ระบบสารสนเทศออนไลน์


สำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศูนย์คอมพิวเตอร์รับผิดชอบระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการดูแลมีคณะ/หน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการป้อนข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูล โดยระบบสารสนเทศมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง โดยระบบที่ทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นมานั้น แบ่งเป็น

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ระบบการรับเข้า การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งระบบที่ให้บริการสามารถดูตามวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับอาจารย์/บุคลากร

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร ซึ่งให้บริการด้านต่างๆ เช่น ประวัติบุคลากร การลาหยุดราชการ เป็นต้น ซึ่งระบบที่ให้บริการสามารถดูตามวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้

นักศึกษา

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนทเศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ระบบการรับเข้า การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งระบบที่ให้บริการสมารถดูรายละเอียดของแต่ละวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษา

วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาสุราษฏร์ธานี
เขตการศึกษาตรัง

วิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนทเศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ระบบการรับเข้า การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งระบบที่ให้บริการสำหรับนักศึกษาในวิทยาเขตหาดใหญ่ได้แก่

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่

ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web

1. ให้นักศึกษาป้อนข้อมูลลงทะเบียนเรียนผ่าน Web โดยป้อนข้อมูลจากภายนอกวิทยาเขตหาดใหญ่ได้ โดยเข้าสู่ระบบโดยผ่าน Web browser “Internet explorer v.5 ขึ้นไป” หรือ “Netscape Navigator v.4.7 ขึ้นไป” ที่ Web Site http://regist.psu.ac.th/
2. การใส่ Username และ Password
ป้อนข้อมูล Username และ Password ตามที่ทางทะเบียนและประมวลผล แจกให้ เช่น นักศึกษารหัส 4510999
ใส่ Username= 4510999 Password=...............จากนั้นเลือกภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ลงทะเบียน และกดปุ่ม ok
3. หลังจากกดปุ่ม “Ok” จะแสดงข้อความ Auto Complete แล้วจึงกดปุ่ม “No”
4. เมื่อแสดงข้อความ Security Alert กดปุ่ม “Yes”
5. การป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนครั้งแรก (Add Subject)
     5.1 กดปุ่ม “Add New”
     5.2 เมื่อนักศึกษากดปุ่ม “Add New” แล้ว ให้นักศึกษาป้อนรหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่รายการ “คำค้น” และกดปุ่ม “Find” (สำหรับรายวิชาทั่วไป)หากเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้กดที่ข้อความ “ค้นหาที่นี่” เพื่อดูตอนเรียนเนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษาตอนเรียนอาจจะแตกต่างกัน
     5.3 หลังจากกดปุ่ม “Find” แล้ว หน้าจอจะแสดงรายวิชาที่ค้นพบ (เช่นทุกกลุ่มที่เปิดสอน หรือภายในรหัสวิชาเดียวกัน แต่มีชื่อวิชาแตกต่างกัน หรือชื่อวิชาเดียวกัน แต่จำนวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน) ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ต้องการ โดยกด Link ไปยังรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน จากนั้น เลือกประเภทวิชาสำหรับรายวิชาทั่วไป และให้ระบุจำนวนหน่วยกิตเฉพาะในรายวิชาวิทยานิพนธ์ เท่านั้น และกดปุ่ม “Add ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5.1-5.3 จนครบทุกรายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียน

***หมายเหตุ*** นักศึกษาต้องระมัดระวังในการเลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งบางรายวิชามีรหัสวิชาเดียวกัน แต่มีชื่อวิชาแตกต่างกัน/หรือชื่อวิชาเดียวกัน แต่จำนวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน

6.การป้อนรหัสวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน (Add/Withdrawal) เมื่อนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนเรียนตามข้อ 5. เรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปจะสามารถทำการ เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้
     6.1 การถอนรายวิชา
          6.1.1เลือกรายวิชาที่ต้องการถอนจากรายวิชาที่ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว
           6.1.2 กดปุ่ม “Withdrawal” เพื่อทำการถอนรายวิชา จะแสดงรายวิชาที่ต้องการถอนดังรูป
           6.1.3 หากแน่ใจว่าต้องการถอน ให้กดปุ่ม “Withdrawal”
           6.1.4 กดปุ่ม “Withdrawal” แล้วจะแสดงรายวิชาที่ต้องการถอน
                6.1.4.1 กดปุ่ม “Delete Withdrawal” เพื่อลบรายวิชาที่เลือกไว้เพื่อทำการถอน (คือไม่ประสงค์จะถอนในรายวิชาที่นักศึกษาเลือกไว้เพื่อถอน ยังต้องการเรียนเช่นเดิม)
                6.1.4.2 กดปุ่ม “check all” เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่สามารถทำ การถอนได้
                6.1.4.3 กดปุ่ม “Registration” เพื่อยืนยันการถอน
     6.2 การเพิ่มรายวิชา
      6.2.1 กดปุ่ม “Add New” เพื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นให้นักศึกษาป้อนรหัสวิชาหรือชื่อวิชาที่รายการ “คำค้น” และกดปุ่ม “Find” (สำหรับรายวิชาทั่วไป)หากเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้กดคลิก link “ค้นหาที่นี่” เพื่อดูตอน เนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษาตอนเรียนอาจจะแตกต่างกัน
      6.2.2 เมื่อกด Link ไปยังรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน จากนั้นเลือกประเภทวิชาสำหรับรายวิชาทั่วไป และให้ระบุจำนวนหน่วยกิตเฉพาะในรายวิชาวิทยานิพนธ์เท่านั้นและกดปุ่ม “Add” ดังรูปหลังจากกดปุ่ม “Add”จะแสดงรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
      6.2.3 การแก้ไขจำนวนหน่วยกิต หรือประเภทของการลงทะเบียน(Edit)
           6.2.3.1 เลือกรายวิชาที่ต้องการ โดยคลิกที่หน้ารายวิชาที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่ม “Edit”คหน้าจอจะแสดงรายวิชาที่จะทำการแก้ไข ในการแก้ไข ทำได้ 2 กรณีเท่านั้น คือ
           - แก้ไขประเภทวิชา A : Audit
                C : Credit
               N : Non-credit
          - แก้ไขจำนวนหน่วยกิต เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ์
               6.2.3.2 หลังจากที่นักศึกษาแก้ไขประเภทวิชาหรือจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้กดปุ่ม “Edit”
     6.2.4 การลบรายวิชาที่ไม่ไต้องการ (Delete)
          6.2.4.1 เลือกรายวิชาที่ต้อง โดยคลิกที่หน้ารายวิชาที่ต้องการลบและกดปุ่ม “Delete” หน้าจอจะแสดงรายวิชาที่จะลบ
          6.2.4.2 หากนักศึกษาแน่ใจว่าจะลบรายวิชาที่เลือกไว้ให้กดปุ่ม “Delete”
     6.2.5 กดปุ่ม “Check all” เพื่อตรวจสอบรายวิชาที่สามารถทำการเพิ่มรายวิชาได้หรือไม่ โปรแกรมจะตรวจสอบทุกรายวิชา หากรายวิชาใดมีปัญหา จะแสดงข้อความปัญหานั้นให้นักศึกษาทราบ หากไม่มีปัญหาใด ๆ จะขึ้นข้อความ “ทุกรายวิชาที่เลือกถูกต้อง พร้อมลงทะเบียนได้”
     6.2.6 กดปุ่ม “Registration” เพื่อยืนยันการเพิ่มรายวิชา หลังจากนี้นักศึกษายังสามารถเพิ่มวิชา หรือแก้ไขวิชาหรือลบวิชาใดๆ ได้อีก
7. หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ออกจากระบบ”

เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/manual/index_.htm

เช็คอีเมล์

เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษา สามารถใช้บริการ ต่างๆที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ โดยใช้ PSU Passport (แนะนำPSU Passport) เป็นกุญแจในการ เข้าใช้บริการ ซึ่งE -Mail Address นักศึกษาจะได้ E-Mail Address อัตโนมัติ เป็นรหัส นักศึกษา ตามด้วย @email.psu.ac.th เช่น นักศึกษา รหัส 5410110001 จะมี e-mail address เป็น 5410110001@email.psu.ac.th โดยนักศึกษาสามารถใช้งานได้ที่ http://www.outlook.com/email.psu.ac.th ใช้ Username เป็น 541011001@email.psu.ac.th และ Password ในครั้งแรก เป็นเลขที่บัตรประชาชน เมื่อ Login เข้าไปได้ในครั้งแรกแล้ว สามารถตั้งรหัสผ่านได้ตามต้องการ

เว็บไซต์ http://www.outlook.com/email.psu.ac.th

งานทะเบียนกลาง

เว็บไซต์งานทะเบียนกลาง http://reg.psu.ac.th/

งานทะเบียนกลางเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักได้แก่

  • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
  • ทะเบียนประวัติ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของนักศึกษาให้ เป็นปัจจุบัน
  • รับลงทะเบียนเรียน
  • ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
  • จัดทำตารางเรียน
  • จัดทำตารางสอบ
  • รับทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
  • คำนวณผลการศึกษา
  • แจ้งผลการศึกษา
  • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
  • จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
  • ออกใบประมวลผลการศึกษา
  • ออกหนังสือรับรองต่างๆ
  • ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นักศึกษา

แหล่งงาน

เว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/jobssearch

เว็บไซต์ PSU Job Search เป็นเว็บไซต์สมัครงานที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับให้บริการทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทต่างๆที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ PSU Job Search โดยนักศึกษาสามารถฝากประวัติและค้นหางานจากบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศได้ สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถค้นหาประวัตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ต้องการ และดำเนินการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกัน

ระบบ LMS@ PSU

เว็บไซต์ http://lms.psu.ac.th/

ระบบ LMS@PSUเป็นระบบที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยตัวของระบบนั้นมีพื้นฐานมาจากฟรีซอฟท์แวร์ที่ชื่อว่า Moodle (Modular Objact-Oriented Dynamic Learning Environment) ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการสร้างบทเรียนแบบออนไลน์ในระบบเพื่อนำไปประยุกต์ใชกับการเรียนการสอนในรูปแบบที่ผู้สอนต้องการ

ระบบขอหนังสือรับรองและทรานสคริปต์

ระบบบริการงานธุรการผ่านเว็บ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการนักศึกษาขอทรานสคริปต์ และหนังสือรับรองต่างๆ ผ่านระบบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

 • สำหรับนักศึกษา เข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำร้องขอใบประมวลผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองต่างๆ ติดตามเรื่องคำร้องต่างๆ
 • สำหรับศิษย์เก่า เข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำร้องขอใบประมวลผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองต่างๆ ติดตามเรื่องคำร้องต่างๆ หรือลงทะเบียนใหม่สำหรับศิษย์เก่าก่อนปี 39 หรือเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรับปรุงค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาถึงที่ภายในประเทศทางไปรษณีย์ ในอัตราดังนี้

 1. ค่าส่งเอกสาร 1-5 ฉบับ    ครั้งละ 50 บาท
 2. ค่าส่งเอกสาร 6-10 ฉบับ    ครั้งละ 70 บาท
 3. ค่าส่งเอกสาร 10 ฉบับขึ้นไป    ครั้งละ 100 บาท

เว็บไซต์ https://petitionservice.reg.psu.ac.th/

วิทยาเขตปัตตานี

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

E-Mail
เว็บไซต์ https://mails.pn.psu.ac.th/horde3/imp/login.php

ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/misc/web_page/index.php?page=stud_index.php

คำอธิบายรายวิชา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/curriculum/searchsubjectdesc.php

Download แบบฟอร์มงานทะเบียน
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/misc/web_page/index.php?page=form_download.html

ระบบทุนการศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/loan/scholar/Loginscholar.php

ระบบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/loan/student/Login.php

ระบบหอพัก
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/dorm/

ระบบหอพักในกำกับ
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/cdorm/

ห้องเรียนเสมือน
เว็บไซต์ http://www.pn.psu.ac.th/vc_simulation.php/

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/misc/web_page/

ค้นหาอีเมล์นักศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/intranet/email/search_mail_student3.php

วิทยาเขตภูเก็ต

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต

ระบบสารสนเทศนักศึกษา
เว็บไซต์ http://intranet.phuket.psu.ac.th/std_zone/login.php

WebMail
เว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/webmail/

Virsual Classroom
เว็บไซต์ http://vcr.phuket.psu.ac.th/

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Virsual Classroom
เว็บไซต์ http://www.surat.psu.ac.th/vc_surat

E-Service (PSU Passpopst)
เว็บไซต์ http://classroom.surat.psu.ac.th/reserve_room/

ค้นหาตารางสอบ
เว็บไซต์ http://reg.surat.psu.ac.th/schedule/examschedule_main.php

หอบรรณสารสนเทศ
เว็บไซต์ http://lib.surat.psu.ac.th/web51/

เขตการศึกษาตรัง

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาเขตการศึกษาตรัง

สารสนเทศนักศึกษา
เว็บไซต์ http://www.trang.psu.ac.th/information_student.php

E-Mail
เว็บไซต์ http://webmail.psu.ac.th/webmail/

E-learning
เว็บไซต์ http://vclass.trang.psu.ac.th/

Check Quota Print
เว็บไซต์ http://172.20.1.240/topup/

อาจารย์/บุคลากร

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร ซึ่งให้บริการด้านต่างๆ เช่น ประวัติบุคลากร การลาหยุดราชการ เป็นต้น ซึ่งระบบที่ให้บริการสามารถดูรายละเอียดของแต่ละวิทยาเขตได้ดังต่อไปนี้

Blog อาจารย์/บุคลากร
เว็บไซต์ http://share.psu.ac.th
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาสุราษฏร์ธานี
เขตการศึกษาตรัง

วิทยาเขตหาดใหญ่

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรวิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตหาดใหญ่

อินทราเน็ต

อินทราเน็ต(Intranet) คือ ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเป็นบริการ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหมือนกันอินเทอร์เน็ต แต่จะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น

เว็บไซต์ http://www.intranet.psu.ac.th/

ระบบค้นหมายเลขโทรศัพท์

PSU Phone Book ระบบค้นหมายเลขโทรศัพท์ พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิธีการใช้งานสมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์
     1. พิมพ์คำที่ต้องการค้น อาจเป็นข้อความทั้งหมด (เช่น ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ ชื่อแล้ว ตามด้วยนามสกุล โดยเว้น 1 เคาะระหว่างชื่อและนามสกุล) หรือส่วนหนึ่งของข้อความที่ต้องการค้น ในช่อง ค้นหา กด Enter หรือคลิกปุ่ม Search
     2. หรือค้นโดยการคลิกที่ผังโครงสร้างของคณะ/หน่วยงานด้านซ้ายมือ เพื่อเข้าไปยังคณะ/หน่วยงานที่ต้องการดูข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
     3. กรณีผลที่ได้จากคำค้น เช่น คณบดี มีมากกว่าหนึ่ง สามารถนำเมาส์ไปวางบนข้อความดังกล่าวเพื่อดูสังกัดของคำค้น หรือคลิกบนข้อความเพื่อกลับไปสู่หน้าต้นสังกัดของคำค้น
     4. หากโทรจากภายในมหาวิทยาลัยฯ กดหมายเลขภายใน 4 ตัว ที่ท่านต้องการติดต่อ
     5. หากโทรจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ กด 0 7428 แล้วตามด้วยหมายเลข 4 ตัว ที่ท่านต้องการติดต่อ

เว็บไซต์ http://phonebook.psu.ac.th

ระบบสืบค้นไปรษณียภัณฑ์

เว็บไซต์ http://docfinder.psu.ac.th/post/

ระบบสืบค้นไปรษณียภัณฑ์ คือจดหมายที่จ่าหน้าซองส่งถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยไม่ได้ระบุชื่อ คณะ/หน่วยงาน หรือตู้เช่าไปรษณีย์ ซึ่งไปรษณีย์ภัณฑ์ที่สามารถสืบค้นได้ ได้แก่ EMS ลงทะเบียน พัสดุ ธนาณัติ DHL (จดหมายธรรมดาสืบค้นไม่ได้)

ระบบสารสนเทศบุคลากร

เว็บไซต์ https://hrmis.psu.ac.th/home/home.aspx

ระบบงาน MIS ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาและใช้มาแล้วเป็นเวลาประมาณ 15 ปี ต่อมาทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นว่า ระบบงาน MIS ที่ใช้อยู่บนเครื่อง VAX 11/785 นั้นได้ใช้งานมานานแล้ว และเกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ถูกใช้งานมานาน อีกทั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ค่อนข้างล้าสมัยหากเทียบกับเทคโนโลยีในขณะนั้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์มาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ HP K200 Memory 128 MB Hard disk 10 GB OS HP-Ux10.01 และใช้ซอฟต์แวร์ ORACLE Version7 ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความสามารถสูงและใช้ได้ดีกับระบบฐานข้อมูลใหญ่ๆ และได้พัฒนาระบบงาน MIS ขึ้นใหม่จากงานเดิมที่ใช้อยู่เป็นหลัก และได้ทำการเพิ่มเติมในบางส่วนตามความต้องการใหม่ทั้งในส่วนของคณะและหน่วยงานกลาง เพื่อให้การใช้ข้อมูลที่มีอยู่มีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความต้องการทั้งของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันระบบงาน MIS ของมหาวิทยาลัย มีอยู่ทั้งสิ้น 5 ระบบงาน ได้แก่

          1. ระบบงานการเงิน
          2. ระบบงานเงินเดือน
          3. ระบบงานทะเบียนนักศึกษา
          4. ระบบงานครุภัณฑ์
          5. ระบบงานบุคลากร

ระบบสืบค้นเงินเดือน

เว็บไซต์ https://payroll.psu.ac.th/

ระบบสืบค้นเงินเดือน ม.อ. สำหรับบุคลากรใน ม.อ. สืบค้นการจ่ายเงินเดือนปัจจุบันและย้อนหลังได้

เช็คอีเมล์(PSU :: Webmail)

เว็บไซต์ https://webmail.psu.ac.th

PSU :: Webmail Login เป็นบริการ ITพื้นฐานสำหรับบุคลากร โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถใช้บริการพื้นฐานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้บริการโดยต้องใช้ PSU Passport เป็นกุญแจสำหรับเข้าใช้บริการ ซึ่ง E-Mail Address บุคลากรจะได้ E-Mail Address อัตโนมัติจากระบบ โดยจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ มี จุด และตามด้วยนามสกุลตัวแรก ตามด้วย @psu.ac.th เช่น naowarat.s@psu.ac.th เป็นต้น

วิทยาเขตปัตตานี

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี

ระบบ E-Mail
เว็บไซต์ http://www.pn.psu.ac.th/select_mail/staff.html

Intranet
เว็บไซต์ http://intranet.pn.psu.ac.th

ค้นหาอีเมล์บุลคากร
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/intranet/email/search_mail3.php

ค้นหาอีเมล์หน่วยงาน
เว็บไซต์ http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/EmailInstitute/searchemail.php

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์ http://www.pn.psu.ac.th/telephone/telephone.php

บริการยานยนต์
เว็บไซต์ http://intranet.pn.psu.ac.th/budget/car/Table_total.php

ระบบงานสารบรรณ
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/saraban/main/Home.php

ระบบตรวจสอบเงินยืมนักศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/budget/income/

ระบบสหกรณ์
เว็บไซต์ http://intranet.pn.psu.ac.th/budget/sahakron/index.php

วิทยาเขตภูเก็ต

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรวิทยาเขตภูเก็ต

ระบบสารสนเทศบุคลากร
เว็บไซต์ https://dss.psu.ac.th/dss_person/

หมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/phonebook/index.php

ตรวจสอบจดหมายและพัสดุ
เว็บไซต์ http://intranet.phuket.psu.ac.th/staff/mail/mail_list.php

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์ http://www.surat.psu.ac.th//phone/

เขตการศึกษาตรัง

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรเขตการศึกษาตรัง

สารสนเทศบุคลากร
เว็บไซต์ http://www.trang.psu.ac.th/information_personal.php

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์ http://www.trang.psu.ac.th/ccenter/index.php?option=com_wrapper&ItemId=46

E-Mail
เว็บไซต์ http://webmail.psu.ac.th/webmail

Blog:ชานชาลาแห่งการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกวิทยาเขตสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างสะดวก ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือทางด้านสารสนเทศช่วยในการเปิดช่องทาง

สำหรับเครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบบล็อก ที่มีชื่อระบบการจัดการความรู้ระดับองค์กร (Open-Source Web Base Enterprise Knowledge Management System) หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าซอฟต์แวร์ KnowledgeVolution ซึ่งพัฒนาโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งระบบเว็บบล็อกดังกล่าวชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรียกว่า " ชานชาลาแห่งการเรียนรู้ "

เว็บไซต์ http://share.psu.ac.th/

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

เว็บไซต์  http://www.oic.go.th/index.htm

วิสัยทัศน์

"เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการประสานงานหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน และเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการรับ รู้ข้อมูลข่าวสาร"

พันธกิจ

พันธกิจ 1 ดำเนินการเพื่อสนับสนุนบทบาทตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการในการกำกับดูแล และสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงออกระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อคุ้มครองและรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ 2 ดำเนินการด้านวิชาการและธุรการให้กับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในกระบวนการวินิจฉัยอุทธรณ์ รวมถึง การสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และประชาชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชนเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540