เกี่ยวกับ ม.อ.


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่ดินแดนภาคใต้เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่น และเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนาแต่เริ่มก่อตั้ง ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต โดยมุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และเป็นสถาบันที่รับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง

ปรัชญา/ปณิธานในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้น้อมนำพระราโชวาทของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ มาเป็นศูนย์รวมจารีตที่พึงยึดมั่น ที่ฝั่งลึกในสำนึกของจิต และความนึกคิดของบุคลากรและนักศึกษา ทุก ๆ คน ที่ดำเนินรอยตามที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ ” ทั้งคุณค่าเจตคติและปณิธานนี้ ได้น้อมนำและขยายผลสู่การทำกิจกรรม การทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และปฏิบัติพันธกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรมาโดยตลอดและจะผูกติดอยู่ควบคู่กับองค์กรแห่งนี้ตลอดไป

ข้อมูลทั่วไป  
ประวัติ  
การบริหารงาน  
พบอธิการบดี กองทุน / มูลนิธิ ม.อ.
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขตตรัง คณะ

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างชัดแจ้ง ตราสัญลักษณ์ ดอกไม้ และสีของมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน ได้มีการกำหนดไว้เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมที่จะแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ประจักษ์แก่ทุกหมู่เหล่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้จัดทำรายงานประจำปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการจัดทำวีซีดีเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

ในส่วนข้อมูลอื่นๆได้นำเสนอดังในรายละเอียดต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน"

พันธกิจ

 • พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
 • พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
 • พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

เป้าประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ และ พัฒนาให้เกิดรูปธรรมของนวัตกรรมสำหรับ ขับเคลื่อนอนาคต และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ
 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์)
  • จำนวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์
  • สถานภาพการจัดลำดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม และภาพสาขาวิชา
  • ดำรงอยู่ในระบบเครือข่ายสาขาความเป็นเลิศระดับอุดมศึกษา
 3. เพื่อเสาะหาวิชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ

 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์)

  • จำนวน paper/คน/ปี
  • จำนวนอาจารย์ active วิจัย
 5. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะสากลที่สมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล

 6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์)

  • ร้อยละของการมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ
  • ระดับความพึงพอใจนายจ้างและผู้ประกอบการ
  • บัณฑิตที่ทำงานต่างประเทศ
 7. เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง ต่อการแสวงหาความรู้ ด้วยมิติ/รูปแบบ/ภารกิจ/ที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

 8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์)

  • จำนวนหลักสูตร online ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือน
 9. เพื่อการดำเนินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใต้กรอบปฏิบัติตามหลัก ธรรมมาภิบาล

 10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์)

  • ระดับความมั่นคงทางการเงิน พิจารณาจาก
   • อัตราส่วนรายรับจริง/รายได้สะสม
   • อัตราการแสวงหารายได้เพิ่มขึ้น
 11. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการสร้างสม และจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน

 12. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์)

  • Ph.D 50% ในปี 2552

ตราสัญลักษณ์ ดอกไม้ และสีของมหาวิทยาลัย

ตรา

 • มหาพิชัยมงกุฏ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
 • จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจำราชวงศ์จักรี
 • ม.อ. คือ อักษรย่อพระนามเดิมสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช
 • สงขลานครินทร์ คือ พระอิสริยยศที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมในพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เสมือนทรงเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2446

ดอกไม้

    คือ ดอกศรีตรัง (Jacaranda filicifolia (Anders) D.Don)

สี

    คือ สีน้ำเงิน (blue)

 

รายงานประจำปี

สรุปรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาภารกิจอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามกรอบแนวทางการพัฒนาหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การบริหาร ที่เน้นการทำงานเชิงระบบเพื่อการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีระบบการบริหารบุคคล มีระบบบริหารที่ดี มีธรรมาภิบาล และมีฐานการเงินที่เข้มแข็งในระยะยาวเพื่อมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่เป้าหมาย การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา และคณะ/หน่วยงาน ในช่วงปี 2551-2552 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551-2552

ประวัติ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อให้แก่มหาวิทยาลัย ว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ (จากพระมหากรุณาธิคุณนี้ มหาวิทยาลัยจึงถือว่าวันที่ 22 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป็น “วันสงขลานครินทร์” โดยมีประวัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

ประวัติพระราชบิดา

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ 69 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ทรงพระราชสมภพในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ปีเถาะ ขึ้น 3 ค่ำ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2434 และทรงผนวชเป็นสามเณร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2447

เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงศึกษา ณ โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง และทรงเสด็จไปศึกษาต่อต่างประเทศที่โรงเรียนกินนอนแฮร์โรว์ ประเทศอังกฤษ และวิชาการทหารเรือในประเทศเยอรมัน เมื่อจบการศึกษาได้รับพระราชอิสริยยศเป็นนายเรือตรีแห่งราชนาวีเยอรมัน และนายเรือตรีแห่งราชนาวีสยาม กระทั่ง พ.ศ. 2459 ทรงได้รับพระราชอิสริยยศเป็นนายนาวาเอกและนายพันเอกทหารบก (ราชองครักษ์) แล้วทรงลาออกจากกองทัพเรือเพื่อเสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุขและวิชาการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาด สหรัฐอเมริกา ทรงสอบได้ประกาศนียบัตรการสาธารณสุขและปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้น Cum Laude และทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษาแพทย์ อัลฟา โอเมกา อัลฟา ด้วย

ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ (สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2463 ณ วังสระปทุม มีพระราชโอรส และพระราชธิดา 3 พระองค์ ได้แก่

 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ประสูติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2466
 2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ทรงพระราชสมภพ ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2468
 3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชสมภพ ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาจูเซตต์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470

ตำแหน่งราชการทรงเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ข้าหลวงตรวจการศึกษาทั่วไป นายกกรรมการคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล กรรมการสภากาชาดสยาม ประธานกรรมการอำนวยการวชิรพยาบาล พระอาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ทรงสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 รวมพระชนมายุ 37 พรรษา 8 เดือน 23 วัน

ประวัติมหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2505 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการที่จะจัดให้มีมหาวิทยาลัยในภาคใต้ขึ้นตาม แผนพัฒนาภาคใต้ ในขั้นต้นคณะกรรมการจัดทำโครงการคิดกันว่าจะจัดตั้งในระดับวิทยาลัย ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (College of Arts and Sciences) แล้วต่อไปจึงจะขยายเป็นมหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดนี้ ได้ดำเนินการตามโครงการถึงขั้นสำรวจบริเวณที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยทำการสำรวจที่ทุ่งนเรนทร์ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แต่การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องหยุดชะงักลง เพราะไม่ได้รับงบประมาณในปี 2506 ประกอบทั้งในช่วงนี้มีการเปลี่ยนรัฐบาล และได้มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ ชุดใหม่ โดยมี พ.อ.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศในรัฐบาลชุดนั้นเป็นประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ชุดใหม่ ได้ดำเนินการตามโครงการที่จะจัดให้มีมหาวิทยาลัยในภาคใต้ต่อไปจนถึงปี 2508 คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติในหลักการ 2 ประการคือ

 1. ให้มีมหาวิทยาลัยภาคใต้ โดยมีศูนย์กลางที่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยให้มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นก่อนและมีโครงการที่จะจัดตั้งคณะวิชาต่างๆ กระจายตามจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ เช่น จะจัดตั้งคณะครุศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ ที่ตำบลเขาตูม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จะจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และจะจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นต้น
 2. ให้มีงบประมาณเพื่อดำเนินการตามข้อ 1 ในปี 2509 เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท

คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ชุดนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ขึ้นในปี พ.ศ. 2508 โดยมี พ.อ.ถนัด คอมันตร์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ เริ่มดำเนินการให้มีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2509 โดยมุ่งที่จะใช้เป็นอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อน ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างที่จังหวัดปัตตานีนั้น มหาวิทยาลัยยังไม่มีชื่อเป็นทางการจึงใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้"และมีสำนักงานชั่วคราวของมหาวิทยาลัยอยู่ที่อาคารคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ในระยะนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อยู่ในรูปของคณะกรรมการ (คือคณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้) โดยมีประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เหมือนอธิการบดี ซึ่งในขณะนั้นคือ พ.อ.ถนัด คอมันตร์ ต่อมาคณะกรรมการฯ เห็นว่า เพื่อให้สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์รวมในด้านจิตใจ ของประชาชนชาวไทย และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย ควรได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานชื่อ ให้แก่มหาวิทยาลัย

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2510 ว่า "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ (จากพระมหากรุณาธิคุณนี้ มหาวิทยาลัยจึงถือว่าวันที่ 22 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป็น "วันสงขลานครินทร์"

ในปี 2510 มหาวิทยาลัยก็เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน โดยใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เช่นเดียวกัน ด้านการเรียนการสอนนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้เสนอให้ตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อเป็นแกนกลางบริการสอนวิชาพื้นฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดรับนักศึกษาแล้ว และแก่คณะอื่นๆ ที่จะเปิดรับต่อไป ในเดือน พฤษภาคม 2510 มหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์รุ่นแรกจำนวน 5 คน คือ ดร.ประดิษฐ์ เชยจิตร ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ อาจารย์เย็นใจ เลาหวณิชย์ และ ดร.ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ ทำการสอนวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์นั้น ได้รับความร่วมมือในการสอน และวัสดุอุปกรณ์การทดลอง จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพฯ

ในระหว่างที่การดำเนินการก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ปัตตานีดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นบางส่วนแล้วนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และคณะอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปสำรวจดูแลการก่อสร้าง และพบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ไม่เหมาะสมที่จะสร้างเป็นอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพราะสภาพพื้นดินเป็นที่ลุ่มและดินมีความอ่อนมาก ไม่สามารถรองรับน้ำหนักเครื่องจักร หรือรับน้ำหนักอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นอาคารใหญ่ๆ ได้ และอีกประการหนึ่ง บริเวณนี้อยู่ติดชายทะเล ความชื้นและไอน้ำจากทะเลจะทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของคณะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลหะและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เสื่อมสภาพได้ง่าย คณะสำรวจจึงเห็นว่าปัตตานีเหมาะที่จะใช้เป็นอาคารคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิชาทางศิลปศาสตร์มากกว่า ส่วนอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น คณะสำรวจได้พิจารณาหาสถานที่ใหม่ที่มีความเหมาะสม คณะสำรวจเห็นว่าบริเวณที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยมาก คณะสำรวจจึงได้ติดต่อกับคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ก็ได้บริจาคที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นจำนวน 690 ไร่ เพื่อให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยต่อไป

ส่วนในด้านการ บริหารนั้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดเป็น "วันสถาปนามหาวิทยาลัย" และในวันที่ 8 เมษายน 2511 ก็มีประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกเป็น 3 ส่วนคือ

 1. สำนักงานอธิการบดี
 2. คณะวิทยาศาสตร์
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

และในวันที่ 17 เมษายน 2511 ก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ฯพณฯ พ.อ. ถนัด คอมันตร์ เป็นอธิการบดี และศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นรองอธิการบดี ในปี 2511 มหาวิทยาลัยก็เปิดรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รุ่นแรก จำนวน 60 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ 35 คน และสาขาศิลปศาสตร์ 25 คน โดยในภาคการศึกษาแรกก็ยังคงใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อยู่ เมื่อการก่อสร้างอาคารที่ปัตตานีแล้วเสร็จเป็นบางส่วน ในภาคการศึกษาที่ 2 คณะอาจารย์และนักศึกษาก็ได้ย้ายมาที่ศูนย์ปัตตานีพร้อมกันในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 ส่วนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ยังคงอาศัยเรียนที่กรุงเทพฯ ต่อไป ต่อมาในวันที่ 5 ธันวาคม 2511 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกการแบ่งส่วนราชการ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2511 โดยประกาศฯ ใหม่ ให้เพิ่มคณะศึกษาศาสตร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

สำหรับการก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ศูนย์ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น เริ่มก่อสร้างในปี 2512 เมื่อการก่อสร้างบางส่วนแล้วเสร็จในปี 2514 วันที่ 5 กรกฎาคม 2514 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2, 3 และ 4 ประมาณ 200 คน ก็ย้ายมาอยู่ประจำที่ศูนย์หาดใหญ่ ส่วนนักศึกษาปีที่ 1 ก็ยังคงเรียนที่กรุงเทพฯ และย้ายตามลงมาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2515 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเริ่มเปิดรับรุ่นแรกในปี 2512 จำนวน 60 คน และบุคลากรหน่วยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ย้ายมายังศูนย์หาดใหญ่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2515เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ย้ายที่ทำการมาอยู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างถาวรภายในปี 2514

จากนั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยฯ ก็ดำเนินงานมาด้วยความเจริญก้าวหน้า และได้เปิดคณะวิชาต่างๆ จนถึงปัจจุบันมี 38 คณะ/วิทยาลัย ในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนสาขาวิชาการต่างๆ จำนวน 286 สาขา เป็นการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและบัณฑิตศึกษา 141 สาขา ปริญญาตรี (4-6 ปี) 145 สาขา ซึ่งพอจะสรุปพัฒนาการได้ตามลำดับดังนี้

         ปี 2510 - รับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
         2511 - รับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
         2512 - รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
         2516 - รับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
         2517 - รับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
         2518 - รับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         2519 - รับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
         2520 - รับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
                 - รับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (อนุปริญญา)
         2522 - รับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
                  - รับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเคมีศึกษาเป็นสาขาแรก
         2526 - รับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
         2528 - รับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         2529 - รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง (1 ปี และ 2 ปี)
         2532 - รับนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา
         2533 - รับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี (อนุปริญญา)
                 - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต
         2534 - รับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโครงการขยายการศึกษาที่จังหวัดตรัง
         2535 - โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
         2536 - โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร
         2537 - รับนักศึกษาคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต
         2538 - รับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวเคมีเป็นสาขาแรก
         2539 - พัฒนาโครงการขยายการศึกษาที่จังหวัดตรัง เป็นวิทยาเขตสารสนเทศ
         2540 - โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์
         2542 - รับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
         2543 - เปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต เป็นโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ
                  - จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่วิทยาเขตปัตตานี
                  - จัดตั้งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ที่วิทยาเขตปัตตานี
         2545 - จัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสาร ที่วิทยาเขตปัตตานี
                  - จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่
                  - เปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
         2546 - จัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่วิทยาเขตตรัง
         2546 - จัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่
         2547 - กำหนดให้จัดการศึกษาที่ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง เป็นเขตการศึกษา
         2548 - จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย
                 - เปิดรับนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาในโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ที่วิทยาเขตหาดใหญ่
                 - จัดตั้งคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่เขตการศึกษาภูเก็ต
         2549 - จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ ที่วิทยาเขตปัตตานี
         2550 - จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
         2551 - จัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย
                 - จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์
                 - เปลี่ยนชื่อ “คณะเทคโนโลยีและการจัดการ” เป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเปลี่ยนชื่อ “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์” เป็น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
         2552 - จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
                 - จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
         2553 -จัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง
         2554 -จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล : http://www.princemahidolaward.org/

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลนานาชาติ ได้รับพระบรมราชาณุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลเดียว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลฯ แก่ผู้รับรางวัลฯ ในแต่ละปี ด้วยพระองค์เอง และทรงรับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่แรก

นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้รับรางวัลฯ เป็นประจำทุกปี

การบริหารงาน

มหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานไว้ในนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน ดังต่อไปนี้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดี
E-mail : chusak.l@psu.ac.th


คุณเรืองนิด วรรณวงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้าน
บริหารงานคลังและพัสดุ
E-mail : -

คุณศิริพร สิริสุวพงศ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านองค์กรสัมพันธ์
E-mail : Siriporn.sir@psu.ac.th


อาจารย์ พิชิต เรืองแสงวัฒนา
รองอธิการบดี
E-mail : phichit.r@psu.ac.th

รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
E-mail : perapong.t@psu.ac.th

