คณะ       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิทยาเขตการศึกษาทั้งหมด 4 วิทยาเขต และ 1 เขตการศึกษา ประกอบด้วย 28 คณะ 2 วิทยาลัยชุมชน และ 4 โครงการจัดตั้ง (โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ ,โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ,โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์) ซึ่งสามารถดูข้อมูลของแต่ละคณะ โดยแบ่งตามวิทยาเขต/เขตการศึกษาได้ดังนี้
วิทยาเขตหาดใหญ่  
วิทยาเขตปัตตานี  
วิทยาเขตภูเก็ต  
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  
เขตการศึกษาตรัง

วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มี 17 คณะ ดังนี้
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คณะแพทย์ศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะการแพทย์แผนไทย
 • โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
 • โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย


  เบอร์ติดต่อ 0-7442-9084 ,0-7428-6981-5,8, 0-7428-6996
  เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย : http://www.grad.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 โดยเปิดรับ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมีศึกษาเป็นสาขาวิชาแรกและได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2523 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย โดยมีภาระกิจหลัก คือ ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และเป็นหน่วยงาน กลางในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 141 หลักสูตร แยกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 4 สาขา วิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 6 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 96 สาขาวิชา และ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 35 สาขาวิชา

  เบอร์ติดต่อ 0-7442-9084 ,0-7428-6981-5,8, 0-7428-6996

  คณะวิทยาศาสตร์


  เบอร์ติดต่อ 0-7428-8022
  เว็บไซต์ : http://www.sc.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  วิสัยทัศน์

  คณะวิทยาศาสตร์ จะเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตชั้นนำของประเทศ และสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเฉพาะทาง

  พันธกิจ

  ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดและบริการวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย วิจัยเน้นการพัฒนาภาคใต้ มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล

  คณะวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นในปีเดียวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2510 โดยมีสำนักงานชั่วคราวที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับภาระงานสอนรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นการเตรียมรับการขยายงานเพื่อก่อตั้งคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคต คณะฯ ได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมีและคณิตศาสตร์ จำนวน 54 คน ในปีพ.ศ. 2512 มีอาจารย์และข้าราชการเพียง 67 คน ประกอบด้วย 5 ภาควิชา และ 1 หน่วยวิชาเท่านั้น

  ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 11 ภาควิชา และ 5 หลักสูตร/ภาควิชา ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เภสัชวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป สรีรวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพและชีวโมเลกุลสารสนเทศ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนิติวิทยาศาสตร์ มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 27 สาขาวิชา

  นอกเหนือจากภาระกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว ภาระกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็คือการส่งเสริมด้านการบริการทางด้านวิชาการให้กับชุมชน โดยจะมีทั้งในรูปแบบของการให้คำปรึกษา และด้านการวิเคราะห์วิจัยต่างๆ อาทิเช่น การตรวจสอบคุณภาพน้ำ, การตรวจสอบโปรตีนในยาง และการวิเคราะห์ทางสถิติเป็นต้น

  คณะวิศวกรรมศาสตร์


  เว็บไซต์ : http://www.eng.psu.ac.th/
  เบอร์โทรติดต่อ : 0-7428-7053 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-7428-7111

  ข้อมูลทั่วไป

  วิสัยทัศน์

  ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล

  พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม
  • สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่สากล
  • บูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การสอน
  • สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ที่เปิดกว้างต่อสังคม

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ที่รับนักศึกษาเข้าศึกษา และเป็นคณะที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2510 นักศึกษารุ่นแรกมีจำนวน 50 คน

  “อนึ่ง ม.อ.ย่อมาจาก มหิดลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระนามย่อของสมเด็จพระราชบิดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศวร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไปนิยมเรียกแทนชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยฯ”

  หน่วยงานภายในคณะ

  1.สำนักงานเลขานุการคณะฯ TEL : 0-7428-7107 FAX : 0-7421-2803 E-mail :sarrapee.s@psu.ac.th

  2.ฝ่ายบริการวิชาการ TEL : 0-7428-7088-9 FAX : 0-7445-9399 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
  website : www.acaser.eng.psu.ac.th

  3.ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ TEL : 0-7428-7094 E-mail :info@eng.psu.ac.th

  4.หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ TEL : 0-7428-7430

  5.ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน TEL : 0-7421-2802 FAX : 0-7421-2802

  6.ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Department of Electrical Engineering) http://www.ee.psu.ac.th TEL : 0-7428-7045-6 FAX : 0-7445-9395 E-mail : booncharoen.w@psu.ac.th

  7.ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Department of Mechanical Engineering) http://www.me.psu.ac.th TEL : 0-7428-7035-6 FAX : 0-7421-2893 E-mail : mech@me.psu.ac.th

  8.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (Department of Civil Engineering) http://www.ce.eng.psu.ac.th/civil/index.php TEL : 0-7428-7015-6 FAX : 0-7445-9396 E-mail : nsupit@eng.psu.ac.th หรือ supit.n@psu.ac.th หรือ jamsai.j@psu.ac.th

  9.ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Department of Industrial Engineering) http://www.ie.psu.ac.th/TEL : 0-7421-2892 FAX : 0-7455-8829 E-mail : ie-psu@eng.psu.ac.th

  10.ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Department of Chemical Engineering) http://homepage.eng.psu.ac.th/che TEL : 0-7428-7055-6 FAX : 0-7421-2896 E-mail : lupong.k@psu.ac.th

  11.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Department of Computer Engineering) http://www.coe.psu.ac.th TEL : 0-7428-7075-6 FAX : 0-7421-2895 E-mail : darunee.s@psu.ac.th

  12.ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ (Department of Mining and Materials Engineering) http://www.mne.psu.ac.th TEL : 0-7428-7065-6 FAX : 0-7421-2897 E-mail : thawatchai.p@psu.ac.th

  13.สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน TEL : 0-7428-7185

  14.สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย TEL : 0-7428-7075-6 (ติดต่อ รศ.ดร.สันชัย กมลภิวงศ์)

  15.สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ TEL : 0-7428-7321 (ติดต่อ รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล)

  16.สถานวิจัยเทคโนลีพลังงาน TEL : 0-7428-7035 (ติดต่อ รศ.กำพล ประทีปชัยกูร)

  การจัดการเรียนการสอน

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รวม 12 สาขาวิชา

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศกรรมเมคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท รวม 11 สาขาวิชา

  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคสมทบ) และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคสมทบ)

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก รวม 5 สาขาวิชา

  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ


  เว็บไซต์ : http://natres.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ
          1. การเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในการผลิตอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
          2. การวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาของชุมชน
          3. การบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

  คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2520 จำนวน 60 คน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพัฒนาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) และเริ่มรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในปี 2530 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาพืชศาสตร์ และเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในปี 2543 ได้ผลิตบัณฑิตแล้ว ปริญญาตรี 28 รุ่น จำนวน 3,848 คน ปริญญาโท 19 รุ่น จำนวน 608 คน และปริญญาเอก 2 รุ่น จำนวน 4 คน

  ปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ มี 6 ภาควิชา 2 หน่วยงาน ดังนี้
          1. ภาควิชาพืชศาสตร์
          2. ภาควิชาสัตวศาสตร์
          3. ภาควิชาวาริชศาสตร์
          4. ภาควิชาธรณีศาสตร์
          5. ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
          6. ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
          7. ฝ่ายวิจัยและบริการ
          8. สำนักงานเลขานุการคณะฯ

  ปรัชญา/ปณิธาน

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยึดพระราชดำรัสของพระบรมราชชนกเป็นปณิธานในการดำเนินงาน คือ

  “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

  วิสัยทัศน์

  คณะทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นคณะชั้นนำด้านการวิจัยเพื่อนำไปสู่คุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นที่พึ่งของชุมชนในภูมิภาค

  พันธกิจ

  1. สร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ผสมผสานระหว่างวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอนและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถทำงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคได้
         2. ดำเนินการวิจัยในหัวข้อที่เป็นปัญหาสำคัญของภาคใต้เกี่ยวกับระบบการผลิตทางการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยประหยัดต้นทุน/ทรัพยากร
         3. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ให้บริการวิชาการ สนับสนุนการแก้ปัญหา ด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแก่ชุมชนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

  วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความรู้ตามมาตรฐานสากล ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีดุลยภาพ และยั่งยืน ใฝ่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างงานประกอบอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ ตลอดทั้งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
         2. วิจัยด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เน้นการแก้ปัญหาสำคัญของภูมิภาคในระบบการผลิต การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
         3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดให้บริการสู่ชุมชนได้ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนำไปสู่การเป็นที่พึ่งของชุมชน

  หลักสูตรและสาขาวิชา

  หลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่เปิดสอนในปัจจุบัน ดังนี้
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 5 สาขาวิชา คือ
   • สาขาวิชาพืชศาสตร์
   • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
   • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
   • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
   • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)

  หลักสูตรระดับปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 7 หลักสูตร คือ
  • สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชากีฏวิทยา
  • สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
  • สาขาวิชาวาริชศาสตร์

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ
  • สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • สาขาวิชาวาริชศาสตร์
  • สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

  รับนักศึกษาปริญญาตรีปีละประมาณ 400 คน ผ่านกระบวนการรับกับ สกอ. รับตรงของมหาวิทยาลัย และโครงการรักเกษตร หลักสูตรบัณฑิตศึกษารับผ่านรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย และรับตรงที่คณะตลอดปี ขณะนี้มีนักศึกษาปริญญาตรีจำนวน 1,281 คน ปริญญาโทจำนวน 256 คน และปริญญาเอกจำนวน 29 คน

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร


  เว็บไซต์ : http://agro.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับสากลเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

  พันธกิจ

  1. ผลิตงานวิจัยและบัณฑิตในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพระดับสากล
  2. บริการองค์ความรู้แก่ชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการพึ่งตนเองในระดับมาตรฐาน

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญในภาคใต้ที่มีส่วนในการพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตรแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี 2519 และในปี 2530 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอยู่ในความดูแลของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาจึงได้รับการยกระดับจากภาควิชา ให้เป็นหน่วยงานระดับคณะ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 5 หน่วยงาน คือ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร และสำนักงานเลขานุการคณะ ต่อมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อประสานงานด้านบริการวิชาการ ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด

  ปัจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตร นับเป็นคณะที่ 14 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง และระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม


  เว็บไซต์ : http://www.envi.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  ผู้นำด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณาการของภาคใต้ มุ่งสู่มาตรฐานในระดับสากล

  พันธกิจ

  • การจัดการเรียนการสอน ผลิตมหาบัณฑิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในเชิง บูรณาการ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการป้องกันควบคุม และ/หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การวิจัย ผลิตงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และ/ หรือ ความเข้าใจ ประเด็น ปัญหา ในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ วางแผนจัดการป้องกันควบคุม และ / หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
  • การบริการทางวิชาการ ผลิตงานบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ โดย มุ่งเน้นการสะสมองค์ความรู้ งานวิจัยและการนำผลงานไปประยุกต์ใช้วางแผน จัดการป้องกันควบคุมและ/หรือแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม ของหน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่นที่ขอรับหรือต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการได้

  ปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบความต้องการนักวิชาการด้านนี้ของประเทศ และเพื่อสนับสนุน และส่งเสริม การวิจัยในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และนำผลวิจัยเข้าถึงประชาชนกลุ่มที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นที่ จะให้ความรู้ ทักษะ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน การประเมินผลกระทบ จากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระยะแรกหลักสูตรดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการสอนแบบสหสาขาวิชา โดย 15 ภาควิชาใน 5 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ คณะแพทยศาสตร์

  ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะให้มีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว และ เพื่อสนับสนุนให้มีการขยายขีดความสามารถ ในด้านการสอน และการวิจัย ตลอดจนการช่วยเหลือ และชี้นำสังคมเกี่ยวกับการจัดการปัญหา สิ่งแวดล้อม ให้มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็น โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และได้รับการจัดตั้งเป็น คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2539

         คณะฯ ได้จัดการบริหาร ดังนี้
   • สำนักงานคณะฯ
   • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • สถานวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ
   • สถานวิจัยสารสนเทศทางภูมิสาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา GIS.
   • ศูนย์ปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

  คณะแพทยศาสตร์


  เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ : http://medinfo.psu.ac.th
  เว็บไซต์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : http://hospital.psu.ac.th

  วิสัยทัศน์

  เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นเลิศที่มุ่งสู่ระดับนานาชาติ

  พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
  2. ให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล
  3. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ องค์ความรู้ และนวัตกรรม
  4. บูรณาการภารกิจสำคัญเพื่อชี้นำสังคมและมุ่งสู่ระดับนานาชาติ

  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ใขปัญหาทางด้านสาธารณสุขของภาคใต้และของประเทศ และแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์ โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2515 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้คณะแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2515 โดยรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 35 คน ในเดือนมิถุนายน 2516 โดยระยะแรกใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่เรียนภาคทฤษฎี และใช้โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลา เป็นที่เรียนภาคปฏิบัติ โดยเดือนมีนาคม 2522 มีบัณฑิตที่จบการศึกษารุ่นแรกจำนวน 31 คน

  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ พระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้เป็นสถาบันทางด้านการศึกษาวิจัย การรักษาพยาบาลและฝึกงานของบุคลากร ทางด้านการแพทย์ทุกแขนง และได้พระราชทานนามของโรงพยาบาลในภายหลังว่าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จนกระทั่ง 18 กันยายน 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงกระทำพิธีเปิดโรงพยาบาลแห่งนี้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียน การสอน และการรักษาพยาบาลของคณะ และเปิดบริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน สามารถเปิดบริการรับคนไข้ใน ได้ จำนวน 635 เตียง

  คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยภาควิชาวิสัญญีวิทยา ชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ชุมชน อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จักษุวิทยา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด โสต ศอ นาสิกวิทยา พยาธิวิทยา กุมารเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ รังสีวิทยา ศัลยศาสตร์

  คณะพยาบาลศาสตร์  เว็บไซต์ : http://www.nur.psu.ac.th/

  ข้อมูลทั่วไป

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาในภาคใต้ เริ่มก่อตั้ง ในปี 2516 จัดการศึกษาพยาบาลในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางการศึกษาพยาบาลในภาคใต้ และผลิตบุคลากรพยาบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2516 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2523 โดยปัจจุบันมีภาควิชาดังนี้

         ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา คือ ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย

  คณะทันตแพทยศาสตร์


  เว็บไซต์คณะทันตแพทย์ : http://www.dent.psu.ac.th/
  เว็บไซต์โรงพยาบาลทันตกรรม : http://www.dent.psu.ac.th/unit/jhospital/

  วิสัยทัศน์

  เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ ระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2550

  พันธกิจ

  ผลิตบุคลากร ผลงานวิชาการ และการบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลด้วยความภาคภูมิใจ ภายใต้การทำงานเป็นทีม เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชน

  คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยภาควิชาคือ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ ภาควิชาโอษฐวิทยา

  คณะเภสัชศาสตร์


  เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ : http://www.pharmacy.psu.ac.th
  เว็บไซต์หน่วยเภสัชสารสนเทศ : http://drug.pharmacy.psu.ac.th

  วิสัยทัศน์

  เป็นสถาบันชั้นนำทางเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทำหน้าที่สร้างบัณฑิต และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนโดยมีการวิจัยเป็นฐาน

  พันธกิจ

   • พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และการบริการวิชาการ
   • ผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดี มีจิตสำนึกสาธารณะและสมรรถนะสากล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศ
   • บริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์แก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่การผลิต การวิเคราะห์และการวิจัยเภสัชภัณฑ์ ให้บริการด้านยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลความรู้ด้านเภสัชภัณฑ์ และเภสัชกรรมคลินิก
   • พัฒนาศักยภาพวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขของประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
   • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในสาขาเภสัชศาสตร์ ที่ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นแห่งแรกในภาคใต้ โดยเริ่มจัดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามการอนุมัติของรัฐบาลใน พ.ศ. 2515 คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2521 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร. สุนาลินี นิโครธานนท์ เป็นคณบดีคนแรก เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2522 จำนวน 19 คน โดยนักศึกษาในรุ่นแรกนี้ เป็นนักศึกษาที่รับจากการสอบตรงทั้งหมด นับถึงปีการศึกษา 2549 คณะฯ ได้รับนักศึกษามาแล้ว 28 รุ่น และได้ผลิตเภสัชกรออกไปทำงานรับใช้สังคมประมาณ 2,000 คน

  คณะวิทยาการจัดการ  เว็บไซต์ : http://www.fms.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนและวิจัยในด้านการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ภายในปี 2555

  พันธกิจ

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษา ด้านการจัดการในเชิงทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างผลงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

  คณะวิทยาการจัดการ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2519 แต่เดิมนั้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในนาม “คณะสังคมศาสตร์” ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2517 ต่อมามหาวิทยาลัย เห็นว่าตามหลักการเดิม มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ทางวิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เป็นศูนย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ทางวิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นศูนย์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ แต่เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์นี้จะจัดตั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2518

  คณะวิทยาการจัดการประกอบด้วย 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

  คณะศิลปศาสตร์


  เว็บไซต์ : http://www.libarts.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. สร้างองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
  4. ทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อธำรงความเป็นไทยและสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

  คณะศิลปศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 114 ตอนที่ 47 ก ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2540 เพื่อรองรับและดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาศึกษาทั่วไป สนอบตอบต่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาการวิจัยรวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ทั้งนี้โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาสารัตถศึกษา และภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ สีประจำคณะศิลปศาสตร์ คือ สีแดงส้ม

  คณะเศรษฐศาสตร์  โทรศัพท์ : 074-28-2400
  โทรสาร : 074-28-2410
  เว็บไซต์ : http://www.economics.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  " ผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ "

  พันธกิจ

  1. บัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. ผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของประโยชน์ต่อส่วนรวม

  ปณิธาน

  "แสวงปัญญา พัฒนาคน: Seek Wisdom, Develop People"

  แนะนำคณะ

  ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งในส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้นี้ จึงได้จัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์โดยเป็นการรวมระหว่างภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาเศรษฐศาสตร์จากคณะวิทยาการจัดการ เมื่อปี 2546 ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ส่วนระดับปริญญาโทเปิดสอนสาขาการจัดการธุรกิจเกษตร

  ปัจจุบันคณะฯ ตั้งอยู่ใกล้กับสนามกีฬากลางหรือเดิมคือสนามฟุตบอล (ล่าง) หากเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยจากประตูใหญ่ เมื่อถึงวงเวียนเลี้ยวซ้าย ผ่านลานพระบิดา ถึงวงเวียนหน้าคณะศิลปะศาสตร์เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง อาคารคณะเศรษฐศาสตร์อยู่ทางขวามือ

  หน่วยงานภายในคณะ

  1. สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์

  2. สาขาเศรษฐศาสตร์

  3. สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

  4. หลักสูตรปริญญาโทการจัดการธุรกิจเกษตร

  สาขาที่เปิดสอน

  หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร
  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor Degree Program in Economics ศ.บ.
  2. หลักสูตรเศรษฐบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) Bachelor of Economics Program in Agricultural Economics ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

  หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร
  1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร Master of Business Administration (Agribusiness Management) บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร)

  คณะนิติศาสตร์  เว็บไซต์ : http://www.law.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  เป็นคณะชั้นนำของชาติ ที่สร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์เพื่อรองรับพลวัตทางสังคม

  พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
  2. สร้างองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทย
  3. พัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นชุมชนวิชาการและบริการสังคม

  วิชากฎหมายเป็นวิชาชีพสำคัญวิชาหนึ่งของสังคมส่งผลสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสงบสุข ความมีระเบียบความเป็นธรรมในสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ที่มุ่งเน้นการวิจัยกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมท้องถิ่นภาคใต้ได้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเห็นชอบและสนับสนุนให้มีคณะนิติศาสตร์ขึ้น และมีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545

  ได้ประกาศมีการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนคือ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

  คณะการแพทย์แผนไทย  เว็บไซต์คณะการแพทย์แผนไทย : http://www.ttmed.psu.ac.th
  เว็บไซต์โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย : http://www.ttmed.psu.ac.th/hospital/

  วิสัยทัศน์

  เป็นคณะชั้นนำในการจัดการศึกษาทางด้านการแพทย์แผนไทยในภูมิภาค

  พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ทางด้านการแพทย์แผนไทย
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการ โดยเฉพาะการวิจัยที่เน้นการพิสูจน์ทฤษฎี การพัฒนาองค์ความรู้และบริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยการผสมผสานแนวคิดเหตุและผลในเชิงวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรหรือจากผลงานวิจัยสู่ชุมชนโดยผ่านทางกิจกรรมบริการวิชาการ
  4. ให้บริการวิชาการทั้งทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรค และการให้บริการสุขภาพด้วยหลักและวิธีการทางด้านการแพทย์แผนไทย
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  การแพทย์แผนไทย เป็นการแพทย์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต เป็นการแพทย์ที่อาศัยความรู้และภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้ทดลอง ปฏิบัติจริงแล้วได้ผลสะสมถ่ายทอดสืบต่อกันมา แม้ว่าในระยะหลังการแพทย์แผนไทยจะถูกแทนที่ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและถูกละเลย แต่การแพทย์แผนไทยก็ยังไม่สูญหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากยังเป็นที่ต้องการเพื่อใช้ในการรักษา ดูแลสุขภาพของคนไทยส่วนหนึ่ง และมีการศึกษาถ่ายทอดโดยหมอแผนโบราณทั้งในรูปส่วนบุคคลและในรูปขององค์กรเอกชนในลักษณะของชมรมหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และเภสัชกรรมไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคใต้ และมีปณิธานที่จะให้เป็นที่พึ่งของสังคม จึงเห็นว่าควรจะมีบทบาทที่จะจัดการศึกษาศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้มีการบรรจุหลักสูตรการแพทย์แผนไทยไว้ในแผนฯ 9 ของมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการเพื่อจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2547 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 272(5/2547) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2547

  คณะเทคนิคการแพทย์  สำนักงาน : ห้อง MT402 ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
  เบอร์โทรติดต่อ : 074-289102-4 เบอร์แฟกซ์ 074-289101
  เว็บไซต์ : http://medtech.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะเทคนิคการแพทย์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ในระดับมาตรฐานสากล

  พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
  3. นำองค์กรให้มีการจัดการความรู้ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
  5. บริการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์ชันสูตร ด้วยจิตบริการ
  6. ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีนิยมของไทย

  แนะนำคณะ

  เทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีใบประกอบโรคศิลป์ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 โดยมีสภาเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้ซึ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย การติดตาม การรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเวชศาสตร์ชันสูตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการพิจารณาโดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 93 (4/2550) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 297(4/2550) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตร 4 ปี เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2551 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้และทำวิจัยด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ เน้นการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และให้ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

  ภาควิชา/หน่วยงาน

  คณะเทคนิคการแพทย์เป็นหน่วยงานใหม่ ปัจจุบันมีการจัดการบริหารงานแบบรวมศูนย์ มีสำนักงานคณะเป็นศูนย์กลาง ให้บริการสนับสนุนงานต่างๆ ทั้งงานบริหาร งานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และการวิจัย มีผู้อำนวยการคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทำหน้าที่ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นชอบในการบริหารงานขององค์กร การดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการจัดตั้งคณะฯ เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์

  แผนในอนาคตจะจัดโครงสร้างการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการเป็น 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมีคลินิก สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก สาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและธนาคารเลือด สาขาวิชาโลหิตวิทยาคลินิก และ สาขาวิชาปรสิตวิทยา

  สาขาวิชาที่เปิดสอน

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

  โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์


  สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ (เดิม) หลังหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
  เบอร์โทรติดต่อ : 08-7630-5995
  โทรสาร : 0-7455-8941
  อีเมลล์ : sasitorn.chan@hotmail.com
  เว็บไซต์ : http://www.vet.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เน้นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้แก่บัณฑิตในด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สัตว์น้ำ นกเขาชวาเสียง อาหารปลอดภัย อาหารฮาลาล อาหารที่มาจากสัตว์น้ำ อีกทั้งยังมีการเปิดสอนทางด้าน epidemiology ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

  พันธกิจ

  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตาม พ.ร.บ. วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 ดังต่อไปนี้

  1. มีความสามารถในการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค การบำบัดรักษา หรือการกำจัดโรคสัตว์

  2. มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรและวิจัยทางด้านสัตวแพทย์

  3. มีความรู้ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ ตลอดจนป้องกันและควบคุมปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการผลิตสัตว์

  4. มีความรู้ในด้านอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ และชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารที่ได้จากสัตว์

  5. มีความรอบรู้ และตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอันอาจเกิดจากโรคระบาดสัตว์สู่คน รวมทั้งโรคติดต่อในคนซึ่งมีสัตว์เป็นพาหะหรือเป็นรังโรค

  6. มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

  7. เป็นสัตวแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสัตวแพทย์

  8. มีความรู้ในด้านการโภชนาภิบาลด้านสุขศาสตร์การอาหารและการปนเปื้อนในอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์

  เพื่อสร้างองค์กรที่มีศักยภาพทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ด้านปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เพื่อพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งแก่สังคมได้ ทำให้เกิดการประสานงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสัตว์ครอบคลุมการดำเนินงานของประเทศและภูมิภาค

  แนะนำคณะ

  เนื่องจากปัจจุบันได้มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้งที่ผ่านการรับรองหลักสูตรโดย สัตวแพทยสภา 6 สถาบัน รวมทั้งสถาบันอื่นๆ ที่อยู่ในขั้นตอนการขอรับรองหลักสูตรอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้เราสามารถเห็นภาพได้ว่าจำนวนสัตวแพทย์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยนั้นน่าจะไม่ขาดแคลน แต่ปัญหาคือเมื่อผลิตแล้วกระจุกตัวในเมืองใหญ่ และมักประกอบอาชีพด้วยการทำคลินิกรักษาสัตว์เล็ก เนื่องจากสัตวแพทย์มีทางเลือกที่จะประกอบอาชีพส่วนตัวได้ สำหรับในภาคใต้ตอนล่าง แม้จะมีสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ของรัฐในอัตราส่วนเช่นเดียวกับในภาคอื่นๆ แต่ก็ให้บริการทางสัตวแพทย์ได้ ไม่ทั่วถึงเนื่องมาจากมีเกษตรกรรายย่อยมากและมีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วย

  ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงดำเนินการดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งผลิตสัตวแพทย์ที่เป็นคนในพื้นที่ ผ่านการศึกษาสัตวแพทย์ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถสื่อสารกับคนในพื้นที่ด้วยภาษาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และสุขภาพสิ่งแวดล้อม

