ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างชัดแจ้ง ตราสัญลักษณ์ ดอกไม้ และสีของมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน ได้มีการกำหนดไว้เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมที่จะแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ประจักษ์แก่ทุกหมู่เหล่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้จัดทำรายงานประจำปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการจัดทำวีซีดีเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

ในส่วนข้อมูลอื่นๆได้นำเสนอดังในรายละเอียดต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน"

พันธกิจ

 • พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
 • พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
 • พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

เป้าประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ และ พัฒนาให้เกิดรูปธรรมของนวัตกรรมสำหรับ ขับเคลื่อนอนาคต และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ
 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์)
  • จำนวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์
  • สถานภาพการจัดลำดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม และภาพสาขาวิชา
  • ดำรงอยู่ในระบบเครือข่ายสาขาความเป็นเลิศระดับอุดมศึกษา
 3. เพื่อเสาะหาวิชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ

 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์)

  • จำนวน paper/คน/ปี
  • จำนวนอาจารย์ active วิจัย
 5. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล

 6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์)

  • ร้อยละของการมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ
  • ระดับความพึงพอใจนายจ้างและผู้ประกอบการ
  • บัณฑิตที่ทำงานต่างประเทศ
 7. เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง ต่อการแสวงหาความรู้ ด้วยมิติ/รูปแบบ/ภารกิจ/ที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

 8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์)

  • จำนวนหลักสูตร online ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือน
 9. เพื่อการดำเนินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใต้กรอบปฏิบัติตามหลัก ธรรมมาภิบาล

 10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์)

  • ระดับความมั่นคงทางการเงิน พิจารณาจาก
   • อัตราส่วนรายรับจริง/รายได้สะสม
   • อัตราการแสวงหารายได้เพิ่มขึ้น
 11. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการสร้างสม และจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน

 12. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์)

  • Ph.D 50% ในปี 2552

ตราสัญลักษณ์ ดอกไม้ และสีของมหาวิทยาลัย

ตรา

 • มหาพิชัยมงกุฏ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
 • จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจำราชวงศ์จักรี
 • ม.อ. คือ อักษรย่อพระนามเดิมสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช
 • สงขลานครินทร์ คือ พระอิสริยยศที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมในพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เสมือนทรงเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2446

ดอกไม้

    คือ ดอกศรีตรัง (Jacaranda filicifolia (Anders) D.Don)

สี

    คือ สีน้ำเงิน (blue)

 

รายงานประจำปี

สรุปรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาภารกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามกรอบแนวทางการพัฒนาหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การบริหาร ที่เน้นการทำงานเชิงระบบเพื่อการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีระบบการบริหารบุคคล มีระบบบริหารที่ดี มีธรรมาภิบาล และมีฐานการเงินที่เข้มแข็งในระยะยาวเพื่อมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่เป้าหมาย การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา และคณะ/หน่วยงาน ในช่วงปี 2551-2552 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551-2552