การบริหารงาน

มหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานไว้ในนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน ดังต่อไปนี้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดี
E-mail : chusak.l@psu.ac.th


คุณเรืองนิด วรรณวงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้าน
บริหารงานคลังและพัสดุ
E-mail : -

คุณศิริพร สิริสุวพงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านองค์กรสัมพันธ์
E-mail : Siriporn.sir@psu.ac.th


อาจารย์ พิชิต เรืองแสงวัฒนา
รองอธิการบดี
E-mail : phichit.r@psu.ac.th

รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
E-mail : perapong.t@psu.ac.th

รศ.ดร. จุฑามาส ศตสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
E-mail : chutamas.p@psu.ac.th

ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
E-mail : niwat.k@psu.ac.th

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : supote.k@psu.ac.th

ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ
E-mail : pattara.a@psu.ac.th

นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ
E-mail : kboonpra@medicine.psu.ac.th

ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์
รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
E-mail : wasin.s@psu.ac.th

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
E-mail : limjit@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ. นพพร เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ
วิทยาเขตปัตตานี
E-mail : rnopporn@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
E-mail : pachariya.c@psu.ac.th

อาจารย์บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี
E- mail : wbordin@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
E-mail : ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
E-mail: parinya.a@psu.ac.th

รศ.ภูวดล บุตรรัตน์
รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
E-mail : puwadon@phuket.psu.ac.th

รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตภูเก็ต
E-mail : worawut.w@psu.ac.th

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
E-mail : pnathavi@bunga.pn.psu.ac.th


รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
E-mail : teerapol.s@psu.ac.th

รศ.ดร. บรรจง วิทยวีระศักดิ์
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
E-mail : banjong.v@psu.ac.th

ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
E-mail : taweesak.n@psu.ac.th

รศ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
E-mail : chairat.c@psu.ac.th

รศ.นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail : sutham.p@psu.ac.th

รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : aranya.c@psu.ac.th

ผศ.ดร. สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
E-mail : sirirat.pi@psu.ac.th

รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-mail :yprajuab@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
E-mail : bussabong.c@psu.ac.th

รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
E-mail : wilaiwan.c@psu.ac.th

ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์
รักษาการในตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-mail : yutt_r@yahoo.com

รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : udomphon.p@psu.ac.th

รศ.ดร.อดิศา แซ่เตียว
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
E-mail : adisa.s@psu.ac.th

ผศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
E-mail : sekkarin@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
E-mail : wirote.y@psu.ac.th

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
รักษาการในตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
E-mail : ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
E-mail : tpun@phuket.psu.ac.th

อาจารย์วศิน สุวรรณรัตน์
รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
E-mail : wasin.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.ชิดชนก ราฮิมมูลา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
E-mail : rchidcha@bunga.pn.psu.ac.th

รศ. ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
รักษาการในตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
E-mail : crawewan@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร. ศิโรช จิตต์สุรงค์
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
E-mail : siroj.j@psu.ac.th

ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
E-mail : areewiboonpongse@gmail.com

รศ.ดร. ปรารถนา กาลเนาวกุล
คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว
E-mail : kprathan@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.ดร.สนธยา อนรรฆศิริ
คณบดีคณะวิเทศศึกษา
E-mail : sontaya.a@phuket.psu.ac.th

รศ.ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
E-mail : sanan.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
E-mail : walak@bunga.pn.psu.ac.th

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
E-mail : nipat.p@psu.ac.th

รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail : hsukree@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
E-mail : usa.ch@psu.ac.th

ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รักษาการในตำแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
E-mail : pachariya.c@psu.ac.th

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ
รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
E-mail : pnathavi@bunga.pn.psu.ac.th


อาจารย์วิโรจน์ ภู่ต้อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
E-mail : viroj@phuket.psu.ac.th

ดร. นิทัศน์ เพราแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
E-mail : nitas.p@psu.ac.th

ดร. ยูโซะ ตาเละ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
E-mail : ytalek@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
E-mail : sutham.n@psu.ac.th

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
E-mail : limjit@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.ดร.เสถียร แป้นเหลือ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่อง
E-mail : psatian@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
E-mail : montri@coe.psu.ac.th

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
E-mail : chakrit.t@psu.ac.th

อาจารย์เจษฎา โมกขกุล
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
E-mail : jedsada.m@psu.ac.th

ผศ. กมล คงทอง
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
E-mail : kkamol@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง
E-mail : prawit.t@psu.ac.th

ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิท
 ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
E-mail :  wwettayaprasit@yahoo.com

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา
E-mail : bussabong.c@psu.ac.th

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
E-mail : akkharawit.k@psu.ac.th

อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน
ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล
E-mail :  gsuebsak@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตหาดใหญ่
E-mail : nisita.b@psu.ac.thผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาหาดใหญ่