รศ.ดร. จุฑามาส ศตสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
E-mail : chutamas.p@psu.ac.th

ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
E-mail : niwat.k@psu.ac.th

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : supote.k@psu.ac.th

ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ
E-mail : pattara.a@psu.ac.th

นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ
E-mail : kboonpra@medicine.psu.ac.th

ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์
รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
E-mail : wasin.s@psu.ac.th

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
E-mail : limjit@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ. นพพร เหรียญทอง
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ
วิทยาเขตปัตตานี
E-mail : rnopporn@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาเขตปัตตานี
E-mail : pachariya.c@psu.ac.th

อาจารย์บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี
E- mail : wbordin@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
E-mail : ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
E-mail: parinya.a@psu.ac.th

รศ.ภูวดล บุตรรัตน์
รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
E-mail : puwadon@phuket.psu.ac.th

รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตภูเก็ต
E-mail : worawut.w@psu.ac.th

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
E-mail : pnathavi@bunga.pn.psu.ac.th


รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
E-mail : teerapol.s@psu.ac.th

รศ.ดร. บรรจง วิทยวีระศักดิ์
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
E-mail : banjong.v@psu.ac.th

ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
E-mail : taweesak.n@psu.ac.th

รศ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
E-mail : chairat.c@psu.ac.th

รศ.นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail : sutham.p@psu.ac.th

รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : aranya.c@psu.ac.th

ผศ.ดร. สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
E-mail : sirirat.pi@psu.ac.th

รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-mail :yprajuab@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
E-mail : bussabong.c@psu.ac.th

รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
E-mail : wilaiwan.c@psu.ac.th

ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์
รักษาการในตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-mail : yutt_r@yahoo.com

รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : udomphon.p@psu.ac.th

รศ.ดร.อดิศา แซ่เตียว
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
E-mail : adisa.s@psu.ac.th

ผศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
E-mail : sekkarin@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
E-mail : wirote.y@psu.ac.th

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
รักษาการในตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
E-mail : ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
E-mail : tpun@phuket.psu.ac.th

อาจารย์วศิน สุวรรณรัตน์
รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
E-mail : wasin.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.ชิดชนก ราฮิมมูลา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
E-mail : rchidcha@bunga.pn.psu.ac.th

รศ. ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
รักษาการในตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
E-mail : crawewan@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร. ศิโรช จิตต์สุรงค์
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
E-mail : siroj.j@psu.ac.th

ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
E-mail : areewiboonpongse@gmail.com

รศ.ดร. ปรารถนา กาลเนาวกุล
คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว
E-mail : kprathan@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.ดร.สนธยา อนรรฆศิริ
คณบดีคณะวิเทศศึกษา
E-mail : sontaya.a@phuket.psu.ac.th

รศ.ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย
E-mail : sanan.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
E-mail : walak@bunga.pn.psu.ac.th

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
E-mail : nipat.p@psu.ac.th

รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail : hsukree@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
E-mail : usa.ch@psu.ac.th

ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รักษาการในตำแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
E-mail : pachariya.c@psu.ac.th

ผศ. ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ
รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
E-mail : pnathavi@bunga.pn.psu.ac.th


อาจารย์วิโรจน์ ภู่ต้อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
E-mail : viroj@phuket.psu.ac.th

ดร. นิทัศน์ เพราแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
E-mail : nitas.p@psu.ac.th

ดร. ยูโซะ ตาเละ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
E-mail : ytalek@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
E-mail : sutham.n@psu.ac.th

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
E-mail : limjit@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.ดร.เสถียร แป้นเหลือ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
และการศึกษาต่อเนื่อง
E-mail : psatian@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
E-mail : montri@coe.psu.ac.th

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
E-mail : chakrit.t@psu.ac.th

อาจารย์เจษฎา โมกขกุล
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
E-mail : jedsada.m@psu.ac.th

ผศ. กมล คงทอง
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
E-mail : kkamol@bunga.pn.psu.ac.th

รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง
E-mail : prawit.t@psu.ac.th

ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิท
 ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
E-mail :  wwettayaprasit@yahoo.com

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา
E-mail : bussabong.c@psu.ac.th

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
E-mail : akkharawit.k@psu.ac.th

อาจารย์สืบศักดิ์ กลิ่นสอน
ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล
E-mail :  gsuebsak@bunga.pn.psu.ac.th

ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตหาดใหญ่
E-mail : nisita.b@psu.ac.thผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาหาดใหญ่

ผศ.ดร.พิพัฒน์ ชูโต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
E-mail: pipat.c@psu.ac.th

เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
E-mail: kewalin.t@psu.ac.th

ดร. สุมนา ลาภาโรจน์กิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
E-mail: sumana.l@psu.ac.th

ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
E-mail: theerawat.h@psu.ac.th

ผศ.นพ. ธวัช ชาญชญานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
E-mail: chanchanon@yahoo.com

ดร.พนิดา สุขศรีเมือง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail: phanida.s@psu.ac.th

ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
E-mail: chutiporn.j@psu.ac.th

รศ. สมชาย ชูโฉม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา
E-mail: somchai.c@psu.ac.th

ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
E-mail: yupawadee.s@psu.ac.th

ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและการเรียนการสอน
E-mail: thakerng.w@psu.ac.th

ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
E-mail: kawinbhat.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซี่ยนศึกษา
E-mail: supatra.d@psu.ac.th

ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนักศึกษา
E-mail: suksawat.s@psu.ac.th

นโยบาย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2555 – 2558)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 โดยวาง 4 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเซีย ภายใต้พันธกิจ การพัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ การสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ ในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล และประยุกต์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม และโลกทัศน์สากลแก่บัณฑิต

  4 ยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวคือ
 • ยุทธศาสตร์ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง ที่เป็นการจัดระบบการบริหารงบประมาณและการจัดหารายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพทางการเงินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีศักยภาพพร้อมต่อการพัฒนางานวิจัย บัณฑิตศึกษาและนานาชาติ และ ยกระดับคุณภาพงานและการพัฒนาในทุกมิติให้มีมาตรฐาน
 • ยุทธศาสตร์ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เชื่อมโยงกับระบบบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับศักยภาพของชุมชน มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีสำนึกสาธารณะและภูมิใจในความเป็นไทย แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพและสมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดงานสากล มีการพัฒนาระบบการเผยแพร่วิชาการสู่ชุมชน และจะทำนุบำรุง เสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรม และปลูกฝังสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้แก่นักศึกษาและประชาชน
 • ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต เป็นการบริหารมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของ “ระบบมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต” เพื่อพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง มีการบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น e-university เพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัด รวมทั้งสามารถรองรับระบบนิเวศน์ทางปัญญาและการเรียนรู้ และจะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อร่วมกันทำงานอย่างเกื้อกูลและพร้อมต่อการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ยุทธศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ จะมีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Education hub เตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากล ส่งเสริมให้นักวิชาการผลิตผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ เพิ่มการเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและการจัดหาจัดจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ ปรับระบบสนับสนุนทางการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพให้รองรับต่อการเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งมุ่งสร้างพันธมิตรในการพัฒนาร่วมกัน ในระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อการเป็นผู้นำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ.2555 - 2558) : http://www.psu.ac.th/sites/default/files/PSU_PLAN_Dev2555_2558.pdf

ผังการบริหารงาน

สำหรับการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานภายในและหน่วยงานในแต่ละวิทยาเขตเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้มีการผังการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.planning.psu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=109(pdf)

สภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

(1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงและถ่ายทอดคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม ของชาติให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในส่วนรวมและในส่วนที่เกี่ยวกับภาคใต้

(2) จัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใด ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้

(3) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

(4) พิจารณาเสนอจัดตั้ง รวม และยุบเลิก สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นและภาควิชา

(5) อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบ ซึ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัย

(6) กำหนดเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาเขต

(7) ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ

(8) พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองของตำแหน่งดังกล่าว ถ้ามี หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ศาสตาจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด

(10) จัดวางระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(11) พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

(12) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและ หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

(13) แต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 20 ให้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีในกรณีที่ตำแหน่งอธิการบดีว่างลง

(14) หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

เว็บไซต์ : http://www.sapa.psu.ac.th/51/

ทำเนียบอธิการบดี

ฯพณฯ พ.อ.(พิเศษ) ถนัด  คอมันตร์
เม.ย. 2511 - มี.ค. 2512
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข
มี.ค. 2512 - ก.ค. 2514
ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ  คำทอง
ก.ค. 2514 - ก.ค. 2516
ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์  สกุลไทย์
ก.ค. 2516 - ก.ค. 2518
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย์
ก.ค. 2518 - ก.ค. 2522
ศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์  หงศ์ลดารมภ์
ก.ค. 2522 - มิ.ย. 2528
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย์
ก.ค. 2528 - พ.ค. 2534
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์  ศรีพิพัฒน์
มิ.ย. 2534 - พ.ค. 2540
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ์
มิ.ย. 2540 - พ.ค. 2543
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์
มิ.ย. 2543 - มี.ค.2549
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
มิ.ย. 2549 - 2555
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน

กองทุน / มูลนิธิ ม.อ.

กองทุน / มูลนิธิ ม.อ. ที่ได้จัดตั้งขึ้น มีดังต่อไปนี้

 1. กองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก
  โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศจัดตั้งกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก เมื่อปี พ.ศ 2535 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ก้าวหน้า ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่ง เพื่อวางรากฐานการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสยามประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นเป็นวาระที่สมควรอย่างยิ่งที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน จึงได้จัดตั้ง “กองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก” ซึ่งสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
  เว็บไซต์ : http://www.ffso.psu.ac.th
 2. มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาและกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขัดสน ส่งเสริมการวิจัย การศึกษาเพิ่มเติม กิจกรรมส่วนรวม และฐานะ ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนด้านอุดมศึกษาโดยทั่วไป และเพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลต่าง ๆ เพื่อการสงเคราะห์ และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
  เว็บไซต์ : http://www.ffso.psu.ac.th
 3. กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์
  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมงานทันตสาธารณสุขต่างๆ อันเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนไทยมีทันตสุขภาพที่ดี ซึ่งสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
  เว็บไซต์ : http://www.dent.psu.ac.th/j100yfund/

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 021/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และคำสั่งที่ 065/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 แล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และ โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 330(3/2554) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 และในคราวประชุมครั้งที่ 331(4/2554) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดใหม่ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้

 1. นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการ
 2. นายไกรธีระ กิตติศรีไสว กรรมการ
 3. นายฉลอง เตชะภัทรกุล กรรมการ
 4. นายชาลี กางอิ่ม กรรมการ
 5. นายเชาวพงศ์ ฐิติสวัสดิ์ กรรมการ
 6. ศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ กรรมการ
 7. ดร.นพวรรณ ตันติพัฒน์ กรรมการ
 8. นายพงศ์ศักดิ์ ผลพฤกษ์ กรรมการ
 9. พลตรีพัชร รัตตกุล กรรมการ
 10. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการ
 11. ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน กรรมการ
 12. นายมนตรี ภู่พิชญาพันธ์ กรรมการ
 13. ดร.มนูญ อร่ามรัตน์ กรรมการ
 14. นายมานะ ศรีพิทักษ์ กรรมการ
 15. นายวัฒนา ทองศิริ กรรมการ
 16. นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง กรรมการ
 17. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี กรรมการ
 18. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา กรรมการ
 19. นายสมพงษ์ เจริญสุข กรรมการ
 20. พลตำรวจตรีสุเมธ พงษ์ลิมานนท์ กรรมการ
 21. ศาสตราจารย์สมพงษ์ จุ้ยศิริ กรรมการ
 22. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว กรรมการ
 23. นายอนันต์ ไตรประคอง กรรมการ
 24. นายอนุพาสน์ สุวรรณมงคล กรรมการ
 25. นายอภินันท์ ศรีสมานุวัตร กรรมการ
 26. นายอับดุลเราะแม เจะแซ กรรมการ
 27. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม ชมชาญ กรรมการ
 28. นายอุทิศ ชูช่วย กรรมการ
 29. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เลขานุการ