  ภาควิชา/หน่วยงาน

  โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานใหม่ มีการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ งานบริหาร การเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และการวิจัย มีประธานโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในความดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และมีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฯ ทำหน้าที่ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นชอบในการบริหารงานขององค์กร การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจัดตั้งคณะฯ เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฯ

  สาขาวิชาที่เปิดสอน

  ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (จะเปิดรับนักศึกษาในปี 2556)

  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ


  สำนักงาน : อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) ตึกทรงสี่เหลี่ยม ชั้น 12
  เบอร์โทรติดต่อ : +66-7428-2831
  เว็บไซต์ : http://www.uic.psu.ac.th facebook : https://www.facebook.com/PSUInternationalCollege

  แนะนำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรก และมีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 60 คน เนื้อหาของหลักสูตรเน้นในศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศิลปะและการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบและการผลิตสื่อดิจิทัล

  นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป (General Education) ให้แก่หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนใน วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วย

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)

  แนะนำวิทยาลัย

  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในหลักการให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติในคราวประชุมครั้งที่ 300 (7/2550) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 และกำหนดกรอบภาระงานของ วิทยาลัยนานาชาติ (University International College : UIC) ไว้ดังนี้

  1. รับผิดชอบการเปิดสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ

  2. การเปิดหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเอง

  3. การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

  4. การเปิดหลักสูตรใหม่ร่วมกับคณะเจ้าของศาสตร์

  5. เป็นฐานการสอน English Program ให้หลักสูตร Billingual

  6. เตรียมความพร้อม/ปรับพื้นฐานด้านภาษาให้กับนักศึกษา อาจดำเนินการร่วมกับสถาบันภาษา

วิทยาเขตปัตตานี

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตปัตตานี ตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มี 7 คณะ ดังนี้
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาการสื่อสาร
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
 • คณะศึกษาศาสตร์  เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  ผลิตและพัฒนาบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ ที่มีมาตรฐานวิชาชีพและสร้างผลงานทางวิชาการที่มี คุณภาพระดับสากลในปี พ.ศ. 2555

  พันธกิจ

  1. ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพที่มีภาวะผู้นำ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะทางสังคม ที่พึงประสงค์ และกระจายโอกาสการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  2. สร้างผลงานการวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่ส่งผลต่อการผลิตบัณฑิต อย่างมี คุณภาพ การพัฒนาการศึกษาและสังคม
  3. พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นชุมชนทางวิชาการและ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ
  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยเน้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพศึกษาศาสตร์และการ สร้างทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายให้แก่บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์

  คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดสอนเป็นคณะที่สอง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อปีที่ พ.ศ.2511 รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 60 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 คน และสาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 25 คน ใช้อาคารเรียน ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 (ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนด วันดังกล่าว เป็น วันรูสะมิแล) มีอาจารย์จำนวน 11 คน ศาสตราจารย์นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก คณะศึกษาศาสตร์นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เปิดสอน ในภาคใต้

  ในระยะแรก คณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ผลิตครูระดับปริญญาตรี ที่สอนระดับมัธยมศึกษา ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ และเพื่อขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาในวิชาการศึกษา ออกไปสู่ส่วนภูมิภาคให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐ ตามแผน พัฒนาภาคใต้ พร้อมกันนั้นจะร่วมมือกับ ชุมชนในการปรับปรุงการศึกษา และยกระดับ วิทยฐานะ ของครูอาจารย์ให้สูงขึ้นด้วย ปีการศึกษา 2511 เป็นปีแรกที่ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดทำการสอน ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศาสตร์ ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ ขยายภารกิจเพื่อตอบสนอง ความต้องการของสังคม ตามศักยภาพและความพร้อม โดยมีพัฒนาการมาตามลำดับ โดยปัจจุบันประกอบด้วยภาควิชาพลศึกษา การศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนอนุบาลสาธิต

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างปัญญาให้แก่สังคม

  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับประเทศและนานาชาติ
  2. พัฒนาองค์ความรู้โดยสร้างความเข้มแข็งในการวิจัย
  3. บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้ อนุมัติให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และต่อมาได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2518 เพื่อสนองนโยบายที่คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ได้วางไว้ว่าจะให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นศูนย์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม

  ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วย 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ ภาควิชาภาษาตะวันออก และภาควิชาภูมิศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th

  วิสัยทัศน์

  เป็นคณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพและบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นคนดี สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะสากล
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้มีความเข้มแข็งในระดับสากล
  3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ และสร้างเสริมเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งและมั่นคงของสังคม
  4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

  การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช 2521 เนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์ กล่าวคือ ให้มีคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการพัฒนาภาคใต้ เพื่อผลทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของชาติ เพิ่มจาก 2 คณะที่มีอยู่เดิมคือ คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้ง “คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ขึ้น

  ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรของภาคใต้ และให้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงกลางปีพุทธศักราช 2524 จึงได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”คณะกรรมการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2528 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดตั้งเป็นคณะลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยหน่วยงานภายในดังนี้

  1. สำนักงานเลขานุการ
  2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์
  3. ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
  4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  5. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
  6. ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  7. ศูนย์เครื่องมือกลาง
  8. สถานีวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา
  9. ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

  สาขาวิชาที่เปิดสอน

  ระดับปริญญาเอก

  • สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
  • สาขาวิธีวิทยาการวิจัย

  ระดับปริญญาโท

  • สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
  • สาขาฟิสิกส์พอลิเมอร์
  • สาขาเคมีประยุกต์
  • สาขาชีววิทยาประยุกต์
  • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • สาขาวิธีวิทยาการวิจัย

  ระดับปริญญาตรี

  • สาขาเทคโนโลยียาง
  • สาขาเคมี-ชีววิทยา
  • สาขาเคมีอุตสาหกรรม
  • สาขาฟิสิกส์
  • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
  • สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
  • สาขาเทคโนโลยีการประมง (กลุ่มวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
  • สาขาเทคโนโลยีการประมง (กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)

  คณะศิลปกรรมศาสตร์  เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้นำทางด้านศิลปกรรมในภูมิภาคจนถึงระดับชาติและสากล

  พันธกิจ

  ดำเนินกิจกรรมตามแนวพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นพันธกิจ 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในศาสตร์ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์”ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 240 (7/2543) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2543 ได้พิจารณาเรื่องโครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อจากโครงการจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ เป็นโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ และเห็นชอบให้นำเสนอทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป

  สำหรับการจัดตั้งหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานในกำกับที่ขอใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งได้ดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2545 จำนวน 2 สาขาวิชา 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง) ในปีการศึกษา 2546 ได้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ และในปีการศึกษา 2549 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีแผนที่จะเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 สาขา คือ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการตามภารกิจทางด้านการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  คณะวิทยาการสื่อสาร  เว็บไซต์: http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  คณะวิทยาการสื่อสารมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีที่ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม เป็นเลิศในการวิจัยด้านการสื่อสารเพื่อสันติ เป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อและบริการวิชาการด้านวิทยาการสื่อสารในภูมิภาค และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

  พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีที่ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม
  2. มุ่งเน้นการวิจัยด้านวิทยาการสื่อสารเพื่อสันติในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม
  3. พัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อและบริการวิชาการด้านวิทยาการสื่อสารในภูมิภาค
  4. ปฏิบัติทุกภารกิจของคณะโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

  คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นคณะวิชาที่เน้นการบูรณาการศาสตร์แห่งการสื่อสาร คือ "นิเทศศาสตร์" กับ "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตแห่ง "สังคมสารสนเทศ" (information society) และ "สังคมฐานความรู้" (knowledge-based society) ที่จะต้องพร้อมด้วยศักยภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาตนให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพ ทางวิชาการ และทางสังคมในอนาคต

  คณะรัฐศาสตร์  เว็บไซต์ : http://polsci.pn.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  มุ่งเป็นเลิศในองค์ความรู้รัฐศาสตร์ชายแดนใต้ โลกมลายูและสากล

  พันธกิจ

  1. สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาและการปกครองทางสังคม
  2. สร้างองค์ความรู้เพื่อประชารัฐสันติสุขและความเป็นธรรมในสังคม
  3. สร้างศักยภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

  เดิมรัฐศาสตร์มีฐานะเป็นเพียงวิชาโทและสนับสนุนวิชาของเอกพัฒนาสังคม และเอกภูมิศาสตร์ ปี 2521 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พิมพ์ เอกสารหลักสูตรเปิดรับนักศึกษาใหม่ผิดพลาด โดยระบุว่ามีวิชาเอกรัฐศาสตร์ จึงมีนักศึกษาจำนวน 34 คน เรียนวิชาเอกนี้ พอเข้ามาศึกษาแล้ว ช่วงเทอม 2 ปรากฏว่า อาจารย์นิภา ไชยเศวต แจ้งว่ายังไม่ได้ขอหลักสูตรเปิดเป็นวิชาเอกรัฐศาสตร์ นักศึกษาทั้ง 34 คน จึงส่งรายชื่อถึง อ.มาเนาะ ยูเด็น เพื่อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว มกราคม 2523 ขีดเส้นตายให้นักศึกษาจำเป็นต้องเลือกวิชาเอก โดยได้รับการกดดันจากฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย และอาจารย์ บางท่านในคณะด้วย จึงทำให้เหลือ ผู้ตั้งใจจริงเพียง 7 คน รวมตัวกันเป็นทางการ เพื่อกดดันคณะและมหาวิทยาลัยอย่างลับๆ ปลายปี 2524

  หลังจากที่เข้าไปเจรจาทั้งกับทางคณะ และมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมกันหลายหน โดยมีอาจารย์ที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และเต็มใจ คือ อาจารย์ กวี ศิริธรรม (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) อาจารย์พีรยศ ราฮิมมูลา อาจารย์มาเนาะ ยูเด็น และอาจารย์วันเนาว์ ยูเด็น โดย อาจารย์ พีรยศ ได้รับมอบหมายให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเดินทางไปเสนอหลักสูตร ที่ทบวงมหาวิทยาลัย ยกฐานะของรัฐศาสตร์ให้เป็นวิชาเอก โดยแบ่งรัฐศาสตร์ เป็น 2 แผน คือ แผน ก. รัฐศาสตร์ทั่วไปและแผน ข. รัฐศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้เหตุผลว่าจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่พิเศษ รัฐศาสตร์ของปัตตานีจึงควรมีอะไรที่พิเศษด้วย ทางทบวงมหาวิทยาลัย จึงยอมรับหลักสูตรดังกล่าว และได้รับการอนุมัติตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมาและได้มีการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2537

  ต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 279 (3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 เพื่อให้เป็นคณะที่เชื่อมโยงการปกครองกับวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต ทำการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นการเรียนการสอน สาขาวิชาการปกครอง นโยบายสาธารณะ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดคล้องกับสภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้ตัดโอนอัตราอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา จากแผนกวิชาเอกรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 และในภาคการศึกษา 1/2549 ได้ตัดโอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐศาสตร์

  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  โทรศัพท์ : 0-7333-1305
  โทรสาร : 0-7334-8726
  เว็บไซต์ : http://www.cis.psu.ac.th/

  วิสัยทัศน์

  วิทยาลัยอิสลามศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําทางวิชาการด้านอิสลามศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยมุสลิมและภูมิภาคอย่างสมดุล โดยยึดอัลอิสลามเป็นบรรทัดฐาน

  พันธกิจ

  1. ดําเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. ผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา
  3. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับวิทยาการอิสลามและสังคมมุสลิมในประเทศไทย
  4. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่สังคม สร้างความเข้าใจอันดี และพัฒนาสังคมไทยมุสลิมและภูมิภาคอย่างสมดุล
  5. ทํานุบํารุง รักษาและถ่ายทอดคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิมที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม
  6. เป็นสถาบันนานาชาติทางสาขาอิสลามศึกษาภายในปี 2554

  แนะนำคณะ

  วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการ และศิลปวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตกำลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไปในทุกสาขา ปัจจุบันวิทยาลัยอิสลามศึกษาประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน และภาควิชาอิสลามศึกษา

  การจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษาขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สืบเนื่องจากความพยายามในอันที่จะ แก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษ โดยสภาความมั่นคง แห่งชาติ ได้เสนอเป้าหมายและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ และสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอรัฐบาล พิจารณากำหนดเป้าหมายและมาตรการ การพัฒนาพื้นที่ เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ในแผนฯ 5 โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลาม ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาทุกระดับจนถึงขั้นอุดมศึกษา

  ในส่วนของการผลิตบัณฑิตทางด้านอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะเปิดสาขาวิชาการศึกษา อิสลามขึ้นพร้อมๆ กับการริเริ่มจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิชา การศึกษาอิสลามขั้นอุดมศึกษา โดยจะจัดตั้งภาควิชาการศึกษาอิสลาม ซึ่งได้ร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับปริญญาตรีดำเนินการในรูปของแผนกวิชาอิสลามศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ในหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2523 และเพื่อให้การเรียนการสอนสาขาอิสลามศึกษา ดำเนินไปด้วยดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาและคณะกรรมการร่างโครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา เพื่อทำหน้าที่เสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนฯ 5 และมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาและนำเสนอผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทบวงมหาวิทยาลัย นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับการจัดตั้งเป็น วิทยาลัยอิสลามศึกษา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  หน่วยงานภายในคณะ

  สำนักงานเลขานุการ สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน ภาควิชาอิสลามศึกษา

  สาขาวิชาที่เปิดสอน

  ระดับปริญญาเอก

  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

  ระดับปริญญาโท

  หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

  ระดับปริญญาตรี

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายอิสลาม

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาตะวันออกกลางศึกษา

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์อิสลาม

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาขาติ)

วิทยาเขตภูเก็ต

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตภูเก็ต ตั้งอยู่ที่อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต มีคณะ/หน่วยงาน จัดการศึกษาดังนี้

คณะการบริการและการท่องเที่ยวเบอร์ติดต่อ : 0-7627-6200
เว็บไซต์ : http://www.fht.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

คณะการบริการและการท่องเที่ยว เป็นคณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติทุกสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นับตั้งแต่เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ.2537 ซึ่งมีนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 40 คน จนถึงปัจจุบันในปีการศึกษา 2551 มีนักศึกษาของคณะฯ ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรต่างๆ ในชั้นปีที่ 1 – 4 รวมกันถึง 738 คน

จากการวิจัยและติดตามผลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งสำรวจในแต่ละปีพบว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะการบริการและการท่องเที่ยวนั้น นอกเหนือจากการมีความรู้และมีทักษะวิชาการ/วิชาชีพ ซึ่งเป็นจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชาแล้ว สิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของบัณฑิต คือความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้อัตราการได้งานและการทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาของผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในกลุ่มสูงสุดของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาโดยตลอด

คณะวิศวกรรมศาสตร์เว็บไซต์  :  http://www.coe.phuket.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้มีการขยายหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขึ้น โดยเป็นความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาหาดใหญ่ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่มาจังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ : เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
เบอร์ติดต่อ : 0-7627-6106, 0-7627-6118-20
เว็บไซต์ : http://te.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ คุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งวิชาการที่ทันสมัย

พันธกิจ

         1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรม จริยธรรมเป็นนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและรอบรู้มีความเข้าใจและสำนึกอันดีต่อตนเอง สถาบันและสังคม
         2. พัฒนาผลงานทางวิชาการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้และอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นฝั่งทะเลอันดามัน และประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้จริง
         3. สนับสนุน ส่งเสริมความพร้อมของบุคลากรทางด้านคุณวุฒิและผลิตผลงานทางวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
         4. เป็นผู้นำในการบริการวิชาการด้าน ICT และสิ่งแวดล้อม
         5. ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เขตการศึกษาภูเก็ต ได้แยกตัวออกมาจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตและจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 เป้าหมายหลักอยู่ที่การผลิตบัณฑิตและผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้จริง มีทีมงานที่เข้มแข็งทั้งอาจารย์และสายสนับสนุน มีงานวิจัยที่โดดเด่น มีหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์(ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์) และที่กำลังพัฒนาเป็นจุดเด่นต่อไปคือด้าน Animation และ Multimedia รวมทั้งงานวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฝั่งอันดามัน

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและรอบรู้ มีความเข้าใจและสำนึกอันดีต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เน้นการเรียนรู้พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ และอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชายฝั่งทะเลอันดามันและประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้จริง เป็นผู้นำในการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทุกหลักสูตร เน้นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดให้ 30% ของวิชาด้านคอมพิวเตอร์สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีโดยนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานครั้งแรกอย่างน้อย 320 ชั่วโมง และนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในแผน ก สหกิจศึกษา คือ ทำงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงานภายใต้การควบคุมของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าเรียนในแผน ข (ฝึกงาน) ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกงานครั้งที่ 2 อีก 320 ชั่วโมง และเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล ให้พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและพัมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภูเก็ต (The Greater Phuket digital Paradise : PhD) ทำให้มีการตื่นตัวและกำลังสนับสนุนจากท้องถิ่นอย่างเต็มที่

หน่วยงานภายในคณะ

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย หน่วยงานภายในดังนี้

-สำนักงานคณบดี

-ฝ่ายวิชาการ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาโท

-สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 สาขาดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3. สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิเทศศึกษาเบอร์ติดต่อ : 0-7627-6262
เว็บไซต์ : http://www.fis.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิเทศศึกษา เป็นคณะวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาภาษา รายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรายวิชาสหวิทยาการในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษาจึงมุ่งดำเนินงานวิจัยและการจัดศึกษารวมทั้งการบริการวิชาการในด้านอาณาบริเวณศึกษา นานาชาติศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม โดยสร้างและประสานความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างสันติสุข

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเบอร์ติดต่อ : 0-7627-6402-4
เว็บไซต์ : http://www.pcc.psu.ac.th

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย และจะเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองการพัฒนาและความต้องการการศึกษาตลอดชีพของท้องถิ่นและสากล

พันธกิจ

 • ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล
 • สร้างศักยภาพในการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน
 • ศึกษา ความต้องการของพื้นที่และสนับสนุนการวิจัยในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคนและสังคม

พ.ศ. 2516 -2518 ศ.น.พ. สวัสดิ์ สกุลไทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในขณะนั้นได้ริเริ่มแนวคิดจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ของมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน ที่เรียนของนักเรียนมัธยมปลาย ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตบางสาขา การขาดแคลนบุคลากรระดับกลางในตลาดแรงงาน และไม่มีสถาบันอุดมศึกษาใดในขณะนั้นที่จัดการศึกษา ด้านอาชีพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2520 เพื่อศึกษาระดับประกาศนียบัตร ( 2 ปี ) สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2529 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็น วิทยาลัยชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย มีภารกิจหลักสองด้านคือ บริการวิชาการแก่ชุมชน และจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ( 2 ปี ) โดยเปิดสอน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาเหมืองแร่ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาเทคนิคการเกษตร สาขาศิลปะประยุกต์ สาขาเทคโนโลยียาง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขารักษาความปลอดภัย ( ไม่มีผู้เรียน )

หลังจากนั้นได้จัดตั้ง วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอีกวิทยาเขตหนึ่งของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต บางสาขาไปเปิดสอน การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ในช่วงแรก อาศัยสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล เป็นที่สอนใช้อาจารย์พิเศษในท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการภายในจังหวัด ระยะต่อมาจึงมีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเอง ในช่วง 10 ปีแรกของการดำเนินงาน ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนมาก ผู้ที่จบการศึกษาออกไป ประกอบอาชีพได้หมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาจำนวนผู้สนใจ เรียนลดน้อยลงทุกปี จนถึงจุดต่ำสุดในปี พ.ศ. 2536

จากการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตพบว่า วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร ( 2 ปี ) ทำให้เกิดควมสับสน เมื่อเปรียบเทียบกับ วุฒิอนุปริญญา ( 2 ปี )ของสถาบันการศึกษาอื่น ทั้งที่ หลักสูตรเหมือนกันไม่สามารถเทียบโอน เข้าศึกษาต่อปี 3 ,4ของมหาวิทยาลัยได้ ถูกตีค่าเงินเดือนต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ และช่วงเวลาดังกล่าว มีสถาบันศึกษาเปิดเพิ่มมากขึ้น ทั้งของรัฐและเอกชนผู้เรียนมีโอกาสเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยและสามารถเรียนต่อเนื่อง จนจบปริญญาตรี อันเป็นค่านิยมของผู้เรียนในปัจจุบัน โอกาสทางการศึกษามีมากขึ้น แม้กระทั่งการเกิด โครงการวิทยาลัยชุมชนของกระทรวงศึกษาธิการ 77 แห่ง ทั่วประเทศในขณะนั้น ทำให้ผู้เรียน เข้าใจว่าเป็นโครงการเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2539 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้ปรับหลักสูตร จากระดับประกาศนียบัตร ( 2 ปี) เป็นหลักสูตรอนุปริญญา ( 3 ปี ตามเกณฑ์ทบวงมหาวิทยาลัย) แต่ยังประสบปัญหาเช่นเดิม ปี พ.ศ. 2540 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้รับความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้งดรับ นักศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาเพื่อปรับบทบาท และรูปแบบใหม่ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ตั้งอยู่ที่บ้านเขาท่าเพชร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีหน่วยงานจัดการศึกษาดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเว็บไซต์ : http://scit.surat.psu.ac.th/
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-7735-5453

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในด้านการบริหารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการของทรัพยากรชีวภาพ การเกษตรโดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางอุตสาหกรรมและสังคม โดยบริหารภายใต้แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนครบวงจร ทั้งนี้ครอบคลุมองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในวงจรของผลิตภัณฑ์

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำของภาคใต้ ที่ผลิตบัณฑิต และงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  พันธกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 2. ผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
 3. การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
 4. พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้
  หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scit.surat.psu.ac.th/

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเว็บไซต์ : http://office.surat.psu.ac.th/student-regist/curriculum.php
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-7735-5448

ข้อมูลทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ทางด้านภาษาและการสื่อสาร การจัดการธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกคณะ ที่อยู่ในวิทยาเขตสุราษฏร์ธานีและเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนา สังคม ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะเป็นเสาหลักทางปัญญาของภูมิภาค ด้านการจัดการ ภาษา และการท่องเที่ยว (An intellectual anchor for the region in management , languages and tourism)

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ภาษาและการสื่อสารที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. ผลิตงานวิจัยทางด้านการจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ภาษาและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพ สามารถใช้เป็นแนวแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ให้บริการวิชาการทางด้านการจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ภาษาและการสื่อสาร แก่ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://office.surat.psu.ac.th/student-regist/curriculum.php

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี


เว็บไซต์ : http://scc.surat.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันชั้นนำในการจัดการศึกษาตลอดชีพ เป็นศูนย์บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการชองชุมชนและท้องถิ่นในภูมิภาค

พันธกิจ

1. ผลิตและเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดใน ภาคใต้ตอนบน

2. พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้ของประชาชนและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชนตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

3. เป็นหน่วยงานกลางของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในการประสานและสร้างสรรค์งานบริการวิชาการ งานบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของหน่วยงานภายในและสังคมภายนอก

4. เป็นหน่วยงานกลางในการนำหลักสูตรของคณะวิชาหรือสถาบันการศึกษาภายนอกมาเปิด สอนที่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

5. ผลิตผลงานวิจัยที่เสริมสร้างและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะอยู่ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (อาคารรูปตัวยู) มีประวัติความเป็นมาดังนี้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี และเปิดดำเนินงานครั้งแรกในปี 2533 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีการจัดตั้ง ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2533 หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับที่เปิดสอน ณ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต และในปีงบประมาณ 2534 ได้ขยายงานเพิ่มขึ้น โดยเปิดรับนักศึกษาเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งต่อมาได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นอนุปริญญา ทั้ง 3 สาขาวิชา การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี หลักสูตรอนุปริญญา ดำเนินการมาถึงปี พ.ศ. 2541 จึงได้ทำการปิดการรับนักศึกษาทั้ง 3 สาขา ในช่วงนี้นอกจากมีภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาแล้ววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ยังมีภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบการฝึกอบรมในระยะสั้นอีกด้วย ในปีการศึกษา 2542 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาผลิตกรรมชีวภาพ จำนวน 42 คน ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีและการจัดการขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรดังกล่าว และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้ปรับบทบาทมารับผิดชอบงานจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรีทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับสาขาต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการที่ได้เปิดเพิ่มขึ้นได้แก่ สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการจัดการศึกษาปริญญาโท (ภาคสมทบ) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา การประถมศึกษา และศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน รวมทั้งดำเนินงานด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ การจัดอบรม สัมมนา การเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ดี ด้วยบทบาท ภารกิจหลัก ของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ทั้งภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ระบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน และแต่เป็นภารกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งสิ้น ดังนั้นหากยังคงต้องดำเนินการไปพร้อมกัน ก็อาจทำให้ดำเนินภารกิจแต่ละด้านได้ไม่ดีนัก โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อทำหน้าจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน จนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 จึงได้มีการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้โอนภารกิจการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานของภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบุคลากรสายผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนบางส่วนจากวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ไปสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสร็จสิ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2549 ทำให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี คงเหลือเพียง 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ 1 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 4 คน และภารกิจหลักยังคงเหลือเฉพาะงานวิจัยและบริการวิชาการ และการจัดการศึกษาเฉพาะทาง วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้มีการสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีมาบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี โดยได้มีการกำหนดข้อตกลงภารงานของผู้อำนวยการอย่างชัดเจน จนกระท่งวันที่ 1 ตุลาคม 2551 วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ได้นำระบบการบริหารแบบรวมศูนย์มาใช้ในการดำเนินงานทุกส่วนของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทำให้วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มีบทบาทภารกิจในการดูแล รับผิดชอบ และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการให้กับทุกคณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในระบบรวมศูนย์ด้วย

สาขาวิชาที่เปิดสอน

- หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)

 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม

- หลักสูตรการบริหารการศึกษา (ภาคสมทบ)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA ภาคสมทบ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://office.surat.psu.ac.th/student-regist/curriculum.php?page=2

เขตการศึกษาตรัง

คณะที่เปิดสอน

เขตการศึกษาตรัง ตั้งอยู่ที่ ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มี 1 คณะ คือ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการเว็บไซต์ : http://www.trang.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 5 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง ดังนี้

       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการประกันภัย)
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชีต่อเนื่อง 2 ปี)

และจะเปิดสอนเพิ่มในปีการศึกษา 2548 3 หลักสูตร ดังนี้
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการท่องเที่ยว)
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

ในระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ดังนี้
       - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต