิจัยด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เน้นการแก้ปัญหาสำคัญของภูมิภาคในระบบการผลิต การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
         3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดให้บริการสู่ชุมชนได้ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนำไปสู่การเป็นที่พึ่งของชุมชน

  หลักสูตรและสาขาวิชา

  หลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่เปิดสอนในปัจจุบัน ดังนี้
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 5 สาขาวิชา คือ
   • สาขาวิชาพืชศาสตร์
   • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
   • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
   • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
   • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)

  หลักสูตรระดับปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 7 หลักสูตร คือ
  • สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชากีฏวิทยา
  • สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
  • สาขาวิชาวาริชศาสตร์

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ
  • สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • สาขาวิชาวาริชศาสตร์
  • สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

  รับนักศึกษาปริญญาตรีปีละประมาณ 400 คน ผ่านกระบวนการรับกับ สกอ. รับตรงของมหาวิทยาลัย และโครงการรักเกษตร หลักสูตรบัณฑิตศึกษารับผ่านรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย และรับตรงที่คณะตลอดปี ขณะนี้มีนักศึกษาปริญญาตรีจำนวน 1,281 คน ปริญญาโทจำนวน 256 คน และปริญญาเอกจำนวน 29 คน

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร


  เว็บไซต์ : http://agro.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับสากลเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

  พันธกิจ

  1. ผลิตงานวิจัยและบัณฑิตในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพระดับสากล
  2. บริการองค์ความรู้แก่ชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการพึ่งตนเองในระดับมาตรฐาน

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญในภาคใต้ที่มีส่วนในการพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตรแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี 2519 และในปี 2530 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอยู่ในความดูแลของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาจึงได้รับการยกระดับจากภาควิชา ให้เป็นหน่วยงานระดับคณะ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 5 หน่วยงาน คือ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร และสำนักงานเลขานุการคณะ ต่อมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อประสานงานด้านบริการวิชาการ ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด

  ปัจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตร นับเป็นคณะที่ 14 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง และระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม


  เว็บไซต์ : http://www.envi.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  ผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณาการของภาคใต้ มุ่งสู่มาตรฐานในระดับสากล

  พันธกิจ

  • การจัดการเรียนการสอน ผลิตมหาบัณฑิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในเชิง บูรณาการ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการป้องกันควบคุม และ/หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การวิจัย ผลิตงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และ/ หรือ ความเข้าใจ ประเด็น ปัญหา ในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ วางแผนจัดการป้องกันควบคุม และ / หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
  • การบริการทางวิชาการ ผลิตงานบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ โดย มุ่งเน้นการสะสมองค์ความรู้ งานวิจัยและการนำผลงานไปประยุกต์ใช้วางแผน จัดการป้องกันควบคุมและ/หรือแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม ของหน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่นที่ขอรับหรือต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการได้

  ปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบความต้องการนักวิชาการด้านนี้ของประเทศ และเพื่อสนับสนุน และส่งเสริม การวิจัยในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และนำผลวิจัยเข้าถึงประชาชนกลุ่มที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นที่ จะให้ความรู้ ทักษะ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การประเมินผลกระทบ จากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระยะแรกหลักสูตรดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการสอนแบบสหสาขาวิชา โดย 15 ภาควิชาใน 5 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ คณะแพทยศาสตร์

  ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะให้มีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว และ เพื่อสนับสนุนให้มีการขยายขีดความสามารถ ในด้านการสอน และการวิจัย ตลอดจนการช่วยเหลือ และชี้นำสังคมเกี่ยวกับการจัดการปัญหา สิ่งแวดล้อม ให้มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และได้รับการจัดตั้งเป็น คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2539

         คณะฯ ได้จัดการบริหาร ดังนี้
   • สำนักงานคณะฯ
   • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • สถานวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ
   • สถานวิจัยสารสนเทศทางภูมิสาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา GIS.
   • ศูนย์ปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

  คณะแพทยศาสตร์


  เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ : http://medinfo.psu.ac.th
  เว็บไซต์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : http://hospital.psu.ac.th

  วิสัยทัศน์

  เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นเลิศที่มุ่งสู่ระดับนานาชาติ

  พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
  2. ให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล
  3. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ องค์ความรู้ และนวัตกรรม
  4. บูรณาการภารกิจสำคัญเพื่อชี้นำสังคมและมุ่งสู่ระดับนานาชาติ

  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ใขปัญหาทางด้านสาธารณสุขของภาคใต้และของประเทศ และแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์ โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2515 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้คณะแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2515 โดยรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 35 คน ในเดือนมิถุนายน 2516 โดยระยะแรกใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่เรียนภาคทฤษฎี และใช้โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลา เป็นที่เรียนภาคปฏิบัติ โดยเดือนมีนาคม 2522 มีบัณฑิตที่จบการศึกษารุ่นแรกจำนวน 31 คน

  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ พระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้เป็นสถาบันทางด้านการศึกษาวิจัย การรักษาพยาบาลและฝึกงานของบุคลากร ทางด้านการแพทย์ทุกแขนง และได้พระราชทานนามของโรงพยาบาลในภายหลังว่าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จนกระทั่ง 18 กันยายน 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงกระทำพิธีเปิดโรงพยาบาลแห่งนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียน การสอน และการรักษาพยาบาลของคณะ และเปิดบริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน สามารถเปิดบริการรับคนไข้ใน ได้ จำนวน 635 เตียง

  คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ชุมชน อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จักษุวิทยา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด โสต ศอ นาสิกวิทยา พยาธิวิทยา กุมารเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ รังสีวิทยา ศัลยศาสตร์

  คณะพยาบาลศาสตร์  เว็บไซต์ : http://www.nur.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาในภาคใต้ เริ่มก่อตั้ง ในปี 2516 จัดการศึกษาพยาบาลในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางการศึกษาพยาบาลในภาคใต้ และผลิตบุคลากรพยาบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2516 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2523 โดยปัจจุบันมีภาควิชาดังนี้

         ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา คือ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย

  คณะทันตแพทยศาสตร์


  เว็บไซต์คณะทันตแพทย์ : http://www.dent.psu.ac.th/
  เว็บไซต์โรงพยาบาลทันตกรรม : http://www.dent.psu.ac.th/unit/jhospital/

  วิสัยทัศน์

  เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ ระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2550

  พันธกิจ

  ผลิตบุคลากร ผลงานวิชาการ และการบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลด้วยความภาคภูมิใจ ภายใต้การทำงานเป็นทีม เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชน

  คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยภาควิชาคือ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ ภาควิชาโอษฐวิทยา

  คณะเภสัชศาสตร์


  เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ : http://www.pharmacy.psu.ac.th
  เว็บไซต์หน่วยเภสัชสารสนเทศ : http://drug.pharmacy.psu.ac.th

  วิสัยทัศน์

  เป็นสถาบันชั้นนำทางเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทำหน้าที่สร้างบัณฑิต และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนโดยมีการวิจัยเป็นฐาน

  พันธกิจ

   • พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และการบริการวิชาการ
   • ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดี มีจิตสำนึกสาธารณะและสมรรถนะสากล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศ
   • บริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์แก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่การผลิต การวิเคราะห์และการวิจัยเภสัชภัณฑ์ ให้บริการด้านยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลความรู้ด้านเภสัชภัณฑ์ และเภสัชกรรมคลินิก
   • พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
   • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในสาขาเภสัชศาสตร์ ที่ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นแห่งแรกในภาคใต้ โดยเริ่มจัดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามการอนุมัติของรัฐบาลใน พ.ศ. 2515 คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2521 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร. สุนาลินี นิโครธานนท์ เป็นคณบดีคนแรก เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2522 จำนวน 19 คน โดยนักศึกษาในรุ่นแรกนี้ เป็นนักศึกษาที่รับจากการสอบตรงทั้งหมด นับถึงปีการศึกษา 2549 คณะฯ ได้รับนักศึกษามาแล้ว 28 รุ่น และได้ผลิตเภสัชกรออกไปทำงานรับใช้สังคมประมาณ 2,000 คน

  คณะวิทยาการจัดการ  เว็บไซต์ : http://www.fms.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนและวิจัยในด้านการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ภายในปี 2555

  พันธกิจ

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษา ด้านการจัดการในเชิงทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างผลงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

  คณะวิทยาการจัดการ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2519 แต่เดิมนั้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในนาม “คณะสังคมศาสตร์” ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2517 ต่อมามหาวิทยาลัย เห็นว่าตามหลักการเดิม มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ทางวิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เป็นศูนย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ทางวิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นศูนย์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ แต่เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์นี้จะจัดตั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2518

  คณะวิทยาการจัดการประกอบด้วย 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

  คณะศิลปศาสตร์


  เว็บไซต์ : http://www.libarts.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. สร้างองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
  4. ทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อธำรงความเป็นไทยและสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

  คณะศิลปศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 114 ตอนที่ 47 ก ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2540 เพื่อรองรับและดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาศึกษาทั่วไป สนอบตอบต่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาการวิจัยรวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ทั้งนี้โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาสารัตถศึกษา และภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ สีประจำคณะศิลปศาสตร์ คือ สีแดงส้ม

  คณะเศรษฐศาสตร์  โทรศัพท์ : 074-28-2400
  โทรสาร : 074-28-2410
  เว็บไซต์ : http://www.economics.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  " ผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ "

  พันธกิจ

  1. บัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. ผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของประโยชน์ต่อส่วนรวม

  ปณิธาน

  "แสวงปัญญา พัฒนาคน: Seek Wisdom, Develop People"

  แนะนำคณะ

  ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งในส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้นี้ จึงได้จัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์โดยเป็นการรวมระหว่างภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาเศรษฐศาสตร์จากคณะวิทยาการจัดการ เมื่อปี 2546 ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ส่วนระดับปริญญาโทเปิดสอนสาขาการจัดการธุรกิจเกษตร

  ปัจจุบันคณะฯ ตั้งอยู่ใกล้กับสนามกีฬากลางหรือเดิมคือสนามฟุตบอล (ล่าง) หากเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยจากประตูใหญ่ เมื่อถึงวงเวียนเลี้ยวซ้าย ผ่านลานพระบิดา ถึงวงเวียนหน้าคณะศิลปะศาสตร์เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง อาคารคณะเศรษฐศาสตร์อยู่ทางขวามือ

  หน่วยงานภายในคณะ

  1. สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์

  2. สาขาเศรษฐศาสตร์

  3. สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

  4. หลักสูตรปริญญาโทการจัดการธุรกิจเกษตร

  สาขาที่เปิดสอน

  หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร
  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor Degree Program in Economics ศ.บ.
  2. หลักสูตรเศรษฐบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) Bachelor of Economics Program in Agricultural Economics ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

  หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร
  1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร Master of Business Administration (Agribusiness Management) บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร)

  คณะนิติศาสตร์  เว็บไซต์ : http://www.law.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  เป็นคณะชั้นนำของชาติ ที่สร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์เพื่อรองรับพลวัตทางสังคม

  พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
  2. สร้างองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทย
  3. พัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นชุมชนวิชาการและบริการสังคม

  วิชากฎหมายเป็นวิชาชีพสำคัญวิชาหนึ่งของสังคมส่งผลสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสงบสุข ความมีระเบียบความเป็นธรรมในสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ที่มุ่งเน้นการวิจัยกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมท้องถิ่นภาคใต้ได้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเห็นชอบและสนับสนุนให้มีคณะนิติศาสตร์ขึ้น และมีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545

  ได้ประกาศมีการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนคือ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

  คณะการแพทย์แผนไทย  เว็บไซต์คณะการแพทย์แผนไทย : http://www.ttmed.psu.ac.th
  เว็บไซต์โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย : http://www.ttmed.psu.ac.th/hospital/