ผศ.ดร.พิพัฒน์ ชูโต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
E-mail: pipat.c@psu.ac.th

เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
E-mail: kewalin.t@psu.ac.th

ดร. สุมนา ลาภาโรจน์กิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
E-mail: sumana.l@psu.ac.th

ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
E-mail: theerawat.h@psu.ac.th

ผศ.นพ. ธวัช ชาญชญานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
E-mail: chanchanon@yahoo.com

ดร.พนิดา สุขศรีเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail: phanida.s@psu.ac.th

ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
E-mail: chutiporn.j@psu.ac.th

รศ. สมชาย ชูโฉม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา
E-mail: somchai.c@psu.ac.th

ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
E-mail: yupawadee.s@psu.ac.th

ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน
E-mail: thakerng.w@psu.ac.th

ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
E-mail: kawinbhat.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซี่ยนศึกษา
E-mail: supatra.d@psu.ac.th

ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนักศึกษา
E-mail: suksawat.s@psu.ac.th

นโยบาย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2555 – 2558)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 โดยวาง 4 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเซีย ภายใต้พันธกิจ การพัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ การสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ ในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล และประยุกต์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม และโลกทัศน์สากลแก่บัณฑิต

    4 ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวคือ
  • ยุทธศาสตร์ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง ที่เป็นการจัดระบบการบริหารงบประมาณและการจัดหารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพทางการเงินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีศักยภาพพร้อมต่อการพัฒนางานวิจัย บัณฑิตศึกษาและนานาชาติ และ ยกระดับคุณภาพงานและการพัฒนาในทุกมิติให้มีมาตรฐาน
  • ยุทธศาสตร์ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เชื่อมโยงกับระบบบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับศักยภาพของชุมชน มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีสำนึกสาธารณะและภูมิใจในความเป็นไทย แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพและสมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดงานสากล มีการพัฒนาระบบการเผยแพร่วิชาการสู่ชุมชน และจะทำนุบำรุง เสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรม และปลูกฝังสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้แก่นักศึกษาและประชาชน
  • ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต เป็นการบริหารมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของ “ระบบมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต” เพื่อพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น e-university เพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัด รวมทั้งสามารถรองรับระบบนิเวศน์ทางปัญญาและการเรียนรู้ และจะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อร่วมกันทำงานอย่างเกื้อกูลและพร้อมต่อการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  • ยุทธศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ จะมีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education hub เตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากล ส่งเสริมให้นักวิชาการผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ เพิ่มการเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและการจัดหาจัดจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ ปรับระบบสนับสนุนทางการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพให้รองรับต่อการเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งมุ่งสร้างพันธมิตรในการพัฒนาร่วมกัน ในระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อการเป็นผู้นำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2555 - 2558) : http://www.psu.ac.th/sites/default/files/PSU_PLAN_Dev2555_2558.pdf

ผังการบริหารงาน

สำหรับการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานภายในและหน่วยงานในแต่ละวิทยาเขตเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้มีการผังการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.planning.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=109(pdf)

สภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

(1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงและถ่ายทอดคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม ของชาติให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในส่วนรวมและในส่วนที่เกี่ยวกับภาคใต้

(2) จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใด ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้

(3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

(4) พิจารณาเสนอจัดตั้ง รวม และยุบเลิก สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นและภาควิชา

(5) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบ ซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัย

(6) กำหนดเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาเขต

(7) ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ

(8) พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองของตำแหน่งดังกล่าว ถ้ามี หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ศาสตาจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด

(10) จัดวางระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(11) พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

(12) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและ หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

(13) แต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 20 ให้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีในกรณีที่ตำแหน่งอธิการบดีว่างลง

(14) หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

เว็บไซต์ : http://www.sapa.psu.ac.th/51/

ทำเนียบอธิการบดี

ฯพณฯ พ.อ.(พิเศษ) ถนัด  คอมันตร์
เม.ย. 2511 - มี.ค. 2512
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข
มี.ค. 2512 - ก.ค. 2514
ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ  คำทอง
ก.ค. 2514 - ก.ค. 2516
ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์  สกุลไทย์
ก.ค. 2516 - ก.ค. 2518
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย์
ก.ค. 2518 - ก.ค. 2522
ศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์  หงศ์ลดารมภ์
ก.ค. 2522 - มิ.ย. 2528
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย์
ก.ค. 2528 - พ.ค. 2534
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์  ศรีพิพัฒน์
มิ.ย. 2534 - พ.ค. 2540
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ์
มิ.ย. 2540 - พ.ค. 2543
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์
มิ.ย. 2543 - มี.ค.2549
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
มิ.ย. 2549 - 2555
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน