หน่วยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล

เว็บไซต์  http://mp.pharmacy.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

แนวคิดหลักในการจัดตั้งหน่วยวิจัย Molecular Pharmaceutics คือการสร้างกลไกที่สามารถเอื้อให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ของนักวิจัยซึ่งมีความสนใจร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การศึกษาในระดับโมเลกุลเพื่อเป็นแนวทางในการคิดค้นและพัฒนายา ซึ่งอาจเป็นการหาโครงสร้างหรือ scaffold ใหม่ รวมถึงการพัฒนายาที่มีอยู่แล้วให้มีคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี หรือ bioavailability ที่ดีขึ้นโดยกระบวนการทางเคมีและ/หรือเภสัชกรรม ตลอดจนการหาฤทธิ์ใหม่หรือศึกษาผลข้างเคียงที่ยังไม่มีการรายงานของยา ซึ่งต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในการศึกษาถึง drug target หรือ receptor ของยาที่เป็นที่สนใจ ศาสตร์ทางด้านเคมีในการสังเคราะห์หรือพัฒนายาโครงสร้างใหม่ ศาสตร์ทางด้านเคมีวิเคราะห์ เพื่อศึกษาถึงเภสัชจลนศาสตร์ของยาที่สนใจ และศาสตร์ทางด้านเภสัชกรรมในการพัฒนาให้ได้ตำรับยาที่ดีและมีคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยที่มีบทบาทโดยตรงในการสร้างและพัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ รวมไปถึง ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพได้แก่ การวิจัยด้านการคิดค้นและพัฒนายาใหม่ การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการคิดค้นและพัฒนายาแนวใหม่