  วิสัยทัศน์

  เป็นคณะชั้นนำในการจัดการศึกษาทางด้านการแพทย์แผนไทยในภูมิภาค

  พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ทางด้านการแพทย์แผนไทย
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการ โดยเฉพาะการวิจัยที่เน้นการพิสูจน์ทฤษฎี การพัฒนาองค์ความรู้และบริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยการผสมผสานแนวคิดเหตุและผลในเชิงวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรหรือจากผลงานวิจัยสู่ชุมชนโดยผ่านทางกิจกรรมบริการวิชาการ
  4. ให้บริการวิชาการทั้งทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรค และการให้บริการสุขภาพด้วยหลักและวิธีการทางด้านการแพทย์แผนไทย
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  การแพทย์แผนไทย เป็นการแพทย์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต เป็นการแพทย์ที่อาศัยความรู้และภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้ทดลอง ปฏิบัติจริงแล้วได้ผลสะสมถ่ายทอดสืบต่อกันมา แม้ว่าในระยะหลังการแพทย์แผนไทยจะถูกแทนที่ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและถูกละเลย แต่การแพทย์แผนไทยก็ยังไม่สูญหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากยังเป็นที่ต้องการเพื่อใช้ในการรักษา ดูแลสุขภาพของคนไทยส่วนหนึ่ง และมีการศึกษาถ่ายทอดโดยหมอแผนโบราณทั้งในรูปส่วนบุคคลและในรูปขององค์กรเอกชนในลักษณะของชมรมหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และเภสัชกรรมไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคใต้ และมีปณิธานที่จะให้เป็นที่พึ่งของสังคม จึงเห็นว่าควรจะมีบทบาทที่จะจัดการศึกษาศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้มีการบรรจุหลักสูตรการแพทย์แผนไทยไว้ในแผนฯ 9 ของมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการเพื่อจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2547 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 272(5/2547) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2547

  คณะเทคนิคการแพทย์  สำนักงาน : ห้อง MT402 ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
  เบอร์โทรติดต่อ : 074-289102-4 เบอร์แฟกซ์ 074-289101
  เว็บไซต์ : http://medtech.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะเทคนิคการแพทย์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ในระดับมาตรฐานสากล

  พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
  3. นำองค์กรให้มีการจัดการความรู้ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
  5. บริการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์ชันสูตร ด้วยจิตบริการ
  6. ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีนิยมของไทย

  แนะนำคณะ

  เทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีใบประกอบโรคศิลป์ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 โดยมีสภาเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้ซึ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย การติดตาม การรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเวชศาสตร์ชันสูตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการพิจารณาโดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 93 (4/2550) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 297(4/2550) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตร 4 ปี เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2551 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้และทำวิจัยด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ เน้นการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และให้ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

  ภาควิชา/หน่วยงาน

  คณะเทคนิคการแพทย์เป็นหน่วยงานใหม่ ปัจจุบันมีการจัดการบริหารงานแบบรวมศูนย์ มีสำนักงานคณะเป็นศูนย์กลาง ให้บริการสนับสนุนงานต่างๆ ทั้งงานบริหาร งานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และการวิจัย มีผู้อำนวยการคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทำหน้าที่ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นชอบในการบริหารงานขององค์กร การดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการจัดตั้งคณะฯ เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์

  แผนในอนาคตจะจัดโครงสร้างการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการเป็น 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมีคลินิก สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก สาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและธนาคารเลือด สาขาวิชาโลหิตวิทยาคลินิก และ สาขาวิชาปรสิตวิทยา

  สาขาวิชาที่เปิดสอน

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

  โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์


  สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ (เดิม) หลังหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
  เบอร์โทรติดต่อ : 08-7630-5995
  โทรสาร : 0-7455-8941
  อีเมลล์ : sasitorn.chan@hotmail.com
  เว็บไซต์ : http://www.vet.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เน้นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้แก่บัณฑิตในด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สัตว์น้ำ นกเขาชวาเสียง อาหารปลอดภัย อาหารฮาลาล อาหารที่มาจากสัตว์น้ำ อีกทั้งยังมีการเปิดสอนทางด้าน epidemiology ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

  พันธกิจ

  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตาม พ.ร.บ. วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 ดังต่อไปนี้

  1. มีความสามารถในการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การบำบัดรักษา หรือการกำจัดโรคสัตว์

  2. มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรและวิจัยทางด้านสัตวแพทย์

  3. มีความรู้ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ ตลอดจนป้องกันและควบคุมปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการผลิตสัตว์

  4. มีความรู้ในด้านอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ และชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารที่ได้จากสัตว์

  5. มีความรอบรู้ และตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากโรคระบาดสัตว์สู่คน รวมทั้งโรคติดต่อในคนซึ่งมีสัตว์เป็นพาหะหรือเป็นรังโรค

  6. มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

  7. เป็นสัตวแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสัตวแพทย์

  8. มีความรู้ในด้านการโภชนาภิบาลด้านสุขศาสตร์การอาหารและการปนเปื้อนในอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์

  เพื่อสร้างองค์กรที่มีศักยภาพทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ด้านปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เพื่อพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งแก่สังคมได้ ทำให้เกิดการประสานงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสัตว์ครอบคลุมการดำเนินงานของประเทศและภูมิภาค

  แนะนำคณะ

  เนื่องจากปัจจุบันได้มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้งที่ผ่านการรับรองหลักสูตรโดย สัตวแพทยสภา 6 สถาบัน รวมทั้งสถาบันอื่นๆ ที่อยู่ในขั้นตอนการขอรับรองหลักสูตรอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้เราสามารถเห็นภาพได้ว่าจำนวนสัตวแพทย์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยนั้นน่าจะไม่ขาดแคลน แต่ปัญหาคือเมื่อผลิตแล้วกระจุกตัวในเมืองใหญ่ และมักประกอบอาชีพด้วยการทำคลินิกรักษาสัตว์เล็ก เนื่องจากสัตวแพทย์มีทางเลือกที่จะประกอบอาชีพส่วนตัวได้ สำหรับในภาคใต้ตอนล่าง แม้จะมีสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ของรัฐในอัตราส่วนเช่นเดียวกับในภาคอื่นๆ แต่ก็ให้บริการทางสัตวแพทย์ได้ ไม่ทั่วถึงเนื่องมาจากมีเกษตรกรรายย่อยมากและมีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วย

  ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงดำเนินการดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งผลิตสัตวแพทย์ที่เป็นคนในพื้นที่ ผ่านการศึกษาสัตวแพทย์ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถสื่อสารกับคนในพื้นที่ด้วยภาษาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และสุขภาพสิ่งแวดล้อม

  ภาควิชา/หน่วยงาน

  โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานใหม่ มีการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ งานบริหาร การเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และการวิจัย มีประธานโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในความดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และมีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฯ ทำหน้าที่ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นชอบในการบริหารงานขององค์กร การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจัดตั้งคณะฯ เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฯ

  สาขาวิชาที่เปิดสอน

  ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (จะเปิดรับนักศึกษาในปี 2556)

  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ


  สำนักงาน : อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) ตึกทรงสี่เหลี่ยม ชั้น 12
  เบอร์โทรติดต่อ : +66-7428-2831
  เว็บไซต์ : http://www.uic.psu.ac.th facebook : https://www.facebook.com/PSUInternationalCollege

  แนะนำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรก และมีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 60 คน เนื้อหาของหลักสูตรเน้นในศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศิลปะและการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบและการผลิตสื่อดิจิทัล

  นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป (General Education) ให้แก่หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนใน วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วย

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)

  แนะนำวิทยาลัย

  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในหลักการให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติในคราวประชุมครั้งที่ 300 (7/2550) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 และกำหนดกรอบภาระงานของ วิทยาลัยนานาชาติ (University International College : UIC) ไว้ดังนี้

  1. รับผิดชอบการเปิดสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ

  2. การเปิดหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเอง

  3. การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

  4. การเปิดหลักสูตรใหม่ร่วมกับคณะเจ้าของศาสตร์

  5. เป็นฐานการสอน English Program ให้หลักสูตร Billingual

  6. เตรียมความพร้อม/ปรับพื้นฐานด้านภาษาให้กับนักศึกษา อาจดำเนินการร่วมกับสถาบันภาษา